nie je iba slogan, či heslo, povedal vo svojom obsažnom príhovore predseda Vlády SR Peter Pellegrini na tradičnom slávnostnom stretnutí seniorov, ktoré sa toho roku uskutočnilo v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre 28. novembra 2019.

Zúčastnili sa na ňom delegácie zo všetkých KO JDS Na Slovensku, ale aj zo Združenia kresťanských seniorov Slovenska i Fóra pre pomoc starším. 

Seniori srdečne privítali aj ministra práce soc. vecí a rodiny  Jána Richtera, hlavného iniciátora tohto stretnutia, ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú, poslancov NR SR: Mariána Kéryho (súčasne podpredsedu NSK), Jozefa Buriana a Vladimíra Slobodu, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, početnú delegáciu pracovníkov MPSVaR SR vedenú generálnym tajomníkom služobného úradu MP Jozefom Vančom, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča, podpredsedu NSP Igora Édera, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú, viacerých primátorov miest, starostov obcí a ďalších predstaviteľov miestnej samosprávy NSK. Zo seniorskych združení členov predsedníctva JDS na čele s predsedom Jánom Lipianskym, členov predsedníctva ZKS, vedených čestným predsedom Jozefom Miklošom  aj novozvoleným predsedom Petrom Machom i zástupcov Fóra pre pomoc starším pod vedením prezidentky Ľubice Gálisovej. 

V príhovoroch predsedu vlády P. Pelegriniho aj ministerky kultúry Ľ.Laššákovej popri pracovných témach, týkajúcich sa jednotlivých oblastí politicko- spoločenského aj kultúrno-osvetového zamerania, zazneli slová úprimného vyznania úcty a obdivu k seniorom na Slovensku za ich celoživotný občiansky prínos aj súčasnú príslovečnú angažovanosť. Minister Ján Richter, pripomenul podrobnejšie hlavné smery opatrení, ktoré sú pripravené aj pre budúce obdobia s cieľom ďalej skvalitňovať podmienky života všetkým seniorom aj ich občianskym združeniam. 

Predseda JDS J. Lipiansky poďakoval za možnosti, ktoré seniorom svojimi rozhodnutiami umožnila Vláda SR i jej ťažiskové rezorty. Vyslovil prianie aj očakávanie seniorov, aby doterajší trend záujmu o nich od orgánov štátnej moci aj komunálnej samosprávy  pokračoval ústretovo i naďalej. Záverom poprial všetkým prítomným pokojné, šťastné prežitie vianočných sviatkov a zdravie, pohodu v nastupujúcom roku 2020.

Vyvrcholením prvej časti tohto slávnostného stretnutia bolo odovzdávanie deviatich Ďakovných listov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny seniorom, ktorí si to za svoju dlhoročnú plodnú činnosť a angažovanosť zaslúžia. Z našich radov JDS prevzali Ďakovné listy: pp. Anton Dobrodenka, Ján Matuško, Miroslav Pazdziurko a Eva Šoóšová.  

Ďakovný list MPSVaR bol udelený aj redakcii televíznej relácie Generácia – zlaté roky života za propagáciu podnetných podujatí seniorov v rámci Slovenska a hlavne za množstvo pozitívnych príkladov, ako plnohodnotne prežívať svoj ľudský život, za ich moderné spracovanie a variabilitu tém. List prevzala dramaturgička p. Vlasta Ruppeldtová. Srdečne blahoželáme!

Súčasťou slávnostného podujatia bolo nielen občerstvenie, ale vďaka podpore Milana Belicu, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja aj predstavenie nádherného muzikálu Tisícročná včela. Jubilujúce Divadlo A. Bagara nemohlo vybrať pre túto výnimočnú príležitosť krajší dar ako práve tento ikonický príbeh – pararelu medzi životom ľudí a včiel.

Poďakovanie za krásne podujatie patrí Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny a za jeho organizačnú prípravu ústrediu JDS, predsedníctvu KO JDS Nitra a pracovníkom DAB Nitra.

red. –

Úcta k starším