Boli sme úspešní…

Vážené delegátky a delegáti XI. snemu JDS! 

Jednota dôchodcov na Slovensku prešla za predchádzajúce mesiace tohto roka významným obdobím hodnotenia svojej činnosti v ZO JDS, ale aj na okresných a krajských snemoch. Boli na nich  stanovené odvážne ciele do budúcich rokov. Vyvrcholením hodnotiaceho procesu a hlavne otvorením nových perspektív v našej činnosti je v dňoch 27. a 28. júna 2018 rokovanie a závery nášho XI. celoslovenského snemu. 

Dôsledné postupné bilancovanie činnosti JDS na všetkých jej úrovniach potvrdilo, že naše organizácie vyvíjajú rôznorodú a veľmi príťažlivú činnosť. Prináša kultúru, potešenie i osvetu nielen rastúcemu počtu seniorov, ale aj širšej občianskej základni. Radi zaznamenávame z doterajších hodnotiacich rokovaní  nárast záujmu o aktivity JDS zo strany mnohých funkcionárov miestnej samosprávy. Vzájomná spolupráca prináša obapolný prospech a je zárukou ďalšieho rozvoja tak spoločensky žiadaných medzigeneračných vzťahov. Veď naše základné organizácie sa stávajú organickou súčasťou spoločenského života miest a obcí.

Rovnako potrebné je vzájomné prepojenie všetkých úrovní v štruktúre našej Jednoty od Ústredia JDS, prostredníctvom  jej predsedníctva, cez krajské a okresné predsedníctva až k širokej členskej základni. Ale aj v opačnom poradí – od členskej základne až po pravidelné každoročné rokovanie Republikovej rady JDS. Každý náš funkcionár od ZO až po ústredie je dôležitým článkom vnútornej štruktúry JDS, ktorá má zmysel a akcieschopnosť len vtedy, keď je založená na vzájomnej dôvere, empatii a invencii. Na komunikáciu sa využíva aj elektronické prepojenie medzi našimi organizáciami, tiež kvalitný časopis Tretí vek a obnovená náplň webovej stránky JDS. sk. Avšak najproduktívnejším prvkom komunikácie ostávajú vzájomné stretnutia, podujatia a pracovné porady vo vnútri JDS. Preto mi dovoľte úprimne sa poďakovať všetkým tým funkcionárom JDS, ktorí rôzne aktivity iniciovali, pripravili a organizačne zabezpečili. Celá činnosť JDS je postavená  predovšetkým na dobrej vôli, ochote a nezištnom cite pre kolektív nás, seniorov. Pre nás, ale aj v našom záujme. 

Preto aktivity Ústredia JDS neustále smerovali – v zmysle Stanov JDS – aj k výkonným orgánom štátnej správy. Hlavne k Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri riešení dôležitých problémov v oblasti sociálnej politiky štátu. K Ministerstvu kultúry SR kvôli realizácii celoslovenských podujatí kultúrneho zamerania. K Ministerstvu zdravotníctva SR smerujúcich k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti. Uskutočnili sa viaceré pracovné rokovania s rezortmi zdravotníctva, dopravy, spravodlivosti, vnútra a financií aj s vedením RTVS. Máme podpísanú dohodu o spolupráci so Slovenským olympijským výborom, úzko spolupracujeme s Európskym spotrebiteľským centrom v SR aj s Radou seniorov Česka i Maďarska. Plodná je vzájomná spolupráca so Sociálnou poisťovňou a Poštovou bankou s.r.o. hlavne v poradenskej činnosti.

Funkcionári z JDS aktívne pôsobia v Rade Vlády SR pre práva seniorov – kde boli  prerokované správy o sociálnom stave seniorov a zdravotnej starostlivosti o nich. Za ostatné roky skutočne uspelo viacero krokov Vlády SR k zlepšovaniu životnej úrovne nás – seniorov: cestujeme vlakom (spolu so študentmi) bezplatne, zlepšili sa finančné aj pracovné podmienky seniorom – dohodárom, navýšil sa objem finančných prostriedkov na Vianočný príspevok, prepočítava sa a upravuje výška dôchodkov starodôchodcom, bol prijatý nový model výpočtu valorizácie dôchodkov i vylepšený ochranný limit na lieky.

