Mestská organizácia JDS v Senci sa s hlbokým smútkom lúči so svojím členom:

Ing. Vladimír Kopecký 

skonal  13. 2. 2021 vo veku 90 rokov.

Mimoriadne si vážime jeho aktivity v začiatkoch JDS, keď bolo treba v  zložitej dobe života našej spoločnosti nájsť pravú reč a odvahu k vytvoreniu spoločenskej organizácie, zastupujúcej záujmy seniorov. Patril k jej zakladajúcim členom a dlhé roky pracoval v Republikovej rade JDS. Bol predsedom okresnej i základnej organizácie JDS Senec. 

Sme hrdí nato, že sa nám pod jeho  vedením podarilo veľa  dosiahnuť v  stmeľovaní kolektívu a v organizovaní mnohých zmysluplných podujatí a to nielen pre našich členov. Na výročnej členskej schôdzi vo februári 2020 sa vzdal dlhoročného predsedníctva a odovzdal vedenie MsO JDS svojim mladším spolupracovníkom, ktorí  radi prijali jeho odkaz a ďalej pracujú v prospech seniorov – Senčanov.

Ing. Vladimír Kopecký po celý svoj aktívny život zastával v spoločenskom živote významné posty. Vo funkcii predsedu Mestského národného výboru v Senci sa veľkým dielom pričinil o rozkvet mesta, hlavne neúnavnou iniciatívou pri výstavbe bytov a širokej občianskej infraštruktúry. Podporoval aj svojím vlastným členstvom rozvoj mestských záujmových občianskych združení. V spoločenskom postavení, ale aj  v rodinnom kruhu požíval úctu a uznanie, lebo vždy dokázal pristupovať k svojmu okoliu s otvoreným srdcom, pochopením a neúnavným pracovným nasadením.

Rozlúčka s Ing. Vladimírom Kopeckým