Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Naša organizácia najmä:

– chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
– pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
– chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
– sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
– poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
– podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov
– pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov,
– je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí )  a EEFC (Európsky  ekonomický a sociálny výbor )

JDS v súčasnosti združuje  98 684 členov v  1 154  ZO JDS. Organizačnými celkami JDS sú okresné organizácie /72/, krajské organizácie /8/ a Ústredie JDS v Bratislave.

XI. snem JDS, najvyšší orgán riadenia JDS, sa konal 27. a 28. júna 2018.

Aktuálne zloženie Ústredia JDS:

Ing. Ján Lipiansky PhD, predseda

Ing. Augustín Ukropec, prvý podpredseda pre právnu oblasť, legislatívu a aktivity ZO JDS

Valéria  Pokorná, podpredsedníčka pre ekonomiku 

PhDr. Alojz Luknár, podpredseda pre oblasť kultúry a voľno-časových aktivít

Revízna komisia:

Ing. Štefan Eler, predseda,  Ing. Ladislav Dula, podpredseda, Zlatica Šumajová, tajomníčka. Ďalšími členmi komisie sú: Ing. Michal Bors, Eliška Fedorová, Ing. Mária Hejná, Emma Žišková a Anna Gracová.

Tajomníčkou Ú-JDS je Irena Gečevská, ekonómkou Gabriela Kubinová.

JDS účinne spolupracuje s Vládou SR a jej jednotlivými ministerstvami, najmä však s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom kultúry, zdravotníctva, spravodlivosti a vnútra.  V práci jej účinne pomáhajú odborné komisie. Sú to najmä sociálna a zdravotná a pre celoživotné vzdelávanie. Pôsobia v nich kvalitní odborníci z radov seniorov. Práca sa sústreďuje najmä na pripomienkovanie a tvorbu legislatívnych noriem.

Je potešiteľné, že 8.januára 2014 Vláda SR, schválila samostatnú Radu vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktorá reprezentuje a zastupuje viac ako 1 milión dôchodcov Slovenska. V Rade má JDS 8-členné zastúpenie.

XI. snem JDS vysoko ocenil výsledky činnosti jednotlivých organizácií za ostatné tri roky najmä v kultúrno-spoločenskej oblasti, turisticko-športovo-rekreačnej, sociálnej i zdravotnej. Za svoj programový dokument naďalej pokladá Národný program aktívneho starnutia, zameraný na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných politík. Ide nielen o politiky v oblasti zamestnanosti starších ľudí, ale aj o politiky v oblasti podpory ich celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, podpory ich nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním.

Treba zdôrazniť, že presadzovanie záujmov dôchodcov nerobí JDS len pre svojich členov, ale obhajuje záujmy všetkých dôchodcov našej republiky.

Sociálna, zdravotná a právna pomoc členom sa uskutočňuje pomocou dobrovoľných aktivistov individuálnymi pohovormi aj prednáškovou činnosťou na členských schôdzach. Tiež vo forme odborných článkov, ale aj reportážami a správami z činnosti jednotlivých organizácií JDS na stránkach časopisu Tretí vek, ktorý ročne vychádza 6-krát.

Dôležitou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť, jej organizovanie i propagácia za účelom vzájomnej pomoci priamo v spoločenstve starších občanov. Zahŕňa v sebe nielen starostlivosť o dlhodobo a krátkodobo chorých, pomoc pri donáške obedov a pri nákupoch, pomoc pri domácich prácach, ale aj poskytovanie pomoci v akejkoľvek činnosti základných organizácií. Funkcie v ZO JDS a pomoc jej členom sú vykonávané bez nároku na odmeny.

V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizuje JDS každoročne finančne zvýhodnené dotované rekondično-liečebné pobyty ( viac ako 4 700 pobytov).

JDS pomáha aj pri realizácii systému celoživotného vzdelávania, najmä v poproduktívnom veku. Patrila medzi iniciátorov vzniku prvej Univerzity tretieho veku na Univerzite J.A. Komenského v roku 1992. Do tejto oblasti patrí aj činnosť Akadémií tretieho veku, ktoré organizujú okresné a krajské organizácie. Na členských schôdzach ZO sa pravidelne uskutočňujú prednášky z oblasti zdravotníctva, sociálnej a právnej ochrany, práce s počítačom, bezpečnosti seniorov, záhradkárstva a pod.

Na celoslovenskej úrovni sa každoročne organizujú:

Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov

Celoslovenská prehliadka speváckych a folklórnych súborov seniorov

Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy

Celoslovenská prehliadka ručných prác „Zlaté ruky“

Tieto podujatia sú vyvrcholením aktivít ZO, ktoré sa prezentujú postupne v okresných a krajských kolách.

Pri stanovení Programových cieľov, ktoré boli prijaté na XI. sneme JDS, sa brala do úvahy  východisková situácia, v ktorej sa naša spoločnosť i štát nachádzali v rokoch 2017 – 2018.

K prioritám JDS naďalej patrí úsilie o vytvorenie dlhodobého systému spravodlivého dôchodkového zabezpečenia seniorov formou nového modelu pre výpočet jeho valorizácie,  prekvalifikovanie vianočného príspevku na 13-ty dôchodok a ďalšie zlepšovanie i rozširovanie opatrovateľskej starostlivosti o seniorov utváraním a posilňovaním možností prežívať „jeseň života“  v prirodzenom rodinnom prostredí.

Ústredie JDS

O nás