V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR sme iniciovali ochranu seniorov pred nečestnými praktikami „predajcov“, podieľali sme sa na príprave návodu: „7 krokov na ochranu spotrebiteľa“, podarilo sa v novele exekučného poriadku zakotviť výšku ochrannej  sumy na 198,09 Eur. S rezortom zdravotníctva riešime zlepšovanie úrovne zdravotnej prevencie i liekovej politiky. Podporujeme zlepšovanie legislatívy opatrovateľskej služby so širším využitím pobytu seniorov v rodinnom prostredí a v spolupráci s miestnou samosprávou rozvoj denných seniorských centier i denných stacionárov.

Veľmi si vážime, že sa nám každoročne darí, za rozhodujúcej pomoci KO a OO JDS, realizovať rekondično-liečebné pobyty seniorov v slovenských kúpeľných centrách. Z MPSVaR SR sme dostali na túto činnosť 689 tisíc Eur, čo umožnilo absolvovať rekondičné pobyty  celkom 13 780 našim členom.

Ministerstvo kultúry SR nám v každom roku schválilo podané projekty, a tak sme, vďaka združovaniu viacerých finančných tokov, vrátane sponzorských darov, mohli zrealizovať Celoslovenskú prehliadku speváckych súborov seniorov v Prešove, Žiari nad Hronom  a v Pezinku,  Celoslovenské prehliadky ručných prác seniorov „Zlaté ruky“ v Bratislave, Bardejove a v Trenčíne aj Celoslovenskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy v Trnave, Nitre a Revúcej. Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov už dospel k svojmu jubilejnému 20. ročníku a súťažilo sa postupne v Nitre (2015), Šamoríne (2016) a v Trenčíne (2017). K úspešnému zvládnutiu všetkých týchto podujatí najvýraznejším dielom prispeli príslušné výbory ZO a predsedníctva OO a KO z uvedených miest, za čo im patrí naše uznanie a vďaka.

S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že od predchádzajúceho snemu vzrástla členská základňa JDS i jej spoločenský status. Počet členov vzrástol o 11 060 a dosiahol koncom roka 2017 súhrn 93 508 členov. Narástol aj počet základných organizácií o 146, teda evidujeme  ich celkom 1 169. Najväčšou je KO JDS Trnava s počtom členov 17 689 a najmenšou KO JDS Košice s 7 225 členmi. Predsedníctvo i Výkonný výbor JDS zabezpečovali prostredníctvom svojich rokovaní aj výjazdmi do KO, OO aj ZO, úspešnú realizáciu záverov X. snemu JDS aj ďalších aktuálnych úloh, ktoré boli špecifikované na rokovaniach Republikovej rady. Revízna komisia, ako kontrolný orgán JDS, prostredníctvom pravidelných kontrol viedla funkcionárov k zodpovednosti a finančnej disciplíne. Vykonané kontroly boli zamerané  na dodržiavanie Stanov JDS, platných smerníc pre hospodárenie s finančnými prostriedkami, na ich hospodárne a účelové využitie.

Vážené delegátky a delegáti!

XI. celoslovenský snem JDS dáva priestor hodnoteniu aj plánom do budúcna. Veď naša Jednota,  počtom najväčšie dobrovoľnícke občianske združenie na Slovensku, sa snaží dôstojne a účinne zastupovať viac ako 1,6 mil. dôchodcov v Slovenskej republike. Dokazuje svojou činnosťou aj rastúcim počtom členov i samotných ZO, že má čo ponúknuť seniorom i celej spoločnosti. Preto patrí všetkým funkcionárom a aktivistom JDS, ktorí prispeli k vytvoreniu súčasnej pozície JDS v povedomí našej spoločnosti, veľká vďaka. 

Patrí aj bývalým dlhoročným funkcionárom a členom JDS, ktorí sa pre pokročilý vek a zdravotné problémy už vzdali aktívnej činnosti, ale ich podiel na životaschopnosti JDS je nezabudnuteľný. Záujem o človeka, susedská pohoda, kultúrne i spoločenské vyžitie, osveta – sú úlohy v prvom pláne našej JDS. Avšak rovnako dôležitý je aj jej druhý plán – neúnavne smerovať požiadavky o skvalitňovanie životných podmienok seniorov ku vrcholným orgánom štátnej moci a správy v našom štáte.

Verím, že náš snem bude úspešný a pracovný. Som presvedčený, že vyplynie z neho pre našu JDS ďalší aktuálny ambiciózny program v prospech seniorov – ich miesta a kvality života v našej spoločnosti.

Ján Lipiansky, 
predseda JDS

Boli sme úspešní…