Vzhľadom na skutočnosť, že dostávame množstvo otázok ohľadom valorizácie minimálneho dôchodku, požiadali sme  Sociálnu poisťovňu o vysvetlenie výpočtu vyplácaných súm. Z odpovede vyplýva skutočnosť, že valorizácia sa pripočíta k pôvodne vypočítanému dôchodku za odpracované roky  a ak bol nižší ako minimálny dôchodok, vyplácaná čiastka sa zvýši na zákonom danú hranicu. 

Po stretnutí  s  ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bc. Milanom Krajniakom 26. februára 2021 veríme, že nájde spôsob a finančné prostriedky  na to, aby poberatelia minimálnych dôchodkov v budúcnosti neboli ukrátení.

V prílohe predkladáme konkrétnu korešpondenciu so Sociálnou poisťovňou:

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup

Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Suma minimálneho dôchodku je tak v tomto roku rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší, ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zmrazenia“ minimálneho dôchodku poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Vzhľadom na časté otázky poberateľov minimálnych dôchodkov Sociálna poisťovňa opätovne pripomína, že pri samotnom každoročnom zvyšovaní (valorizácii) dôchodkov platia pre oblasť minimálnych dôchodkov osobitné postupy.

Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 zvyšuje (valorizuje) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnáva s minimálnym dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie. Zároveň platí spomínané „zmrazenie“ sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Ak je po zvýšení – valorizácii – dôchodku jeho suma vyššia ako suma minimálneho dôchodku, platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. Ten je totiž vyšší, než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Pokiaľ ide o konkrétne zákonné ustanovenie, postup Sociálnej poisťovne stanovuje § 82 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Podrobnejšie vysvetlenie:

Spôsob zvyšovania dôchodkových dávok od 1. januára kalendárneho roka upravujú právne predpisy Slovenskej republiky, v súlade ktorými je Sociálna poisťovňa povinná postupovať. Podľa § 82 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je na zvýšenie dôchodkovej dávky rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku. Rozhodujúca je teda suma dôchodku vypočítaná z vymeriavacích základov, z ktorých bolo platené poistné na dôchodkové poistenie.

Zákon zároveň garantuje, za splnenia stanovených podmienok, minimálny dôchodkový príjem poberateľa dôchodku. To znamená, že ak suma dôchodku vypočítaná z vymeriavacích základov je nižšia ako zákonom stanovená suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa vypláca poberateľovi dôchodku namiesto sumy dôchodku vypočítanej z vymeriavacích základov, dôchodok v sume zvýšenej na sumu minimálneho dôchodku. Poberateľovi dôchodku teda vypláca najvyššiu možnú sumu dôchodku, ktorú zákon umožňuje vyplácať. 

Zákonom garantovaná suma minimálneho dôchodku je závislá od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia, ktoré je možné na účely minimálneho dôchodku zhodnotiť. Poistencom, ktorí majú rovnaký počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, zákon garantuje rovnakú sumu minimálneho dôchodku, a to bez ohľadu na to, aké konkrétne zárobky dosahovali. 

Povinnosťou Sociálnej poisťovne je postupovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súčasnosti právne predpisy iný postup zvyšovania dôchodkových dávok neumožňujú. Poberateľom dôchodkov, ktorým sa vyplácal dôchodok, zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 31. decembra 2020, a po valorizácii dôchodku bola suma ich dôchodku naďalej nižšia ako zákonom garantovaná suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa od 1. januára 2021 naďalej vypláca dôchodok v najvyššej možnej zákonom garantovanej sume.

V Bratislave 01.03.2021

Pokorná Valéria,  podpredsedníčka JDS pre ekonomiku

Stanovisko Sociálnej poisťovne k valorizácii minimálneho dôchodku