Plniac závery z rokovania Republikovej rady JDS, iniciovalo ústredie JDS ďalšie pracovné stretnutie  v RTVS, a tak 13. novembra 2019 prijal predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho a podpredsedu JDS pre kultúru a voľno-časové aktivity PhDr. A. Luknára generálny riaditeľ RTVS PhDr. Jaroslav Rezník.

Predmetom spoločného rokovania bolo vzájomne sa poinformovať o formách a výsledkoch  súčasnej spolupráce hlavne so štábom TV relácie Generácia – zlaté roky života a tiež o sledovanosti programov RV Rádia Regina.

Účastníci rokovania rozoberali možnosti ďalšieho skvalitnenia obapolnej spolupráce, ale aj realizáciu nových tém pri propagovaní seniorskej problematiky na základe diváckeho aj poslucháčskeho prieskumu priamo medzi seniormi.

V závere stretnutia zástupcovia JDS vyslovili uznanie a poďakovanie vedeniu RTVS za doterajšiu spoluprácu, zvlášť vyzdvihli kvalitu, aktuálnosť, a preto aj obľúbenosť pravidelnej TV relácie Generácia – zlaté roky života. 

red.   –

Na pracovnom rokovaní v RTVS