S m e r n i c a

o hospodárení a odmeňovaní

v Jednote dôchodcov na Slovensku

novelizovaná

I. Všeobecné ustanovenie

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Jednoty dôchodcov na Slovensku (ďalej len JDS) sa riadi:

 • Stanovami JDS;
 • všeobecne platnými právnymi predpismi;
 • metodickými usmerneniami a pokynmi Ústredia JDS a
 • touto smernicou o hospodárení a odmeňovaní v JDS.

Orgány a organizácie JDS vystupujú v právnych vzťahoch svojím menom a nesú plnú majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. Môžu sa zaväzovať len do výšky svojich finančných zdrojov a svojho majetku a preberať len také záväzky, ktorých plnenie je v ich bezprostredných finančných možnostiach.

Tvorba finančných zdrojov hospodárenia JDS sa realizuje:

 • členskými príspevkami;
 • dotáciami z Ústredia JDS;
 • dotáciami a príspevkami od orgánov štátnej správy a samosprávy;
 • z darov fyzických a právnických osôb;
 • získavaním finančných prostriedkov z vlastných aktivít,
 • z iných príjmov,
 • podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb

II. Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 1. Všetky orgány a organizácie JDS hospodária podľa vopred schváleného rozpočtu, ktorý je finančným vyjadrením ich plánovaných úloh. Metodika zostavenia rozpočtu rešpektuje odporúčanie Ú JDS, ministerstiev a ostatných inštitúcií podieľajúcich sa finančnými dotáciami na činnosti príslušnej organizácie nižších organizačných stupňov a nie sú s prihliadnutím na špecifiká ich činnosti a ich právnu subjektivitu súčasťou rozpočtu Ústredia JDS.
 2. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami sú zodpovedné príslušné predsedníctva,v základných organizáciách výbory ZO JDS. Tie sú povinné zabezpečiť, aby všetky príjmy a výdavky boli zaevidované v peňažnom denníku na základe príjmových, výdavkových pokladničných dokladov a výpisov z účtov. Všetky finančné prostriedky okrem výšky povoleného pokladničného limitu ( hotovosti ), odporúčame  ukladať na bežnom účte v peňažnom ústave, vo výnimočnom prípade po schválení na vyššom orgáne JDS na vkladnú knižku.

Výšku pokladničnej hotovosti určí predsedníctvo alebo výbor príslušnej organizácie JDS.

 1. Základné organizácie s počtom do 250 členov, nemusia finančné

prostriedky ukladať v peňažnom ústave. Musia ich však uložiť

v bezpečnostnej skrinke na bezpečnom mieste.

 

 1. Výplaty a inkaso finančných prostriedkov zabezpečuje člen poverený  predsedníctvom, podpredseda pre ekonomiku  (hospodár) alebo pokladník, ktorý zodpovedá za dodržiavanie predpisov pri realizácii pokladničných operácií a za formálnu a vecnú správnosť pokladničných dokladov, ako aj za dodržiavanie pokladničnej disciplíny. Táto osoba  musí mať uzatvorenú písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
 1. Platby sa realizujú bezhotovostným stykom prostredníctvom                                peňažného ústavu a  výplatou z pokladne v hotovosti na základe vystaveného výdavkového pokladničného dokladu.

 

