Programové ciele Jednoty dôchodcov na Slovensku

medzi  XI. a XII. snemom JDS

Jednota dôchodcov na Slovensku mala v predchádzajúcom období stanovené náročné ciele pre každú oblasť svojej činnosti. Pri  určovaní nových cieľov do ďalšieho obdobia vychádzame predovšetkým z plnenia doterajších úloh, tiež z celkovej situácie v spoločnosti a z reálnych potrieb seniorov v budúcom období. Súčasnosť prináša nové výzvy a problémy, na riešenie ktorých JDS musí reagovať. Avšak našou základnou prioritou i v ďalšom období ostáva ochrana práv seniorov. Znižovanie deficitu verejných prostriedkov a úsilie všemožne podporovať ekonomický rast krajiny budú našu činnosť výrazným spôsobom ovplyvňovať. Bude preto potrebné starostlivejšie zvažovať ciele, ktoré si stanovíme, tempo ich časovej realizácie aj rozsah ich finančného krytia. 

V oblasti členskej základne budeme naďalej stavať na bohatej a rozmanitej činnosti základných organizácií JDS. V doterajšom období sme preukázali schopnosť presadzovať oprávnené záujmy seniorov na rôznych úrovniach, a preto je JDS v povedomí spoločnosti   chápaná ako občianske združenie, ktoré si túto povinnosť vzalo za svoju a plní ju. JDS získala v spoločnosti veľkú autoritu a stala sa nádejou pre riešenie problémov seniorov. Preto chceme, aby členská základňa JDS naďalej rástla. V priebehu nadchádzajúceho obdobia podstatné štrukturálne zmeny v organizácii nepredpokladáme.  

V oblasti členskej základne je potrebné:

1/ sledovať a vyhodnocovať vývoj členskej základne, rozširovať  dobré skúsenosti z bohatej činnosti základných organizácií JDS

2/ poskytovať pomoc krajským organizáciám JDS  pri vytváraní okresných organizácií tam, kde ešte nie sú vytvorené

3/venovať priebežnú pozornosť stavu členskej základne na rokovaní  Predsedníctva a Republikovej rady JDS

4/ popularizovať dobré skúsenosti v raste členskej základne na  web-stránke  JDS a v časopise Tretí vek

5/ skvalitňovať poradenskú legislatívnu pomoc. Jej rozvoj prerokovať v Predsedníctve JDS

6/ zintenzívniť spoluprácu JDS so starostkami, starostami, primátorkami a  primátormi pri zakladaní základných organizácií JDS a utváraní podmienok pre ich činnosť.

V sociálnej oblasti si z doterajších cieľov ponecháme iniciatívu, vedúcu k postupnému zlepšovaniu sociálnych služieb a s tým súvisiacich sociálnych noriem, k odstraňovaniu diskriminačných prvkov v nich a v dosiahnutí ich platnosti pre všetkých dôchodcov. V rámci valorizácie dôchodkov budeme podporovať  také riešenia jej výpočtu, aby sa sledovalo jej čím spravodlivejšie rozdelenie, a tak sa reálne zlepšovalo celkové postavenie seniorov v našej spoločnosti. Budeme iniciatívni voči Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sociálna komisia bude pokračovať vo svojej iniciatívnej a vysoko odbornej činnosti.

Preto je potrebné:

1/ aktívne spolupracovať s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR na tvorbe príslušnej legislatívy

2/ vysvetľovať v ZO JDS zákony o sociálnych otázkach seniorov 

3/ uskutočniť Okrúhly stôl o dlhodobo platnom dôchodkovom  systéme seniorov

4/ prostredníctvom sociálnej komisie skvalitňovať naše stanoviská k predkladaným novelám zákonov

5/ informovať členov JDS o aktuálnych témach prostredníctvom web-stránky a časopisu Tretí vek

6/ vyhodnotiť výsledky angažovanosti  funkcionárov JDS v sociálnej oblasti a tieto prerokovať v Predsedníctve JDS v I. polroku 2019

7/ prehĺbiť spoluprácu Sociálnej komisie pri ústredí JDS s komisiami (funkcionármi) pre sociálnu oblasť v krajských organizáciách

8/ považovať za prioritu transformáciu vianočného príspevku na trinásty dôchodok

9/ venovať pozornosť prevencii pred kriminalitou na senioroch, pričom spolupracovať s útvarmi prevencie Ministerstva vnútra SR

V zdravotnej oblasti bude naším cieľom zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb seniorom  v prevencii,  poskytovaní zdravotnej starostlivosti i v osvete o zdravom životnom štýle. Poskytovanie pomoci geriatrickým pacientom, pozitívny obrat v liekovej politike voči starším občanom a ľuďom s nízkymi príjmami aj zníženie poplatkov pri dentálnej starostlivosti o seniorov. V oblasti osvety budeme pokračovať v realizácii programu „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“.  Budeme iniciatívni voči Ministerstvu zdravotníctva SR. Zdravotná komisia bude pokračovať vo svojej iniciatívnej a vysoko odbornej činnosti. Osobitnú pozornosť sústredíme na rozvoj a skvalitňovanie aktivít prevencie.

