POSTUP  PRÍPRAVY 

Na základe  čl. 15 odst. 5 Stanov JDS, bude sa konať v roku 2018  XI. snem JDS. O jeho konaní rozhodne Republiková rada na svojom zasadnutí  v apríli 2018.

Pracovný termín konania Snemu: 27. 6. -28. 6. 2018  (streda, štvrtok)

Miesto: Hotel NIVY, Líščie nivy, Bratislava.

Pre zabezpečenie prípravy a konania XI. snemu v roku 2018 je potrebné dodržať úlohy a ciele, ktoré vyplývajú zo Stanov JDS:

 • hodnotiace členské schôdze ZO a MsO JDS
 • okresné a krajské snemy JDS
 • správy o činnosti ZO JDS, MsO JDS, OO JDS, KO JDS, VV JDS,  P JDS, RR JDS za ostatné tri roky
 • správy o hospodárení jednotlivých organizácií JDS
 • správy revíznych komisií
 • návrh kandidátov na členov do jednotlivých orgánov JDS

1. Hodnotiace členské schôdze ZO JDS a MsO JDS 

Hodnotiace členské schôdze ZO a MsO JDS uskutočniť od 1.2.2018 do 15.3.2018.

V zmysle článku 10. Stanov JDS na hodnotiacej členskej schôdzi je žiaduce:

 • dodržať úlohy a ciele podľa čl. 12 Stanov JDS,  odst. číslo 2.,3., a 8.
 • vyhodnotiť výsledky činnosti ZO JDS za 3-ročné funkčné obdobie
 • zvoliť výbor ZO a MsO JDS, RK ZO a MsO JDS na 4-ročné funkčné obdobie
 • zvoliť delegáta alebo delegátov na okresný snem JDS v zmysle určeného kľúča. Kľúč určí Predsedníctvo okresnej organizácie JDS. 
 • venovať pozornosť témam:

a/ rozvoju členskej základne

b/ príprave ZO JDS na komunálne voľby do   samosprávnych orgánov (november 2018)

c/ exekúciám a potrebnej prevencii voči nim

d/ kriminalite páchanej na senioroch

 • zaslať oznam delegátov a náhradníkov sú predsedovia ZO a MsO JDS povinní na P – OO JDS do15.3.2018  
 • Predsedovia ZO a MsO JDS oznámia termíny konania HČS na OO JDS tak, aby sa zástupcovia OO mohli na nich zúčastniť.
 • Žiadame zabezpečiť účasť funkcionárov OO JDS na hodnotiacich členských schôdzach ZO.

2. Snemy okresných organizácií JDS

Snemy OO JDS je potrebné uskutočniť v období od 16 3. do 30. 4. 2018

V zmysle  článku 12. Stanov JDS je potrebné na okresných snemoch:

 • dodržať ciele a úlohy podľa čl. 12 Stanov JDS, odst. číslo 2.,3., a 8.
 • vyhodnotiť výsledky činnosti OO JDS za 3-ročné funkčné obdobie
 • zvoliť predsedníctvo OO JDS a RK OO JDS na 4-ročné funkčné obdobie
 • zvoliť delegátov na krajský snem JDS. Počet delegátov z OO JDS a snem KO JDS určí predsedníctvo KO JDS podľa stanoveného kľúča.
 • venovať pozornosť témam:

a/ rozvoju členskej základne

b/ príprave ZO JDS na komunálne voľby do samosprávnych orgánov (november 2018)

c/ exekúciám a potrebnej prevencii voči nim

d/ kriminalite páchanej na senioroch

 • Zoznam delegátov a náhradníkov sú predsedovia OO JDS povinní zaslať

na P – KO JDS do piatich dní po uskutočnení okresného snemu.

 • Predsedovia OO JDS oznámia termíny konania okresných  snemov na KO JDS tak, aby sa zástupcovia P – KO mohli na nich zúčastniť.
 • KO JDS je povinné zabezpečiť účasť svojho zástupcu na rokovaniach okresných snemov JDS.

3. Snemy krajských  organizácií JDS

Snemy KO JDS sa budú konať v období od 1. 5. do 31.5. 2018.

V zmysle článku 12. Stanov JDS je na krajských snemoch žiaduce:

 • dodržať ciele a úlohy podľa čl. 12 Stanov JDS, odst. číslo 2.,3., a 8.
 • vyhodnotiť výsledky činnosti KO JDS za 3-ročné funkčné obdobie
 • zvoliť predsedníctvo  KO JDS a RK KO JDS na 4-ročné funkčné obdobie
 • zvoliť delegátov na XI. snem JDS. Počet delegátov na XI. snem určí Predsedníctvo JDS podľa stanoveného kľúča v nadväznosti k počtu členov OO JDS: do 2 000 = 1 delegát, nad  2 000 = 2 delegáti, nad 3 000 = 3 delegáti a nad 4 000 = 4 delegáti. Odporúča sa zvoliť okrem delegátov aj náhradníkov.
 • venovať pozornosť témam:

a/ rozvoju členskej základne

b/ príprave ZO JDS na komunálne voľby do samosprávnych orgánov (november 2018)

c/ exekúciám a prevencii voči nim

d/ kriminalite páchanej na senioroch

 • Predsedovia KO JDS sú povinní oznámiť termíny konania krajských snemov

na Ú  JDS najneskôr päť dní pred jeho uskutočnením.

 • P – Ú  JDS zabezpečí účasť svojho zástupcu na  rokovaniach krajských 

                  snemov JDS.

4.  XI. snem JDS

XI. snem JDS sa bude konať 27. a 28. júna2018 (streda, štvrtok).

Zúčastnia sa ho delegáti zvolení na krajských snemoch, členovia predsedníctva a revíznej komisie  Ú JDS.

Ak  sa zvolený delegát z vážnych dôvodov nemôže snemu zúčastniť, predseda KO JDS zabezpečí, že ho nahradí  volený náhradník.

Zoznam delegátov a náhradníkov sú povinní predsedovia KO JDS odovzdať na Ú JDS do7.6.2018. Delegátom snemu budú zaslané pozvánky. Náhradníci sa na sneme preukážu pozvánkou toho delegáta, ktorého nahradili. Náhradníkom môže byť iba osoba uvedená v zozname zvolených delegátov a náhradníkov.

5. Zasadnutie Republikovej rady JDS

a)pravidelné ročné zasadnutie RR JDS sa bude konať v apríli 2018

b)zasadnutie novozvolenej RR JDS sa bude konať  hneď na druhý deň po ukončení XI. snemu JDS

Návrh na uznesenie

1.  P – Ú JDS po prerokovaní návrhu prípravy XI. snemu schvaľuje :

 • termíny hodnotiacich členských schôdzí ZO a MsO JDS, okresných, krajských snemov a XI. snemu JDS
 • kľúč delegátov na XI. snem do 2 000 = 1 delegát, nad  2 000 = 2 delegáti, nad 3 000 = 3 delegáti a nad 4 000 = 4 delegáti
 • úlohy orgánov a organizácií JDS uvedené v návrhu prípravy XI. snemu

2. P – Ú JDS  pre úspešné zabezpečenie konania XI. snemu ukladá :

2.1. Doplniť Návrh prípravy XI. snemu podľa pripomienok na rokovaní P – ÚJDS.

2.2.      Zaslať „Postup prípravy XI. snemu JDS“ na KO a OO JDS.

Termín : ihneď Zodp.: Oťapková

  1.       Splniť úlohy uvedené v „Príprave  XI. snemu JDS“

Termín : podľa časového harmonogramu HČS, snemov OO JDS a KO JDS

Zodp.: predsedovia ZO, MsO, OO a

KO JDS

  1.       Predložiť návrhy kandidátov do orgánov:  P – Ú JDS, RK Ú JDS, na predsedu JDS a

podpredsedov.

Termín : do15.6.2018                                             Zodp.: predsedovia KO JDS

2.5.      O počte členov P – Ú JDS bude rozhodovať Republiková rada JDS (apríl 2018).

2.6.      Vytvoriť organizačný štáb pre prípravu snemu:  predseda, podpredsedovia Ú JDS, tajomníčka, ekonómka

Anna Oťapková                                                             Ing. Ján Lipiansky, PhD

podpredsedníčka JDS                                                             predseda JD

ZVOLANIE XI. SNEMU, KRAJSKÝCH, OKRESNÝCH SNEMOV A HODNOTIACICH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ ZO A MsO JDS