V období, keď sa v základných organizáciách JDS popri hodnotení pravidelnej činnosti a plánovaní aktivít na rok 2020 pripomína aj 30. výročie založenia JDS. Občianskeho združenia na ochranu práv a oprávnených požiadaviek občanov SR – dôchodcov hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti, na spoluvytváranie priaznivých podmienok k rozvoju ich záujmov a zabezpečovanie ich dôstojnej životnej úrovne. Činnosť v JDS je založená na dobrovoľnosti, iniciatíve, tvorivosti, ale aj obetavosti samotného členstva a tiež na dobrých vzťahoch jej organizačných zložiek k miestnej samospráve i k orgánom štátnej správy a vlády. Najčastejším partnerom pri zabezpečovaní takto formulovaného programu je pre JDS predovšetkým MPSVaR SR. V roku 2013 bol Vládou SR prijatý významný dokument Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorého plnenie sa t. č. všestranne vyhodnocuje.  

Obidva uvedené dôvody boli impulzami na slánostné a zároveň pracovné stretnutie zástupcov predsedníctva JDS s ministrom PSVaR Ing. J. Richterom a zástupcami príslušných sekcií ministerstva 17. februára 2020. 

Z pracovného rozhovoru vyplynulo, že obidve strany vnímajú uplynulé roky za priestor, v ktorom sa vďaka sústredenému úsiliu podarilo pozitívne posunúť nielen reálnu výšku dôchodkov, ktoré seniori v SR poberajú, ale navýšiť aj pomoc na opatrovanie zdravotne odkázaných občanov doma. Posilnilo sa financovanie ambulantných sociálnych služieb a pre pobytové zariadenia stanovením stupňov odkázanosti sa posilnila možnosť spolufinancovania týchto služieb zo štátnych finančných zdrojov. V roku 2018 sa podarilo odstrániť finančnú krivdu medzi starodôchodcami a novodôchodcami spôsobenú zmenou právnej úpravy a prechodom na poistný systém založený na princípe zásluhovosti. Veľkej obľube medzi seniormi sa tešia RLP, kde v roku 2019 ministerstvo výrazne zvýšilo ich dotovanie. Upravili sa podmienky možnej odvodovej úľavy pri poistnom pre pracujúcich dôchodcov, atď. 

Nárast členskej základne JDS (t.č. vyše 103 000 členov) a rôznorodosť jej činností hlavne v základných organizáciách spĺňa veľkú spoločenskú výzvu aktivizácie seniorov a ich života nielen v prospech ich zdravia, ale aj sociálneho kontaktu, dobrovoľníctva a občianskej angažovanosti. Narastá záujem seniorov o rôzne formy vzdelávania, kultúrne a športovo-turistické vyžitie, ale aj o spoluprácu s mladšou generáciou pri uchovávaní ľudových a národných tradícií.  

Pochopiteľne, stále ostávajú najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti mnohé otvorené výzvy. Ďalšie sa týkajú foriem spolupráce s miestnymi samosprávnymi orgánmi, ale prostredníctvom rád starších aj s vyššími stupňami výkonných orgánov štátnej moci a správy, aby sa starostlivosť o stále rastúcu vrstvu obyvateľstva v dôchodkovom veku skvalitňovala a vyrovnávala celkovej európskej úrovni.

V závere stretnutia prevzal predseda JDS Ing J. Lipiansky z rúk ministra Ing. J. Richtera Pamätnú medailu k 30. výročiu JDS za úspešnú podporu všestranného a kultúrneho rozvoja seniorov, za ústretový prístup a spoluprácu s rezortom, za aktívne a konštruktívne návrhy na ochranu seniorov, ktoré prospeli k vytváraniu a zlepšovaniu priestoru pre ich plnohodnotnú realizáciu v rodinnom a spoločenskom prostredí.

Red. – 

Hodnotiť znamená aj podnecovať nové výzvy