Vážené členky a členovia JDS, priatelia!

Sme na prahu nového roka, ale v nezvyčajných podmienkach. Ťažšie sa nám hľadajú slová do novoročných prianí a ani sa nedajú priamo, so stiskami rúk odovzdať mnohým našim blízkym, priateľom, známym. Preto vinše „letia“ len tak na diaľku. Tak ako aj naše priania.  Plány?! Zrazu sme na ne skúpi a opatrní, hoci stále nám kdesi v mysli neutícha nádej.

Prežívame súčasnú dobu, hoci sa nám nezvyká ľahko na jej nevyhnutné podmienky. Chápeme ich zmysel a rešpektujeme ich. Množstvo našich životných skúseností a prekážok, ktoré nás život naučil prekonávať a nepodliehať depresii,  nám aj teraz pomáha hľadať v sebe Najpotrebnejšia zo všetkých rezerv je trpezlivosť. Ak k nej pridáme empatiu a čo i len štipku životného optimizmu, sme schopní nielen prežívať každý svoj deň a vypĺňať si ho zmysluplným obsahom, ale aj byť ústretoví k svojmu rodinnému kruhu, priateľom, občianskej komunite. Každá výzva z prostredia okolo nás, ak môžeme na ňu reagovať a prispieť k jej riešeniu, je vítaná. Aj s pozitívnymi slovami pochopenia, nádeje, spolupatričnosti. Buďme v tomto smere príkladom mladším, netrpezlivejším.

Možno sa pýtate, čo s našimi aktivitami, vnútorným životom v JDS? 

Ostáva nám v súčasnej situácii len rovina príprav a vzájomných konzultácií „na diaľku“. Aj touto formou prostredníctvom našej webstránky. Neostáva nám nič iné, len hľadať stále také formy činnosti, ktoré plne rešpektujú aktuálny stav protiepidemiologických opatrení, hlavne keď sa budú môcť postupne uvoľňovať. 

Na úrovni základných organizácií, kde sa dostala do popredia hlavne dobrovoľnícka činnosť a vzájomná priateľská starostlivosť či výpomoc, sa iné formy aktivít budú môcť začať rozvíjať až v súlade s celkovým vývojom občianskeho života v tej ktorej lokalite. 

Na úrovni okresných a krajských organizácií je dôležitá vzájomná komunikácia nielen do vnútra našej JDS (vrátane štatistických hlásení), ale aj smerom k samosprávnym orgánom, kde je priestor na vzájomnú pomoc a spoluprácu. V najbližšom období to bude predovšetkým zdravotnícka osveta, spojená s programom očkovania proti vírusu Covid 19, neskôr pôjde o postupné vytváranie priestoru na aktivity sociálneho, kultúrno-osvetového, ale aj enviromentálneho zamerania (najmä pri riešení nových pravidiel v triedení dom. odpadu).

Svoje povinnosti má pred sebou aj ústredie a predsedníctvo JDS, a to nielen v povinnej každoročnej administratíve občianskeho združenia. Jednou z jeho hlavných úloh ostáva uskutočniť v možných podmienkach výročné rokovanie Republikovej rady, ku ktorej najdôležitejšie materiály už boli delegátom RR rozposlané. Je nutné urýchliť proces inovácie Stanov JDS, aby sa ich návrh mohol prerokovať na najbližšom sneme JDS. Vďaka jubilejnému číslu 25. ročníka časopisu 3. vek sa podarilo pripomenúť si dôstojnou formou 30. výročie založenia JDS za výdatnej autorskej pomoci všetkých predsedov KO JDS.

Veľmi dôležitou je požiadavka iniciovať obnovenie činnosti Rady vlády SR pre seniorov (v r. 2020 sa aktualizovalo jej zloženie), nakoľko Vláda SR pristupuje k mnohým zmenám  a opatreniam v sociálnom programe krajiny aj smerom k seniorom. Rovnako treba oživiť plnenie prijatých úloh v schválenom „Memorande o porozumení a vzájomnej spolupráci“ medzi predsedom NR SR Borisom  Kollárom a JDS z mája 2020. 

V súvislosti s možným postupným uvoľňovaním karanténnych opatrení treba žiadať od kompetentných inštitúcií návrat benefitov pre seniorov, ktoré boli z dôvodu karantény dočasne pozastavené, či už na úrovni republiky, ale aj na úrovni menších územných celkov.

Milé seniorky a seniori,

spolupráca s komunálnymi poslancami, funkcionármi miestnych samospráv  aj poslancami zákonodarného zboru NR SR je našou spoločnou občianskou úlohou. Nestačí len zvoliť si poslancov. Dôležitá je neustála komunikácia s nimi a to na všetkých spoločenských úrovniach. Občianska kultúra poslancov aj ich politická angažovanosť je aj naším spoločným zrkadlom. Je platformou, cez ktorú máme právo presadzovať svoje opodstatnené požiadavky a návrhy, ovplyvňovať ich poslaneckú aktivitu, žiadať pravidelné skladanie účtov.

Áno, stojíme na prahu neľahkého roka 2021. Prajme si doňho veľa, veľa zdravia, ale aj občianskeho porozumenia a spoločného úsilia v boji s hroziacim vírusom.  Prajme si aj drobné radosti v úzkom rodinnom kruhu a povedomie priateľskej atmosféry v prostredí našich organizácií JDS.

Ústredie JDS

Sme na prahu nového roka, ale v nezvyčajných podmienkach…