III. Odmeňovanie a zdaňovanie

 1. Ústredie JDS, ako aj nižšie organizačné stupne JDS nemajú platených funkcionárov – zamestnancov v pracovnom   pomere (pracovné zmluvy). Prípadné odmenenie funkcionárov a pracovníkov sa môže uskutočniť na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti ( viď § 226,  228a, Zákoníka práce, ako aj na základe príkaznej zmluvy   ( viď       § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka) .
 2. Uzavretie dohôd alebo príkazných zmlúv vyplácaných z vlastných prostriedkov čo do rozsahu práce a výšky odmeny schvaľuje predsedníctvo príslušnej organizácie JDS, v základných organizáciách výbor ZO JDS. Práca dojednaná  v dohode musí vychádzať z hlavných úloh a cieľov Jednoty dôchodcov na Slovensku a príslušnej organizácie.    ( Založenie nových organizácií, prírastku členov, ako aj vedenie účtovníctva, pokladne, administratívnych prác ). Predpokladom vyplácania odmien je dostatok vlastných finančných      prostriedkov organizácie. Odmeny sú zdaňované.
 3. Ak je v organizácii viacej odmeňovaných funkcionárov  musia byť evidovaní vo výplatnej listine  podpísanej predsedom a  podpredsedom (hospodárom). Príjem odmeny sa potvrdzuje podpisom na výplatnej listine. Odmena vyplácaná na základe dohôd o vykonaní práce, alebo pracovnej činnosti je zdaňovaná v zmysle platných predpisov.( Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení jeho noviel ).
 4. Odmenu vyplácanú na základe príkaznej zmluvy pri jej výplate nezdaňujeme.

Za zdanenie zodpovedá jej príjemca. Ten je povinný pri dodržaní

ustanovení zákona o dani z príjmov ( zákon č. 595/2003 Z.z. v znení

jeho noviel § 32 odst.. 1. )  podať daňové priznanie za príslušný

kalendárny rok, kde uvedie i tieto prijaté odmeny.

5.   Odmenenie funkcionárov sa môže vykonať aj bez takýchto dohôd

ak sa jedná o malé  jednorazové  finančné sumy ( do 10 Eur ). Takýchto odmien môže byt v roku aj viac.

Odmeny musia byť schválené v predsedníctve alebo výbore príslušnej

organizácie, uvedené v zápisnici aj s dôvodom ich udelenia.

Tieto odmeny sa pri ich výplate nezdaňujú. Za zdanenie zodpovedá

ich príjemca.

IV. Poskytovanie náhrad

1. Poskytovanie cestovných náhrad

Poskytovanie cestovných náhrad upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a jeho novelizácie.

 1. 4.1.    Na pracovné cesty je nutné prednostne využívať verejné dopravné

prostriedky (vlak, autobus)

Pri ceste vlakom sa cestovné uhrádza za druhú triedu, miestenku a pri cestách nad 250 km použitie ležadlového vozňa.

Ak má účastník konania možnosť uplatniť nárok na zľavu na cestovnom patrí mu náhrada len do výšky zľavneného cestovného lístka. Ak má možnosť použiť voľné cestovné lístky náhrada cestovného mu nepatrí.

1.2    Použitie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,  sa

povoľuje len vo výnimočných prípadoch (napr. zakladanie  nových

ZO JDS a pod.) obyčajne tam, kde je sťažené dopravné spojenie

verejnou dopravou (autobus, vlak),  s predchádzajúcim  súhlasom predsedníctva alebo výkonného výboru   príslušného orgánu JDS, v základných organizáciách výborom  ZO JDS. Tieto orgány rozhodnú o výške úhrady za 1 km. Náklady na jeden ubehnutý kilometer

odporúčame hradiť do 0,20 EUR. ( max. do výšky určenej § 7 Zákona 283/2002 Z.z.o náhrade za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách ).

 

Na základe osobného rozhodnutia je možné použiť na pracovnú cestu vlastné motorové vozidlo s účtovaním náhrad do   výšky ceny  cestovného lístka verejným dopravným prostriedkom (vlak, autobus).

V oboch prípadoch použitie vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu je potrebné k podpisu povolenia cesty doložiť, že na vozidlo je uzavretá havarijná poistka. Ak tomu tak nie je, povolenie použitia vlastného motorového vozidla na služobnú cestu pre potrebu JDS, nebude povolené. Vo výnimočných prípadoch je možné čestné prehlásenie, že poistka je uhradená a v prípade akýchkoľvek nákladov nebude si účastník tieto uplatňovať na organizácii JDS.

