Na udržanie spoločenskej aktivity vedúcej ku skvalitneniu života v seniorskom veku sú určené dotácie na rekreačné a rekondičné pobyty.

Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, 

a/ poberateľ starobného alebo  predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť,  zakladajúcu  nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

b/ má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z.

Túto skutočnosť účastníci musia potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré obdržia pri nástupe na pobyt. 

Senior pracujúci na dohodu nemá nárok na dotáciu.

V súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola schválená dotácia na rok 2020 v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu na rozpočtový rok pre : 

  • Jednotu dôchodcov na Slovensku (JDS), v sume 350 000,00 eur na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov pre 7 000 fyzických osôb,

To znamená, že projekt JDS uspel pri hodnotení na MPSVR SR

JDS vzhľadom na skusenosti s organizovaním pobytov, obohatila rekondičné pobyty o kúpeľné procedúry a na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorila zmluvy s úspešnými poskytovateľmi. V zmluvach o poskytovaní služby, je JDS povinná naplniť príslušné turnusy dohodnutým počtom účastníkov. V prípade nenaplnenia  pobyt nemôže byť zrealizovaný a dotácia ( 50 € ) nebude využitá. JDS je iba organizátorom pobytov a pobyty cez médiá a reklamy neponúka. Nie je to komerčná činnosť. Iba oznamuje.

  • JDS organizačne zabezpečuje napĺňanie turnusov cez svoje Krajské organizácie (KO JDS) najmä pre svojich členov
  • pre nečlenov JDS vyčlenila pre poskytovateľov obmedzený počet poukazov. 
  • Nečlen JDS objednáva pobyt priamo u poskytovateľov
  • Nenaplnené poukazy  z KO JDS  môžu poskytovatelia použiť pre  záujemcov – nečlenov po dohode s KO JDS. 
  • na rekondičný pobyt nie je právny nárok,  

Využitie dotácie prostredníctvom JDS

Cieľom projektu, ktorý podalo JDS je, aby sa možnosť využit rekondičné pobyty dostala do čo najväčšieho počtu miest a obci Slovenska. Preto realizáciu JDS organizuje cez svoje Krajské, okresné až po základné organizácie JDS, ktorých je  1 207.

Vo Verejnom obstarávaní bolo vysúťažených 14 poskytovateľov, ktorí sú uvedení aj s podmienkami  a cenami pobytov  v Informácii o RLP 2020, ktorú prikladám.

Nové pobyty sú 6.  dňové oproti 7. dňovým, ktoré boli v uplynulých rokoch. 

Nečlenovia JDS sa môžu začať uchádzať o poukaz na rekondično – liečebný pobyt od 15.06.2020 priamo v kúpeľných zariadeniach.    Pobyty sa začínajú vzhľadom na pandémiu  niektorých kúpeľoch dňom  01.06.2020

Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ZŤP a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť  pobyt v plnej výške bez dotácie ( + 50,00 eur ak nemá dotačný poukaz ). Plnú výšku pobytu uhradí z manželského páru aj ten, kto ešte nie je poberateľom dôchodku. Poskytovatelia nevedia zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Zoznam zariadení 2020

Valéria Pokorná

podpredseda pre ekonomiku JDS

Rekondično-liečebné pobyty 2020