Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia 13 kúpeľných zariadení, predsedovia KO JDS  a podpredsedníčka JDS pre ekonomiku, poverená zastupovaním predsedu JDS, Valéria Pokorná a podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. Alojz Luknár. 

Podľa predbežných informácií z MPSVaR SR na rok 2021 obdrží JDS dotáciu na 7 000 poukazov. Po vzájomnej dohode predstaviteľov kúpeľov a predsedov KO JDS bude termín nástupov na RLP od 16., resp. 17. mája 2021. 

Účastníci stretnutia sa zaoberali technickými otázkami pri vydávaní kúpeľných poukazov a zároveň upozornili na to, že na základe vyhlášky č.131 zo dňa 19. 3. 2021 s účinnosťou od 22. 03. 2021 kúpeľné liečebne môžu poskytnúť pobyt iba na základe návrhu lekára, ktorý je indikovaný zo zdravotných dôvodov. To znamená, že účastník musí požiadať svojho ošetrujúceho lekára o vypísanie žiadosti na kúpeľnú liečbu. JDS sa však pokúsi na MZ SR vybaviť výnimku pre účastníkov RLP.

 Záujemcovia o pobyt, narodení od roku 1959, sa budú  musieť preukázať aj rozhodnutím Sociálnej poisťovne o pridelení dôchodku, nakoľko sa od 01 .01. 2021 zmenila právna úprava hranice dôchodkového veku. Predstavitelia kúpeľných zariadení prisľúbili aktívnu pomoc s tým, že na Čestnom vyhlásení svojím podpisom potvrdia  existenciu rozhodnutia SP.

Predsedovia KO JDS sa v závere stretnutia dohodli tiež na aktualizácii pripravovaných celoslovenských podujatí:

Prehliadku speváckych súborov usporiada KO JDS Žilina v termíne august alebo september 2021.

Prehliadku v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby sa podujala usporiadať  KO JDS Trenčín, a to v priebehu októbra 2021 v Trenčianskych Tepliciach v Dome SZSU. 

Prehliadku ručných prác seniorov Zlaté ruky pripraví KO JDS Bratislava v spolupráci s OO JDS Bratislava – Staré Mesto a MÚ Staré Mesto – Bratislava v Zichyho paláci v dňoch  od 04.10. do 10.10. 2021.

Hneď po obdržaní Zmluvy s MPSVaR SR o pridelení poukazov ústredie JDS požiada verejné masmédiá o ich spropagovanie, rovnako uverejní informáciu na svojej webstránke. 

Ešte pred prvým nástupným termínom pozve ústredie JDS predstaviteľov kúpeľov na opätovné on line stretnutie, kde sa doladia všetky podmienky a organizačné opatrenia, aby pobyty RLP v roku 2021 prebiehali úspešne a v čo najväčšom počte.

  • Red. – 
On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021