Október 2019 – KO JDS Trenčín – Celoslovenská výstava Zlaté ruky – to nebola len trojica názvov, bola to nezabudnuteľná symbióza zážitkov, ktoré sa jej účastníkom natrvalo zapisujú do pamäte.

10. október 2019 sa vyznačoval horúčkovitou prípravou – veď premeniť deväť prázdnych výstavných stánkov na plnohodnotné „minigalérie“ fantázie, tvorivosti a remeselnej zručnosti členov JDS toho ktorého kraja – aj aby bolo ináč ako pred rokom – bola nanajvýš zodpovedná úloha!

Asi najdynamickejšie sa riešila v stánku KO JDS Prešov, keď sa do práce s maximálnou vervou pustili mnohí účastníci autobusového výletu do Trenčína z okresu Sabinov. Priniesli so sebou toľko zaujímavých exponátov, a preto ako a čo vybrať a vkusne naaranžovať bola  veru, neľahká úloha!

Riešila sa aj v ďalších stánkoch – aj keď s menším počtom aktérov – lebo zo škatúľ, kufrov, košov a tašiek sa povykladalo toľko krásy! Aj možných inšpiratívnych podnetov. Na večer bolo už všetko na svojom mieste.

11. október 2019, 9:00. Stačilo pár minút – a celé známe výstavisko Expo Center a. s.  Trenčín bolo plné návštevníkov. Jedni začínajú s prehliadkou výstavy ovocia a zeleniny Jahrada 2019, iní mieria k stánkom Senior EXPO, propagujúcim kúpeľné a iné liečebno-preventívne služby a ďalší sa „za horúca“ poberajú k nám: Zlaté ruky 2019 vítali svojich obdivovateľov veselými ľudovými piesňami v podaní harmonikára a speváka Jaroslava Surovskeho zo ZO JDS Chocholná-Velčice a speváčky Antónie Ďuďákovej zo ZO JDS Nová Dubnica, ku ktorým sa samozrejme pridali aj ďalší. Pestrá skupinka figurín a bábik v ľudových krojoch trenčianskeho regiónu vizuálne umocňovala ich vystúpenie. 

O 10:00 začínalo oficiálne otvorenie všetkých troch výstav v pavilóne číslo 7 za prítomnosti premiéra SR Ing. Petra Pellegriniho, ministerky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej, predsedu TSK a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku, tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR  MUDr. Jaroslava Ridošku PhD.  doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. rektora TnUAD, generálneho riaditeľa výstaviska Expo Center Trenčín Ing.  Pavla Hozlára a ď. 

V príhovore premiéra SR dostala svoje dôstojné miesto nielen problematika starostlivosti štátu o seniorov, ale aj vyslovenie veľkej úcty a vďaky celej seniorskej generácii za prácu, ktorú desaťročia odvádzali v prospech mladších občanov Slovenska a tiež obdiv a uznanie seniorom za ich činorodé súčasné úsilie. Po úvodných príhovoroch, medzi ktorými nechýbal ani pozdrav a pozvanie na výstavu Zlaté ruky z úst predsedu JDS Ing. Lipianskeho, pokračoval pracovný program na všetkých troch výstavách. Práve sa dalo zahliadnúť aj štáb známej TV relácie Generácia s moderátorkou O. Belešovou i seniorov z Prešovského kraja s harmonikárom, ale aj zručným majstrom – košikárom p. Antonom Dlugošom.

Veľmi srdečné chvíle sa rozprúdili o krátku chvíľu, keď výstavu Zlaté ruky navštívili najvýznamnejší hostia – premiér SR Ing. P. Pellegrini, podpredsedníčka Vlády SR a ministerka PaRV Ing. G. Matečná, predseda TSK Ing. J. Baška a ď. v sprievode generálneho riaditeľa Výstaviska EXPO Center Ing. P. Hozlára a predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho. Čo len všetko sa chcelo v tej chvíli povedať, ako prejaviť spolupatričnosť a podporu, ako sa poďakovať aj čo dôležité rýchlo pripomenúť. 

Vítanú návštevu sa nedalo krajšie a srdečnejšie vyprevadiť ako so spevom, tancom a prianím úspechov. 

Špecifickou súčasťou programu výstav boli tematické konferencie „Za zdravý životný štýl seniorov“, na ktorých KO JDS Trenčín dlhodobo spolupracuje hlavne s Ministerstvom zdravotníctva SR,  Ministerstvom PSVaR a RÚVZ Trenčín. Odzneli prednášky: „Prvá pomoc a úkony zachraňujúce život“ (MVDr.,Mgr. Jana Koppiová, riad. Územného spolku SČK Trenčín), Pamäťový tréning mozgu (MUDr. Dušan Gašša, Anesteziológia a resuscitácia FN Trenčín), Seniori a urologické problémy, nebojme sa prevencie, môže nám výrazne skvalitniť život (MUDr. Mário Mikloši, Uroflexx s.r.o., Poliklinika Mýtna Bratislava) 

Popoludni mali svoju prezentáciu pracovníci  ÚPSVR s témami prvej pomoci a prevencie.

Ešte zopár pohľadov do výstavných stánkov:

Boli to veru, podnetné, ale aj náročné dni, ktoré budú ešte dlho rezonovať nielen v mysliach jej účastníkov a organizátorov, ale aj v kruhu omnoho širšej členskej základne JDS (veď mnohí seniori pricestovali do Trenčína autobusmi od Sabinova, Trnavy, Banskej Bystrice a pod.) 

Slová chvály a poďakovania patria autorom všetkých vystavovaných prác, organizátorom z okresných aj krajských predsedníctiev JDS na čele s hlavnými organizátormi – funkcionármi mestskej, okresnej aj krajskej organizácie JDS v Trenčíne pod vedením predsedníčky KO JDS Mgr. Anny Prokešovej.

Zlaté ruky starých mám a starých otcov – ich skúsenosti aj vôľa prežívať život naplno – bodaj by toto posolstvo stále nachádzalo odozvu v celej našej spoločnosti.

D.L.   

7. ročník výstavy Zlaté ruky 2019 mal úspech