21. apríla 2020 oslávil  Pavol Guman svoje vzácne osemdesiate narodeniny. Pochádza z ôsmich detí roľníckej rodiny v Lemešanoch. Po  ukončení základnej školy  sa rozhodol pre  robotnícke povolanie v odbore elektrotechnik a po ukončení  odborného učilišťa nastupil do  Závodu na výrobu ložísk v Prešove. Popri odbornej práci, ale aj politicko-spoločenskej angažovanosti ako  zanietený športovec  bol   jedným z tých, ktorí sa aktívne podieľali  na vzniku  slávneho  ženského hádzanárskeho  klubu  ZVL Prešov, štvornásobného majstra  Československa. V obci Haniska dodnes aktívne pracuje vo futbalovom klube, kde zastával aj post jeho predsedu. Venuje sa aj činnosti miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, je aktívnym členom v Slovenskom zväze chovateľov. Ako chovateľ športových holubov získal  na pretekoch  a majstrovstvách Slovenska množstvo ocenení. Po privatizácii ZVL  odišiel  pracovať do VD Vzorodev Prešov, kde bol  zvolený aj za člena  Dozornej rady. Tu pracoval až do odchodu do dôchodku. 

Pavol Guman  bol po celý svoj aktívny život spoločensky i politicky  aktívny.  Preto nie náhodou sa od začiatku angažoval na vzniku a tvorbe štruktúr JDS  na úrovni  prešovského kraja a jeho okresov. Členom ZO JDS v Haniske je od 8.3. 2002. Ako predseda KO JDS Prešov organizoval pravidelné výjazdové  rokovania po jednotlivých okresoch. Pripravoval  funkcionársky aktív odbornou radou, skúsenosťami a usmernením. Dbal, aby sa vytvorili podmienky pre bohatú  a rôznorodú činnosť seniorov, zabezpečoval podmienky pre ich  vzdelávanie v Akadémií tretieho veku aj Univerzite tretieho veku. Venoval pozornosť  príprave okresných i krajských športových hier a vcelku až trikrát sa podieľal na organizovaní Celoslovenských športových hier JDS v prešovskom kraji. ( Prešov, Sigord – 2004,  Bardejov – 2008  a Svidník- 2010). Ako predseda KO JDS Prešov bol členom  Ústredia  JDS aj členom Rady seniorov pri Vláde SR. V súčasnosti ešte stále aktívne pôsobí ako podpredseda KO JDS Prešov.

K blahoželaniu k dožitým 80-nám, ktoré mu iste pripraví jeho početná rodina a priatelia, sa radi pripájajú nielen členovia KO JDS Prešov, ale aj členovia predsedníctva a ústredia JDS i mnohí priatelia – členovia JDS z celého Slovenska.

Pavol Guman – oslavuje vzácne životné jubileum