Z á s a d y    u d e ľ o v a n i a    v y z n a m e n a n í

v Jednote dôchodcov na Slovensku

(novelizované)

Článok 1

Vyznamenania sa udeľujú:

 1. členom, organizáciám a kolektívom JDS za významnú a obetavú prácu pre JDS;
 2. orgánom, organizáciám, kolektívom a pracovníkom štátnej správy, samosprávy a spoločenským organizáciám za dobrovoľnú činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a staršej generácie.

Článok 2

Vyznamenania navrhujú, prerokúvajú a schvaľujú všetky organizačné stupne JDS podľa jednotlivých druhov vyznamenaní.

Článok 3

Podľa zásluhovosti a spoločenskej angažovanosti sa udeľujú nasledujúce druhy vyznamenaní:

 1. Vyznamenanie 1. stupňa – udeľuje Predsedníctvo Ú JDS.
 2. Vyznamenanie 2. stupňa – udeľuje predsedníctvo krajskej organizácie .
 3. Vyznamenanie 3. stupňa – udeľuje predsedníctvo okresnej organizácie.

S vyznamenaním sa môže poskytnúť aj odmena:

 1. stupeň – do 40,- Eur
 2. stupeň – do 20,- Eur
 3. stupeň – do 10,- Eur

Finančná odmena sa poskytuje podľa rozpočtu organizačného stupňa, ktorý vyznamenanie udeľuje.

Článok 4

Kritériá na udeľovanie jednotlivých vyznamenaní a listov

 1. Vyznamenanie 1. stupňa sa udeľuje členom a kolektívom JDS za dlhoročnú, obetavú a záslužnú prácu v prospech JDS.
 2. Vyznamenanie 2. stupňa sa udeľuje členom, okresným, základným organizáciám a kolektívom za obetavú a záslužnú prácu pre JDS.
 3. Vyznamenanie 3. stupňa sa udeľuje členom, základným organizáciám a kolektívom JDS za obetavú a záslužnú prácu pre JDS.
 4. Ďakovný list sa udeľuje členom, organizáciám a kolektívom JDS, podnikateľom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, školám, organizáciám a kolektívom za konkrétne sponzorské dary, kultúrne a spoločenské akcie pre činnosť JDS. Toto ocenenie možno udeliť aj viackrát. Ďakovný list môže udeliť aj Výbor ZO JDS.
 1. Pamätný list sa udeľuje ako poďakovanie zaslúžilým funkcionárom JDS

pri ukončení činnosti v JDS v dôsledku veku, zdravotného stavu alebo

iných vážnych dôvodov.

Pamätný list udeľuje :

Predsedníctvo Ú JDS členom, ktorí vykonávali funkcie členov :

Republikovej rady JDS, rady KO JDS, rady OO JDS                 8 rokov

Výboru    ZO JDS                                                                10 rokov

Predsedníctvo  KO JDS  členom, ktorí vykonávali funkcie členov :

Rady KO JDS, rady OO JDS                                                    6 rokov

Výboru ZO JDS                                                                      8 rokov

Predsedníctvo OO JDS členom, ktorí vykonávali funkcie členov :

Rady OO JDS                                                                         4 roky

Výboru ZO JDS                     6 rokov

Uvedené predsedníctva  nemusia dodržať príslušné kritérium, ak sa jedná o člena ktorý odviedol mimmoriadnu, pozornosť si zasluhujúcu dobrovoľnícku činnosť v prospech JDS a starších ľudí.

Pamätný list pri príležitosti jubilejného výročia organizácie, môžu udeliť všetky organizačné stupne JDS. Nie je povinnosť dodržať predchádzajúce kritérium.

Článok 5

Návrhy na udelenie vyznamenania musia obsahovať:

1. U jednotlivca:

priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, adresa, meno základnej a územných organizácií JDS, členstvo od vstupu do JDS, funkcie v JDS, dôvod na udelenie príslušného vyznamenania a zhodnotenie činnosti v prospech JDS, starších ľudí a spoločnosť. Dátum schválenia v príslušnej organizácii JDS.

2. Pri organizáciách a kolektívoch:

presný názov organizácie a kolektívu, priezvisko a meno vedúceho, názov navrhujúcej organizácie JDS, priezvisko a meno predsedu a dátum schválenia v príslušnej organizácii JDS.

Článok 6

Každý organizačný stupeň JDS vedie o udelených vyznamenaniach a odmenách k nim samostatnú evidenciu.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Udelenie vyznamenaní navrhuje a schvaľuje výbor ZO, predsedníctvo okresných a krajských organizácií a Predsedníctvo Ú JDS.
 2. Návrhy treba predložiť organizácii, ktorej sa to dotýka, najneskoršie do 30. júla v kalendárnom roku.
 3. Vyznamenania sa odovzdávajú spravidla k 1. októbru pri príležitosti

Medzinárodného dňa starších. Rozhodnutie o inom termíne je v

právomoci predsedu JDS.

 1. Predkladané vyznamenania podpisuje predseda schvaľujúcej organizácie JDS.
 1. Tlač vyznamenaní a listov zabezpečuje organizácia, ktorá ich udeľuje.
 2. Zásady udeľovania vyznamenaní JDS nadobudli platnosť dňom ich schválenia v Republikovej rade JDS dňa 16.10.2002.
 3. Boli doplnené na základe uznesenia  Republikových rád JDS. odo dňa 15.11.2005. Ostatný návrh schválilo P JDS 11.11.2015. a Republiková rada 27.apríla 2016.
 4. Pri udeľovaní jednotlivých vyznamenaní je potrebné dodržiavať ich postupnosť.

V Bratislave 28.4.2016

Ing. Ján Lipiansky, PhD.

predseda JDS

Zásady udeľovania vyznamenaní v Jednote dôchodcov na Slovensku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *