VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Jednota dôchodcov na Slovensku

IČO: 00897019

Vajnorská 1 , 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Jednota dôchodcov na Slovensku Bratislava, Vajnorská 1

Kontaktná osoba: Ing. Igor Fabián, prvý podpredseda pre aktivity ZO JDS

Telefón: +421 905472615

Email: jds@jds.sk; jds1.podpredseda@gmail.com; mscheberova@centrum.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://jednotadochodcov.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste

Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a

doplňujúce dokumenty

Ing. Magdalena Scheberová

IČO: 43926398

Pod Vajánkom 1 , 013 02 Nededza

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Pod Vajánkom 1, Nededza

Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová

Telefón: +421 904214255

Email: mscheberova@centrum.sk

Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

iné – Iný verejný obstarávateľ

Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): občianske združenie – nezisková organizácia

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 4

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služby číslo

25

Hlavné miesto poskytovania služieb: Kúpeľné zariadenia na území celej Slovenskej republiky

NUTS kód:

SK0

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie rekondično – liečebných, kúpeľných pobytov so štátnou dotáciou pre

seniorov v priebehu 4 rokov (od 1. 1. 2016 do 31.12. 2019), v počte cca 6 000 pobytov/ rok, v počte 20-45 osôb/turnus

Kúpeľné pobyty v trvaní 7 dní/6nocí zahŕňajú poskytnutie nasledovných služieb:

ubytovanie v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV. telefón, chladnička

stravovanie 3 x denne

Rekondičné,rehabilitačné a kúpeľné služby poskytované zariadením, vlastnými zamestnancami, v min. rozsahu: 6/12

procedúr/ pobyt/osoba

Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie Rámcových dohôd na obdobie 4 roky max. s 14-timi úspešnými

uchádzačmi, v rámci celej Slovenskej republiky, za predpokladu vhodnej geografickej, resp. miestnej dostupnosti.

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej vždy na 1 kalendárny rok a to v

množstve závislom od pridelenej výšky štátnych dotácií a od požiadaviek Krajských organizácií Jednoty dôchodcov na

Slovensku. Minimálny počet u jedného poskytovateľa služby – 100 poukazov/rok.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 85312500-4

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 98332000-9, 98341000-5

II.1.5) Časti

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaný počet 6 000 kúpeľných pobytov so štátnou dotáciou za rok;

Predpokladaný počet kúpeľných pobytov so štátnou dotáciou za obdobie trvania všetkých Rámcových dohôd – 48

mesiacov – 24 000 kúpeľných pobytov

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota/Od: 4 500 000,0000 Do : 4 800 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 48

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: verejného obstarávania sa

môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) – j) a to:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za

trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za

trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých

foriem účasti na terorizme

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého

skutková podstata súvisí s podnikaním

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené

konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné

dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému

predmetu zákazky, na ktorú ako uchádzač predkladá ponuku

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže

verejný obstarávateľ preukázať

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo

ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo

ktorej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá v

čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej

štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo

verejnom obstarávaní

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom

vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na

ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: verejného obstarávania sa

môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 27 ods. (1), písm. a):

vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo zahraničnej banky o

poskytnutí úveru

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na

ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude

môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického

postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok

osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie plnenie

počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického

postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje

uchádzačovi poskytnuté.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet,

resp. v ktorých mal vedený účet za roky 2012, 2013, 2014 a zároveň Čestné vyhlásenie, že v iných bankách

nemá/nemal vedený účet.

Vyjadrenie banky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, v originále alebo v úradne overenej fotokópii,

bude obsahovať nasledovné informácie: schopnosť plniť finančné záväzky, informácia o zostatku na účte a to že

zostatok na jeho účte nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiavanie splátkového kalendára,

informácia, že nemá na účte exekučné konanie.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: verejného obstarávania sa

môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 28 ods. (1):

písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality;

písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb

zodpovedných za poskytnutie služieb

písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služieb

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : písm. d) uchádzač predloží opis technického vybavenia pre jednotlivé

diagnózy

písm. g/ uchádzač predloží zoznam riadiacich zamestnancov , v ktorom uvedie meno, priezvisko, titul, ukončené

najvyššie vzdelanie a počet rokov praxe, zaradenie riadiaceho zamestnanca do funkcie uchádzač predloží zoznam osôb

zodpovedných za poskytnutie služby v zamestnaneckom pomere alebo inom pomere

minimálne 1 pracovník, v zamestnaneckom alebo inom pomere s VŠ II. stupňa s titulom MUDr a atestáciou

zodpovedajúcou FR;

minimálne 1 pracovník v zamestnaneckom alebo inom pomere s VŠ I. stupňa s titulom Bc.

písm. j) prístroje na poskytovanie procedúr elektroliečby, vodoliečby min. v počte 6 ks čo predloží zoznamom prístrojov

a zariadení….

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

 

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba: Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 26.10.2015 12:00

Úhrada za súťažné podklady

Uveďte: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 26.10.2015 12:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 27.10.2015 11:00

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

uchádzač predloží v súlade s § 29 opis udržiavania zodpovedajúcej úrovne čistoty a hygieny v ubytovacích, stravovacích

a kúpeľných priestoroch. Uchádzač uvedie používané prostriedky pri udržiavaní zodpovedajúcej úrovni hygieny a čistoty

Uchádzač predloží fotokópie protokolov z vykonaných kontrol dodržiavania HACCP (2013, 2014, 2015)

Uchádzač predloží používané Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov

1. Jednota dôchodcov na Slovensku si vyhradzuje právo neuzavrieť žiadnu čiastkovú Zmluvu o poskytnutí služieb, ak

nebude pridelená štátna dotácia na rekondično liečebné a kúpeľné pobyty seniorov.

2. Jednota dôchodcov na Slovensku si vyhradzuje právo, že v prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť riadne

plniť svoj zmluvný záväzok počas plnenia zmluvného vzťahu, neuzavrie žiadnu čiastkovú Zmluvu o poskytnutí služieb s

takýmto uchádzačom.

3. Jednota dôchodcov na Slovensku si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorý v predchádzajúcich

zmluvných vzťahoch nedodržal zmluvné podmienky (počet účastníkov pobytu ako aj požiadavky na obsah, rozsah a

kvalitu poskytnutých služieb)

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

02.10.2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *