Vážené seniorky, seniori, členovia JDS!

          Dovoľte, aby som Vás všetkých pozdravil na prahu rozbiehajúceho sa roka 2019 v mene  členov revíznej komisie JDS i v mene svojom a prial Vám veľa zdravia, rodinnej i priateľskej pohody. Dovoľte mi súčasne, aby som sa poďakoval za aktívny prístup k dobrovoľnej práci v JDS členom výborov i revíznych komisií na  všetkých  stupňoch našej  organizačnej  štruktúry.

          Uvedomujeme si, že túto prácu vykonávajú  veľakrát  ľudia  bez skúseností  v ekonomike či v inej  riadiacej  praxi,  aby spríjemnili  jeseň  života  svojím rovesníkom. Naozaj sa to darí, lebo naša členská základňa z roka na rok rastie a činnosť v organizáciách JDS je veľmi pestrá.     

            Máme za sebou rok, bohatý na udalosti v spoločenskom živote i v našej JDS. Prešli hodnotiace členské schôdze i samotný XI. snem JDS, kde došlo v mnohých prípadoch ku generačnej výmene vo výboroch na všetkých  úrovniach. Pri tejto príležitosti mi nedá, aby som členov výborov JDS nenabádal  k dodržiavaniu  Stanov Jednoty dôchodcov na Slovensku, Smerníc o hospodárení a odmeňovaní v JDS aj Metodických pokynov o vedení  hospodársko – finančnej  agendy.

          Pripomínam, že pri výmene   na  postoch štatutárov je  potrebné   tieto  zmeny, tam, kde sa to  ešte  nevykonalo,  zaevidovať na  Ministerstve  vnútra  SR  podľa článku  10, bod 5 Stanov Jednoty  dôchodcov  na  Slovensku.  

        Za  účelom  zvyšovania  vedomostnej  úrovne  funkcionárskeho  aktívuplánujeme v I. štvrťroku  tohto  roka  organizovať školenia – konzultácie na  tému dodržiavania Stanov,  Smerníc   o  hospodárení,  spôsobe a využívaní príjmu  2 %  dane  zo  mzdy,  zúčtovaní a používaní  prijatých  finančných prostriedkov formou  Memoránd  na  rôznych  stupňoch  samosprávy. Tieto školenia sa  uskutočnia  podľa  krajov s účasťou zástupcov krajských i   okresných predsedov, hospodárov  a členov  revíznych  komisií. 

          Budeme  radi, ak  sa  na nich  zúčastnia  aj  zástupcovia  väčších základných  organizácií.

          Na záver prajem Vám všetkým veľa príjemných, povzbudivých  a priateľských stretnutí v kruhu organizácií JDS, vzájomné porozumenie v občianskych väzbách, zdravie a osobnú i rodinnú pohodu.  

Ing. Štefan  Eller,  predseda revíznej komisie 

Poďakovanie