Obdobie Nežnej revolúcie – veľké politicko-spoločenské vrenie spred 30 rokov nenechalo ľahostajnými ani príslušníkov generácie, ktorej život už neponúkal mnohé z otvárajúcich sa šancí. Generácie, ktorá, odovzdávajúc svoje sily predošlej dobe, lebo v nej žila, potrebovala mať istotu svojej identity aj v nových, tvoriacich sa politicko-spoločenských podmienkach. Napriek pokročilému veku a životným skúsenostiam, pamätajúcim aj obdobie 1. ČSR, II. svetovej vojny, tvorby aj orientácie nášho štátu po nej, cítila v sebe ešte dostatok síl naplno sa vložiť do kreovania politicko-hospodárskeho aj kultúrno-spoločenského života v ňom.

A tak koncom jesene 1989, presne od 16. decembra  1989 sa začali klásť základy občianskeho združenia pod názvom Jednota dôchodcov na Slovensku.

Naplno sa potom potvrdili 10. januára 1990 na Valnom zhromaždení, kde boli prijaté  Stanovy tohto občianskeho združenia a jeho organizačná štruktúra.

Zákonitosti ľudského života v seniorskom veku už žiaľ neponúkajú veľa šancí. Nedá sa pýtať zakladateľov JDS na čele s Ing. Ladislavom Sedlárom, CSc. ani na ich spomienky, ani na ich hodnotenie dnešného stavu. Ale veríme, že by boli spokojní a cítili by veľké zadosťučinenie svojho úsilia. Veď súčasný stav členskej základne JDS počíta viac ako 100 tisíc členov a jednotlivé organizácie po celom Slovensku vykazujú svoju kreativitu a životaschopnosť.

Zasadzujú sa o skvalitňovanie života všetkých seniorov na Slovensku, nielen propagujú, ale aj realizujú aktívny prístup k svojmu zdraviu, životnému aj občianskemu prostrediu, a preto požívajú v občianskej verejnosti a neraz aj v medzinárodných kontaktoch vážnosť a rešpekt.  

Vďaka Vám, zakladatelia našej Jednoty dôchodcov na Slovensku! Radi a s rešpektom, predovšetkým s elánom, ktorý denne v sebe prebúdzame a obetavo šírime ďalej, nesieme a udržiavame základné posolstvo, ktoré ste jej dali – zjednocovať seniorov, zasadzovať sa za ich občianske práva a podnecovať ich vôľu žiť naplno a ľudsky dôstojne.

                                                                                                                             Ústredie JDS

Vážené členky a členovia JDS, priatelia!

Zaspomínajme spoločne na začiatky našej JDS, pripomeňme si s úctou jej zakladateľov!

Budeme radi, keď sa podelíte so svojimi spomienkami aj prostredníctvom príspevkov a fotografií do tejto novej rubriky. Radi ich uverejníme. Posielajte ich na adresu:

redakcia3vek@gmail.com                                                       S poďakovaním  Ústredie JDS

Na prahu významného výročia