Požadované služby: 

Poskytnutie komplexných vydavateľských služieb pozostávajúcich z redakčného spracovania, editovania, jazykovej korektúry, grafického spracovania materiálov a článkov približne v jednomesačných intervaloch.

Súčinnosť verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ dodá texty, podklady a materiály pre redakčné spracovanie časopisu spolu s objednávkou na jednotlivé čísla.

Výzva na predloženie ponuky | Súhrenný formulár uchádzača | Rámcová dohoda o poskytnutí služby

Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ (2020)