Po dlhšej odluke, keď sme naplno rešpektovali všetky nevyhnutné karanténne nariadenia, možno opäť oživiť našu činnosť v JDS. Už sa nemusí obmedzovať len na kontakty prostredníctvom sociálnych sietí, na šitie rúšok či pohyb len v najužšom rodinnom kruhu.

Dá sa stretnúť v rámci základných organizácií, v kluboch seniorov, ale aj na spoločných vychádzkach, výletoch a iných menších plánovaných podujatiach na úrovni okresu i kraja. Opäť sa rozbiehajú obľúbené RLP (rekondično-liečebné pobyty). Všetky tieto možnosti nám prinavracajú sociálne a priateľské kontakty, o ktoré nás nedávna prísna, ale potrebná karanténa ochudobňovala.

Avšak o mnohom nás obdobie karantény aj poučilo. Asi najdôležitejšie bolo aj je uvedomenie si príkladnej občianskej disciplíny. Vyžadovali ju od nás štátne orgány a my sme sa jej aj naplno zhostili. Bola to aj sila občianskej spolupatričnosti a pomoci nielen v úzkom kruhu rodiny. Často sa prejavila napr. v susedských vzťahoch, od miestnych samospráv, zdravotníckych zariadení, v informačnej aktivite masmédií, až po rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej moci a správy. Všetkým nám záležalo na úspešnom zdolaní epidémie.

Áno, sú na mieste slová uznania a vďaky. Ale aj uvedomenie si skrytých rezerv v kvalite nášho občianskeho života či v politicko-spoločenskom priestore nášho štátu.

Výrok, že „už nič v našom živote i vo fungovaní našej spoločnosti, dokonca aj v celkovom širokom ľudskom ponímaní nebude také isté ako pred „coronou“, nie je iba frázou. Je to reálny fakt plný poznania, poučenia aj výziev, pretavujúcich sa do každodennej reality. Musíme sa naučiť žiť s nimi a rešpektovať ich.

Čo nás v JDS čaká v najbližšom období? 

V rovine základných organizácií obnova pravidelnej činnosti a jej aktualizácia na súčasné možnosti.

V činnosti okresných a krajských organizácií revízia nevyhnutnej administratívy a hlavne reálne rozplánovanie takých podujatí, ktoré sú časovo aj finančne možné.

Na úrovni ústredných orgánov JDS – ako ste boli o viacerých aktívnych krokoch informovaní aj prostredníctvom masmédií – naša aktivita smerom k orgánom štátnej moci a správy neustala ani v období karantény. Prebehlo viacero dôležitých rokovaní, aktualizujú sa dokumenty o formách vzájomných vzťahov JDS s Úradom predsedu NR SR i príslušnými ministerstvami. Opätovne sa oživuje zloženie aj činnosť Rady Vlády SR pre práva seniorov za našej aktívnej spoluúčasti. Intenzívne hľadáme priestorové aj finančné možnosti na rokovanie Republikovej rady JDS v zmysle platných Stanov JDS a tiež ako organizačne a finančne zvládnuť aspoň niektoré z našich tradičných celoslovenských podujatí. 

Naplno je rozbehnutá napr. príprava Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov v Rožňave pod gesciou KO JDS Košice. Celoslovenská prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov sa pravdepodobne uskutoční v Bratislave. Už sa rozbehli RLP vo všetkých zmluvne zabezpečených kúpeľoch a t.č. sa upresňuje distribúcia voľných poukazov, aby bola do neskorej jesene vyčerpaná celá výška štátnej dotácie. Začiatkom septembra, vďaka získanej finančnej dotácii, bude opäť do ZO JDS distribuovaný náš časopis Tretí vek.

Milé členky a členovia JDS, priatelia!

Rok 2020 je jubilejným rokom našej JDS.Mali sme rozbehnuté prípravy na dôstojné oslavy jej 30. výročia, avšak aktuálna karanténa kvôli COVID 19 ich zabrzdila po stránke organizačnej a hlavne finančnej. Nie však v medziľudských vzťahoch a v úcte k tradíciám nášho mnohopočetného občianskeho združenia. Radi by sme im venovali jedno celé číslo nášho časopisu, ak nám do redakcie 3. veku pošlete dostatok spomienkových článkov a poďakovaní pre tých členov a funkcionárov JDS, ktorí sa zaslúžili o začiatky JDS aj jej bohatú 30-ročnú činnosť.

Sme na začiatku leta 2020. Iste bude v mnohom iné, ako všetky predošlé. Hlavne v našej vnímavosti voči blízkemu okoliu a v prísnejšom dodržiavaní hygienických opatrení. Bude prísnejšie limitovaná dostupnými finančnými možnosťami. Ale, veríme, že ostane príťažlivá v intenzívnom prežívaní ústretových ľudských kontaktov a umožní nám naďalej spoločne poznávať krásy nášho rodného Slovenska.

S prianím pekného, družného a na zážitky bohatého leta 2020 Vás pozdravujú

členovia ústredia JDS.

Vážené členky a členovia JDS, priatelia!