V súčasnom období prebiehajú  výročné členské schôdze Základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku.  Niektoré organizácie ich už majú úspešne za sebou, no väčšina sa na  „Výročky“ zatiaľ iba starostlivo pripravuje. Noví funkcionári si prípravu výročnej schôdze a jej programu vyskúšali minulý posnemový rok, keď hodnotili výsledky svojej práce za rok 2018 a schvaľovali program na rok 2019. Podobná úloha čaká výbory ZO aj v tomto prebiehajúcom roku 2020.

Program výročnej členskej schôdze

VČS by mala obsahovať tieto základné body programu : 

1.   Otvorenie rokovania

2.   Voľba  pracovných komisií

3.   Správa o činnosti           ZO JDS  za rok 2019

4.   Správa o hospodárení  ZO JDS  za rok 2019

5.   Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2019

6.   Návrh plánu činnosti    ZO JDS  na rok 2020

7.   Návrh rozpočtu              ZO JDS   na rok 2020

8.   Diskusia  

9.   Návrh na uznesenie 

10. Záver

Výročnú členskú schôdzu otvára buď predseda ZO alebo výborom poverený člen, ktorý bude viesť celú schôdzu. Privíta  prítomných  členov i pozvaných hostí  a oboznámi ich  s návrhom  programu  členskej  schôdze. Pokiaľ nie sú pripomienky, členská  schôdza hlasovaním navrhovaný program výročnej schôdze schváli. 

Následne oboznámi predsedajúci členskú schôdzu s voľbou pracovných komisií a ich menovitým zložením. Pokiaľ nie sú pripomienky, členská schôdza hlasovaním navrhované komisie a ich členov schváli. Po tomto akte môžu jednotlivé komisie začať svoju činnosť.

Obvykle na VČS pracujú komisie:

  • mandátová   zisťuje počet prítomných členov a kontroluje uznášania schopnosť schôdze 
  • volebná         riadi a kontroluje priebeh volieb, sčítava hlasy a vyhlasuje výsledky volieb
  • návrhová      pripravuje a predkladá návrh uznesenia, na  schválenie členskej schôdzi JDS

Každá komisia by mala mať aspoň  troch členov, ktorí si zvolia svojho predsedu. Činnosť jednotlivých komisií je možné spolu aj zlúčiť.  

Keďže je volebné obdobie 4-ročné a voľby členov výborov a revíznych komisií prebehli na hodnotiacich členských schôdzach v roku 2018, nemusí na tejto VČS prebehnúť akt volieb, a teda ani voľba volebnej komisie. Doplnenie výboru, alebo revíznej komisie ZO JDS novými funkcionármi je možné riešiť kooptáciou až do 50 % členov. VČS ukončite do konca apríla 2020.

Uznesenie schválené  VČS je programový dokument, podľa ktorého sa riadi činnosť ZO JDS počas

bežného roka. Jeho priebežné plnenie zabezpečuje výbor ZO JDS a to najmenej do budúcej VČS.

Na VČS možno pozvať zástupcov OO JDS, obecného zastupiteľstva, zástupcov spoločenských organizácií, škôl, miestnych podnikateľov a sponzorov, s ktorými ZO JDS spolupracuje. Schôdze možno využiť aj na poďakovanie svojim členom za vykonanú prácu a blahoželanie k životným jubileám. 

Vážení predsedovia a členovia výborov i revíznych komisií, verím, že tento materiál zjednotí 

objasní a zjednoduší prípravu VČS vo vašich ZO JDS v súlade so Stanovami JDS. 

Ďakujeme vám a vaším členom za prácu a vynaložené úsilie v prospech našej JDS.

K výročným členským schôdzam ZO JDS 2020