2.  Likvidácia cestovných náhrad

Zákony č. 238/2002 Z .z. o cestovných náhradách i zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sú založené na princípe preukázateľnosti vzniknutých výdavkov.

Preukázanie výdavkov zákon vyžaduje pri cestovných výdavkoch, výdavkoch za ubytovanie, potrebných vedľajších výdavkoch a pod.

Cestovný príkaz – vyúčtovanie pracovnej cesty musí obsahovať dátum a podpis účtovateľa, ktorý si uplatňuje cestovné náhrady.

Na základe vyššie uvedeného je nutné zabezpečiť predkladanie cestovných dokladov aj za spiatočné cesty najmä u akcií, na ktoré boli poskytnuté dotácie štátne, z VÚC a iných sponzorov, ktorí vyžadujú kompletné zúčtovanie nákladov.

V ostatných prípadoch sa cestovné náhrady vypočítavajú na obe cesty, tam aj spät tak, že skutočné náklady na cestovné pri príchode sa násobí dvomi.

V prípade straty dokladov (cestovný lístok), ktoré už nemožno získať náhradným spôsobom, alebo ak ide o mimoriadne prípady, keď doklad nemožno získať vôbec, hoci výdavok vznikol, mimoriadne je možné výdavok uhradiť na základe čestného prehlásenia. V zmysle uvedeného je potrebné čo v najväčšej miere  zabezpečiť zdokladovanie cestovných výdavkov za spiatočné cesty a až potom využiť čestné prehlásenie, nie však opakovane.

3. Paušálne náklady

3.1  Paušálne náhrady nákladov, ktoré sa vykonávajú v záujme príslušnej

organizácie JDS a sú v súlade s hlavnou činnosťou JDS sa môžu

vyplácať z členských príspevkov.

3.2  Ide o zdôvodnené paušálne náhrady nákladov za telefón, internet, Web,

zabezpečovanie Rekondično– liečebných  pobytov, rozširovanie         členskej základne, komunikáciu a aktívnu účasť na rokovaniach príslušných orgánov JDS.

3.3  V uvedených prípadoch nejde o odmeňovanie, ale ide o náhradu

najnutnejších nákladov spojených s výkonom funkcie v príslušnej

organizácii JDS. Úhradu nie je možné konkrétne doložiť. Náklady sú

dlhodobo sledované  a ich úhrada je ročne spriemerovaná.

3.4  Výška paušálnych náhrad musí byť ročne stanovená a schválená

predsedníctvom príslušnej organizácie, v ZO JDS výborom ako súčasť

rozpočtu.

Predpokladom vyplatenia paušálnych náhrad je dostatok vlastných

finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov a iných

zdrojov.

3.5 Výška paušálnej náhrady sa pri výplate nezdaňuje. Za zdanenie

zodpovedá ich príjemca. Ten je povinný pri dodržaní ustanovenia

zákona o dani   z príjmu (Zákon č. 595)/2003 Z.z. v znení jeho noviel

§32 ods.1)    podať daňové priznanie za príslušný kalendárny rok, kde

uvedie i tieto prijaté úhrady.

O tejto povinnosti podpisuje vyhlásenie, že pri peňažnom plnení

prijatom od Ústredia JDS je povinný (á) postupovať v súlade zo

zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.v znení jeho ďalších zmien.

V. Členské príspevky a odvod ich časti

Členské príspevky sú súčasťou príjmu JDS. Ich platenie patrí k základným povinnostiam člena, ktorý sa týmto podieľa na finančnom zabezpečení činnosti jednotlivých orgánov JDS. Z odsúhlaseného ročného príspevku vo výške 2,00 EUR predstavuje podiel pre ústredie 0,28 EUR, pre KO JDS     JDS 0,20 EUR, OO JDS 0,52 EUR, ZO JDS 1,00 EUR. Inkaso členských píspevkov je potrebné organizovať tak, aby bolo v prevažnej časti ukončené do 30. 4. bežného roku a následne poukázané vyšším organizačným stupňom (najneskôr do 31. mája bežného roka).

