Karanténne opatrenia kvôli šíreniu epidémie COVID 19 nám v uplynulom roku zabránili organizovať naše obľúbené celoslovenské podujatia. Preto hľadáme nové formy ich možnej realizácie. 

„Teraz nie je čas rozmýšľať nad tým, čo nemáš. Mysli na to, čo môžeš urobiť s tým, čo tu je.“ 

Ernest Hemingway        

Milé seniorky, seniori, priatelia umeleckého slova, zapojte sa do celoslovenskej prehliadky amatérskej literárnej tvorby, nadväzujúcej na úspešných 6 ročníkov Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese a vlastnej literárnej tvorbe seniorov v rokoch 2014 – 2019. 

Vzhľadom na súčasné podmienky otvára ústredie JDS a redakcia časopisu 3. vek  počas marca – Mesiaca knihy 2021 

7. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov – členov JDS pod aktuálnym názvom 

„Z úcty k životu …“

Podmienky prehliadky: 

♥ Autor – člen JDS má možnosť poslať priamo do celoslovenského kola max. 3 svoje, doteraz nepublikované literárne práce ( rôznej žánrovej formy) v spoločnom rozsahu 3-5 normostrán.

♥ Obsahová náplň prác – život seniorov v čase karantény, súhrn životných skúseností, zdravý životný štýl, medzigeneračné vzťahy, dobrovoľnícka činnosť, ekológia a ď.

♥ Literárne práce spolu s vyplnenou prihláškou treba poslať do 31. marca 2021 na adresu reakcia3vek@gmail.com 

♥ Zo súboru všetkých doručených prác (do 31. 03. 2021) vyberie odborná porota najzaujímavejšie do spoločného reprezentačného zborníka. Autori týchto prác obdržia od ústredia JDS Ďakovný list a 1 exemplár zborníka. 

♥ Celý zborník bude dostupný v elektronickej forme na webstránke jds.sk a 30 exemplárov použije P JDS na propagačné a reprezentačné účely.

♥ Všetkým účastníkom prehliadky bude doručený v elektronickej forme účastnícky list a celkové vyhodnotenie.

V Bratislave 22. februára 2021

Valéria Pokorná, podpredsedníčka, 

v zastúpení predsedu JDS

PhDr. Alojz Luknár,  podpredseda JDS 

pre kultúru a voľnočasové aktivity

Prehliadka literárnej tvorby našich členov – po novom