K tomu je potrebné:

1/aktívne spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR

2/ prostredníctvom Zdravotnej komisie skvalitňovať naše stanoviská k aktuálnym témam

3/ zvyšovať informovanosť o aktuálnych témach prostredníctvom web-stránky a časopisu Tretí vek

4/ posúdiť stav zdravotnej problematiky na Predsedníctve JDS v I. polroku 2019

5/ prehĺbiť spoluprácu Zdravotnej komisie JDS s komisiami (funkcionármi) pre zdravotnú oblasť v KO JDS.

V dobrovoľníckej činnosti prehodnotíme jej zameranie. Nasmerujeme ju na dostupné a zaujímavé činnosti pre seniorov z oblasti vzdelávania, kultúry, organizovania podujatí, na sociálne a právne poradenstvo a riešenie krízových situácií. V rámci Slovenska budeme každoročne organizovať účelové podujatie ku  Dňu aktívneho starnutia a na regionálnej úrovni rozšírime dobrovoľnícke aktivity počas Mesiaca úcty k starším ľuďom. 

K tomu je potrebné:

1/ podporovať účasť JDS v projektoch,

2/ organizovať Október    Mesiac úcty k starším ľuďom  na širšej občianskej platforme

V kultúrno-spoločenskej a turisticko-športovej oblasti nadviažeme na bohatú tradíciu podujatí, podporujúcich aktívne formy spoločenskej, občianskej, družobnej aj medzigeneračnej a cezhraničnej komunikácie, akými sú: turistické zrazy, športové hry, stretnutia troch generácií, prehliadky speváckych a folklórnych súborov a skupín, prehliadky a stretnutia s umeleckým aj autorským slovom, výstavy ručných prác a výtvarnej tvorby seniorov, spoločné návštevy kultúrnych podujatí a pod. 

Realizácia viacerých z nich od základných cez okresné, regionálne a krajské kolá až po podujatia na celoslovenskej, prípadne medzinárodnej úrovni predstavuje širokú databázu skúseností a poznatkov, tie sú predpokladom ďalšieho rozvoja ich kvality.

K popularizácii podujatí a prenosu skúseností významným dielom prispievajú masmediálne aktivity na báze spolupráce JDS s RTVS a viacerými regionálnymi médiami. Predpokladajú rozširovanie vlastnej publikačnej činnosti seniorov – členov JDS, podporovanej redakčnou radou časopisu Tretí vek aj webovou stránkou JDS.

K tomu je potrebné:

1/ pri organizácii turistických zrazov a športových hier (okresných, krajských, ústredných) orientovať počet pohybových aktivít podľa konkrétnych podmienok a dopytu. V záujme rozvoja občianskeho povedomia poskytovať účastníkom podujatia zaujímavé informácie  o miestnom regióne a jeho tradíciách

2/ prehliadky speváckych a folklórnych skupín, umeleckého prednesu poézie a prózy a výstavy ručných prác i výtvarných diel seniorov viac využívať na rozvoj medzigeneračných vzťahov, hlavne s odkazom na generáciu detí a mládeže 

3/ v masmediálnom prostredí rozširovať okruh informácií o podujatiach JDS 

Oblasť vzdelávania seniorov patrí k atraktívnym a neustále sa rozvíjajúcim formám ich záujmu aj činnosti. Cykly prednášok hlavne so zdravotnícko-preventívnou a sociálno-právnou problematikou čoraz viac dopĺňajú formy vzdelávania v univerzitách či akadémiách tretieho veku so širokou ponukou študijných odborov. V Programe aktívneho starnutia je oblasť ďalšieho vzdelávania a podpory duševnej činnosti v seniorskom veku jednou z prioritných. 

V súvislosti so značnou obmenou funkcionárskeho aktívu v orgánoch JDS po HČS vyvstáva požiadavka vnútroorganizačného školenia nových funkcionárov ZO, OO aj KO JDS k jej stanovám a platným smerniciam.