Z priebežného náboru členstva, resp. zo zakladania nových ZO JDS sa členské príspevky ukončujú do 30. novembra a ich odvod na Ú JDS bude realizovaný najneskoršie do 15. decembra bežného roka.

VI. Uzávierka peňažného denníka

Uzávierka peňažného denníka na všetkých organizačných stupňoch JDS sa vykonáva 2-krát ročne, a to k 30. 6. a 31. 12. Zabezpečuje ju poverený funkcionár predsedníctva alebo výboru JDS. Uzávierka musí byť opatrená pečiatkou a podpismi predsedu, podpredsedu pre ekonomiku  (hospodára) a predsedu RK príslušného organizačného stupňa JDS.

VII. Kontrola a revízia hospodárenia

Pravidelná kontrola je potrebná, pretože pomáha zabezpečovať poriadok, hospodárnosť a dodržiavanie finančnej disciplíny. Vykonávajú ju revízne orgány na príslušných organizačných stupňoch podľa Štatútu revíznej komisie JDS, ktoré o výsledku kontroly písomne informujú predsedu príslušnej organizácie JDS a pri zistení závažných nedostatkov vyšší orgán JDS a RK vyššieho orgánu JDS.

Zameriavajú sa na tieto úlohy:

 • dohliadajú na dodržiavanie zásad o hospodárení;
 • sledujú výber členských príspevkov;
 • kontrolujú hospodárne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov;
 • vykonávajú kontrolu pokladne, najmä k termínom uzávierky peňažného denníka;
 • preverujú, či sú účtovné záznamy vedené priebežne a v peňažnom denníku.

VIII. Inventarizácia

Súčasťou ročného rozboru hospodárenia je vykonanie inventarizácie vecného majetku ( ak ho organizácia má ) a finančných prostriedkov organizácií JDS. Inventárny zoznam je verejne k nahliadnutiu.

IX. Archivovanie

Organizácie JDS na všetkých stupňoch sú povinné dokumentáciu o činnosti a hospodárení systematicky archivovať podľa platných zásad spisového a skartačného poriadku JDS, ktorého súčasťou je vzor pečiatok a legitimácie.

X. Ročný rozbor hospodárenia 

a vyúčtovanie poskytovaných dotácií a grantov

Všetky organizačné jednotky JDS musia k 31. 12. bežného roka vypracovať:

 • rozbor hospodárenia za svoju organizáciu (podľa peňažného denníka a dokladov);
 • vyúčtovanie poskytnutej dotácie z prostriedkov JDS, ktoré musí obsahovať vyhodnotenie aktivity a finančné vyúčtovanie podložené príslušnými platnými dokladmi, ktoré ostanú založené v archíve

XI. Záverečné ustanovenie

Pôvodná smernica, ktorej prílohou sú „Metodické pokyny Ústredia JDS o vedení hospodársko-finančnej agendy”, bola schválená P Ú JDS dňa 15. júna 2000 a nadobudla platnosť dňom 1. 1. 2001.

Bola doplnená na základe zmien zákonov a uznesení P Ú – JDS po dobu jej platnosti.

Táto novelizovaná smernica bude doplňovaná pri každej zmene zákonov dotýkajúcej sa hospodárenia JDS.

Zmeny budú zverejnené dodatkami k smernici a zaslané každej organizácii JDS cestou KO – JDS.

Rozhodnutím Predsedníctva JDS zo dňa 30.9.2015, bude Smernica vydaná po úpravách v plnom znení a zverejnená na internete vo webovej stránke JDS.

www.jds.sk          

V Bratislave 30.9.2015

za správnosť:

Ing. Igor Fabián

podpredseda JDS

Prílohy :

– Metodické pokyny o vedení hospodársko – finančnej agendy

Smernica o hospodárení a odmeňovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku