XIX. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov 

Komárno 2018

Každoročne  sa stretnú krajskými prehliadkami delegované súbory či spevácke skupiny, aby v priebehu 2 – 3 hodín utvorili pestrú zvučnú mozaiku piesní – väčšinou ľudových – v zborovom i sólovom prejave. Stalo sa tak aj nedávno – 20. septembra 2018 pod gesciou KO JDS Nitra a hlavne OO JDS Komárno v tomto historicky jednom z najstarších miest na Slovensku.

Veľká sála Kultúrneho domu sa do 10:00  hod. zaplnila členmi 9 súborov, divákmi – domácimi aj sprevádzajúcimi súbory – a pozvanými hosťami. Prvé slovo v začínajúcom programe patrilo predsedníčke OO JDS v Komárne p. Magde Kravcovej, ktorá privítala účastníkov prehliadky i hostí: Nitriansky samosprávny kraj reprezentoval jeho podpredseda PaedDr Igor Éder, mesto Komárno primátor Ing. László Stubendek, viceprimátor Mgr.  Béla Keszegh a ďalší, prítomné bolo celé Predsedníctvo JDS na čele s predsedom Ing. J. Lipianskym, viacerí predsedovia či funkcionári ZO aj OO JDS, a to nielen z Komárna, poslanci a zástupcovia kultúrnych inštitúcií aj riaditeľka MsKS Anna Vargová.  Nechýbal ani štáb obľúbenej TV relácie pre seniorov GENERÁCIA.

Celoslovenskú prehliadku speváckych súborov seniorov – ako vždy – otvoril domáci súbor – ženská spevácka skupina ČAKANKA pod vedením p. Mariky Jóbovej. S pozdravnými prejavmi sa prihovorili: primátor Komárna Ing. László Stubendek, podpredseda NSK PaedDr Igor Éder a za hlavného organizátora – Ústredie JDS – predsedníčka KO JDS Nitrianskeho kraja Mgr. Anna Oťapková. Potom už moderátorka Mgr. Mária Derďáková z Komjatíc postupne pozývala na pódium jednotlivé súbory a každý z nich niekoľkými vetami predstavila. Účinkovali :

Bratislavský  kraj – „RADOSŤ“ folklórny spevácky súbor z Pezinka                      

Trnavský  kraj – „JESIENKA“ spevácka skupina z Trnavy                                  

Nitriansky  kraj – „ZBEŽANKA“ spevácka skupina z obce Zbehy                       

Trenčiansky  kraj – „CHASA VESELÁ“ spevácka skupina z Považskej Bystrice   

Banskobystrický  kraj – „PRAMEŇ“ spevácky súbor zo Žarnovice                               

Žilinský  kraj – „ KOLÁROVIČANKY – súbor z Kolárovíc                               

Košický  kraj –  „BUČINA“ folklórna skupina z obce Pača, okres Rožňava        

Prešovský kraj – „UBĽANKA“ spevácky súbor z obce Ubľa, okr. Snina            

Výkony súborov sledovala aj hodnotiaca porota v zložení: pp. A. Luknár, J. Farkašovský,  M. Čupková. Porota  konzultovala s vedúcimi súborov krátke odporúčania ku skladbe programu aj k jeho prevedeniu.

Na záver predpoludnia vystúpili na pódium vedúci všetkých 8 súborov, aby z rúk hlavných organizátorov prevzali diplomy a upomienkové darčeky od mesta Komárno i od Nitrianskeho kraja. Záverečné slovo a hlavne poďakovanie súborom, tiež obetavému kolektívu usporiadateľov na čele s p. M. Kravcovou a predsedníčkou KO JDS Nitra Mgr. A. Oťapkovou patrilo predsedovi JDS J. Lipianskemu. Vyslovenie vďaky smerovalo i k vedeniu mesta Komárno a Nitrianskeho kraja, k riaditeľke Domu kultúry a za finančnú podporu MK SR, Poštovej banke i viacerým domácim sponzorom. 

XIX. celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov v Komárne prialo nielen nádherné podjesenné počasie, ale aj veľmi milá a pohostinná starostlivosť zo strany komárňanských seniorov i mestskej samosprávy. Úroveň vystúpení jednotlivých súborov, vrátane domácej ČAKANKY, bolo pre zúčastnené obecenstvo krásnym kultúrnym zážitkom.

                                                                                                                     PhDr. A. Luknár 

                                            

XIX. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov 

Komárno 2018 v malej galérii

Námestie Európy – v popredí socha Márie Terézie

Prehliadka začínala vystúpením domáceho súboru – ženskej speváckej skupiny ČAKANKA pod vedením p. Mariky Jóbovej. Skupina má za sebou 15 rokov spoločnej úspešnej práce, nedávno korunovanej na festivale v Budapešti zlatou cenou za najpôsobivejší prednes.

V úvode sa popri primátorovi Komárna Ing. László Stubendekovi prihovoril publiku tiež podpredseda NSK PaedDr Igor Éder. Odovzdal srdečný pozdrav účastníkom prehliadky aj organizátorom od predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu PhD, ktorý rád, ako niekoľkokrát po minulé roky, prevzal záštitu nad celoslovenským podujatím JDS v Nitrianskom kraji. Symbolickú kyticu kvetov odovzdal p. M. Kravcovej a nešetril slovami uznania za jej mnohoročnú aktívnu prácu.

Súbor KOLÁROVIČANKY má za sebou dlhšiu a veľmi plodnú cestu, veď od roku 2006 stihli popri iných aj úspešné vystúpenia vo Východnej, Liptovskom Mikuláši, v roku 2013 v reláciách STV Kapura a Zvony nad krajinou. Vedúcou súboru je Mgr. Jozefa Šupíková. Ich vystúpenie nieslo názov Redikanie na letníky. Prirodzenosť folklórnej scénky podčiarkli iste i dve najmladšie účastníčky tradičnej„seniorskej prehliadky spevu“- Janka Melišová a Zuzka Michalíková a ich svieže sólo s rečňovankou „Pánbožkova kravička…“ 

Namiesto krojov sa spevácka skupina trnavských senioriek a seniorov predstavila vo večernom slávnostnom oblečení s výberom piesní, spestrených recitáciou veršov o kráse našej vlasti. Keď táto skupina vznikla v r. 2010 na podnet predsedníčky KO JDS v Trnave Mgr. M. Fabianovej, zvolili si názov JESIENKA. Ich umeleckou vedúcou je p. Eva Nováková a na harmonike súbor sprevádza p. Milan Šimončič.

S akordeónom prišiel na scénu spevácky súbor – PRAMEŇ zo Žarnovice,zástupca Banskobystrického kraja. Súbor so 17-ročným účinkovaním založila a vedie p. Irma Danková, na akordeóne ich sprevádza p. Marta Staňová. „Počúvaj pieseň domoviny, čo hory hučia a dudre starý Hron, krásna to melódia môjho kraja a znie ako podvečerný zvon“- tak hovorí motto tohto súboru  a jeho bilancia počíta s viac ako 60 vystúpeniami aj udelením viacerých cien na rôznych súťažiach. 

Do cieľa „pesničkového maratónu“ priviedla vďačné publikum tohtoročnej Prehliadky folklórna skupina UBĽANKA z Uble, okres Snina, Prešovský kraj. Jej členky spolu s harmonikárom Alexandrom Bodnárom merali do Komárna najdlhšiu cestu. Do bohatej kytice slovenských piesní, znejúcich aj v rôznych regionálnych nárečiach, priniesli zádumčivý závan starých ľudových rusínskych piesní.

Vedúci všetkých 8 súborov v závere Prehliadky prevzali z rúk hlavných organizátorov diplomy a upomienkové darčeky od mesta Komárno i Nitrianskeho kraja.

V malej zasadačke na prvom poschodí KD sa konala porada vedúcich súborov s hodnotiacou porotou v zložení: pp. A. Luknár, J. Farkašovský,  M. Čupková.

„Prehliadka je dôležitým činiteľom rozvíjajúcim tradičné  folklórne bohatstvo piesní. Svojím spevom plní odkaz našich vierozvestov sv. Cyrila a Metóda: „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“. Nezabúdajme na tento odkaz a uchovajme naše  kultúrne dedičstvo pre budúce generácie! Naša Prehliadka  je prezentáciou živej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti členov JDS. Vážení seniori – speváci, krásou svojich piesní rozdávate radosť a dávate jedinečný zmysel nášmu životu. V mene KO JDS Nitra vás srdečne vítam v kraji a meste histórie, slnka, vína a chleba. Vítam vás v národnostne zmiešanom kraji a v meste, kde nažívajú skromní, ale duchom bohatí ľudia v priateľstve a  porozumení.“

Z pozdravného prejavu predsedníčky KO JDS Mgr. Anny Oťapkovej

Z pracovného prípravného stretnutia predsedu JDS J. Lipianskeho s viceprimátorom 

Mgr.  Bélom Keszeghom 19.septembra 2018

Foto a komentár Mgr. D. Luknárová

XIX. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov Komárno 2018