K tomu je potrebné:

1/posúdiť systém vzdelávania v JDS  Predsedníctvom JDS v II. polroku 2019

2/ pripraviť návrh na pravidelné školenie funkcionárov krajských, okresných a základných organizácií

3/ spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na skvalitňovaní  Programu celoživotného vzdelávania vo vekovej kategórii seniorov.

V mediálnej oblasti budeme pokračovať v spolupráci so všetkými typmi médií od miestnych až po celoštátne s akcentom na rozvoj dopisovateľských aktivít našich členov. Naďalej budeme vydávať časopis Tretí vek ako dvojmesačník a udržiavať jeho obsahovú aj grafickú pestrosť. Väčšiu pozornosť budeme venovať aktualizácii a pestrosti obnovenej WEB-stránky JDS.

K tomu je potrebné: 

1/ ďalej rozširovať pravidelnú spoluprácu s RTVS, hlavne s redakciou relácie Generácia

2/popularizovať skúsenosti z činnosti organizácií JDS prostredníctvom krajových a regionálnych rozhlasových a televíznych vysielaní 

3/ na stránkach časopisu Tretí vek a na WEB-stránke JDS popularizovať činnosť  v ZO JDS s akcentom na jej pestrosť a invenčnosť

4/ popularizovať pod názvom Strieborná galéria zaujímavé životné príbehy seniorov na web-stránke a v časopise Tretí vek

V oblasti spolupráce s partnermi, ktorí sú pripravení pomáhať riešiť problémy seniorov,  budeme pokračovať v doterajšej úspešnej tradícii. Kladieme veľký dôraz na úzku spoluprácu organizácií JDS s orgánmi miestnej samosprávy na všetkých úrovniach. Aktivity ústredia JDS zamerať na ďalšie rozširovanie spolupráce s poslancami NR SR a celoštátnymi inštitúciami s cieľom získavať čím širšiu podporu pri riešení seniorskej problematiky

K tomu je potrebné:

1/ spolupracovať so ZMOS-som, SZPB, Národnou bankou Slovenska

 2/ spolupracovať so ZMOS-om  pri zakladaní organizácií JDS a vytváraní podmienok pre ich úspešnú činnosť. Venovať pozornosť problematike denných centier pre seniorov aj činnosti denných stacionárov

3/ všestranne podporovať tvorbu legislatívy k opatrovateľskej činnosti s podporou prirodzeného rodinného prostredia 

 4/  spolupracovať so SZPB nielen pri pietnych spomienkach, ale i pri vzájomnej pomoci rozširovania členskej základne

V oblasti medzinárodnej spolupráce budeme pokračovať v úspešnej tradícii kontaktov, spojenej s naším členstvom v medzinárodných organizáciách ESO, EURAG a Európsky hospodársky a sociálny výbor. V bilaterálnych vzťahoch zotrváme na spolupráci s českými, maďarskými a rakúskymi partnermi. Vítame aktivity jednotlivých organizácií JDS, ktoré majú nadviazané družobné kontakty cezhraničnej spolupráce 

K tomu je potrebné:

1/ spolupracovať s medzinárodnými organizáciami seniorov a popularizovať dobré skúsenosti z ich činnosti vo vnútri JDS

2/ podporovať a propagovať podujatia cezhraničnej spolupráce so zameraním na seniorov

Naším trvalým zámerom je ďalej pokračovať v dobrej spolupráci s Vládou SR a rezortmi: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo kultúry, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo vnútra SR. JDS chce byť aj naďalej aktívnym a iniciatívnym členom Rady Vlády SR pre práva seniorov.  Budeme sa naďalej aktívne podieľať na plnení Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.

Programové ciele budeme každoročne konkretizovať a špecifikovať na podmienky organizácií JDS. Pri ich plnení očakávame iniciatívu a podporu zo strany členskej základne, ako aj podporu zo strany širokej občianskej verejnosti. 

Realizáciu Programových cieľov budeme  každoročne hodnotiť na Republikovej rade JDS.  Ich plnenie a prezentácia práce nášho občianskeho združenia ostávajú hlavným kritériom posilňovania postavenia JDS ako skutočného verejného ochrancu práv seniorov na dôstojný život v našej spoločnosti.

Prerokované na XI. sneme JDS – 27. – 28. júna 2018 

Ing. Ján Lipiansky

predseda JD

Programové ciele Jednoty dôchodcov na Slovensku medzi  XI. a XII. snemom JDS