25. apríla 2018 ožila veľká kongresová sála hotela NIVY v Bratislave  prítomnosťou seniorov – členov JDS z celého Slovenska. Zišli sa na rokovaní Republikovej rady (RR), dôležitého orgánu JDS. Jej úlohou – podľa Stanov JDS – je prerokovať a odobriť čerpanie rozpočtu za uplynulý rok a schváliť návrh rozpočtu na nový aktuálny rok. Rokovanie RR viedol Ing. J. Lipiansky, predseda JDS.

Podľa prezencie z 94 členov RR JDS prišlo na aktuálne rokovanie 77 členov, čo predstavuje 81,81 %-nú účasť. Nakoľko sa v ostatnom čase konali okresné snemy, na ktorých boli zvolení aj mnohí noví predsedovia OO JDS, plénum schválilo ich kooptáciu do RR.

Ročný rozbor čerpania rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami JDS za rok 2017 aj Návrh rozpočtu JDS pre rok 2018 boli vo forme brožúry  rozdané všetkým účastníkom rokovania. Prvý podpredseda JDS Ing. I. Fabián doložil obidva materiály  podrobnejším výkladom. Správu o činnosti revíznej komisie JDS, jej hodnotiacu správu k rozpočtu za rok 2017 ako aj stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 predniesol predseda RK p. A. Ukropec.

Vo vecnej diskusii, ktorá reagovala na každý z predložených materiálov, odznelo viacero návrhov i kritických hlasov. Dotýkali sa prevádzkových nákladov na činnosť ústredia JDS, tradície prerozdeľovania členského príspevku, foriem a možností odmeňovania funkcionárov JDS za ich činnosť i kvality komunikácie medzi jednotlivými zložkami JDS v oboch smeroch. Boli vznesené návrhy na úpravu platných stanov JDS aj vnútornej smernice k hospodáreniu s finančnými prostriedkami, aby naplno korešpondovali so všeobecne platnou legislatívou. Viacero diskusných príspevkov hodnotilo pozitívne rôznorodosť foriem činnosti v ZO JDS a zástoj empatie v medziľudských vzťahoch. Nárast členskej základne a množstvo vydarených podujatí podmieňuje širšiu akceptáciu činnosti organizácií JDS v občianskom prostredí, narastá podpora zo strany samosprávnych orgánov.

V priebehu rokovania Republikovej rady aktívne pracovala mandátová aj návrhová komisia. O podrobný zápis z rokovania sa postarali zapisovateľky pp. I. Gečevská a V. Baluchová, za overovateľov zápisnice boli hlasovaním určení: pp. Mária Miškeriková a Ján Molnár.

Predkladané správy vrátane revíznej aj návrh rozpočtu na rok 2018  boli plénom Republikovej rady schválené.

Republiková rada JDS jednomyseľne  odsúhlasila návrh a zvoláva

XI. snem JDS  na 27. – 28. 6. 2018.

Z rokovania Republikovej rady JDS