Vážení členovia a členky JDS!

Od prvých januárových dní sa každoročne začínajú konať výročné členské schôdze ZO  JDS s cieľom vyhodnotenia činnosti organizácie za uplynulý rok 2018 a formulovania plánu činnosti na aktuálny rok 2019.

V programe výročnej členskej schôdze by nemali chýbať :

– správa o činnosti            ZO JDS za rok 2018

– správa o hospodárení   ZO JDS za rok 2018

– správa revíznej komisie ZO JDS o výsledkoch kontroly hospodárenia ZO JDS za rok 2018

– návrh plánu činnosti      ZO JDS na rok 2019

– návrh rozpočtu               ZO JDS na rok 2019 

Dôležitým bodom programu je diskusia k predloženým správam i ostatným otázkam, týkajúcich sa činnosti ZO. 

Voľby funkcionárov sa na tejto schôdzi spravidla nekonajú, nakoľko boli funkcionári výborov a revíznych komisií  zvolení na hodnotiacich členských schôdzach ZO JDS v roku 2018 na štvorročné volebné obdobie do roku 2022. Ak si to ale situácia v ZO JDS aktuálne vyžaduje, možno doplniť členov výboru, či revíznej komisie formou kooptácie. Treba zvoliť delegátov na schôdzu OO JDS podľa stanoveného kľúča.

Na začiatku rokovania sa volí mandátová a návrhová komisia / môže byť aj jedna spoločná /, ktoré informujú členskú schôdzu o počte prítomných a uznášania schopnosti schôdze. Zároveň komisia pripraví a prednesie členskej schôdzi návrh uznesenia na pripomienkovanie a  schválenie. 

Po pripomienkovaní  ho schváli  členská schôdza hlasovaním.

Po skončení výročných členských schôdzí  budú  v mesiaci marec – apríl pokračovať schôdze okresných organizácií JDS a následne  v mesiaci apríl –  máj schôdze krajských organizácií JDS.

Rokovanie členov Republikovej rady je plánované na  dni 29. – 30. mája 2019. Bude spojené s konferenciou o prioritách v sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov. 

Výročné členské schôdze sú príležitosťou na kontrolu členských preukazov JDS a ročnú úhradu členských príspevkov aj prípadných darov.

Vážení členovia výborov JDS,

prebiehajúcim výročným členským schôdzam ZO JDS treba venovať veľkú pozornosť, a to nielen pri príprave požadovaných dokumentov, ale aj vytvorením  slávnostnej atmosféry počas ich trvania. Možno ich  spestriť kultúrnym programom aj využiť na odovzdávanie vyznamenaní zaslúžilým členom organizácie a jubilantom ako poďakovanie  za ich prácu v prospech JDS.

Poďakujte aj starostom, primátorom, prednostom OÚ,  poslancom obecných, mestských, okresných aj krajských zastupiteľstiev, ako aj  všetkým sponzorom za spoluprácu a podporu, ktorú vašim organizáciám poskytujú.

Do svojich plánov činnosti na rok 2019 zaraďte zaujímavé a príťažlivé akcie, aby prinášali radosť a spokojnosť predovšetkým vám, členom JDS,  prípadne aj  všetkým seniorom a ostatným spoluobčanom. Vďaka plánovanej brigádnickej činnosti zveľaďujte,skrášľujte svoje okolie, pomáhajte vytvárať vo vašich obciach a mestách príjemné prostredie pre všetkých spoluobčanov, teda aj pre seba.

Spoločne si utvárajme zmysluplnú, aktívnu  a plodnú jeseň života.

K tomu Vám želám pevné zdravie a veľa úspechov.                                            

Ing. Augustín Ukropec

prvý podpredseda JDS

K výročným členským schôdzam