V troch prípadoch uvádzame príbehy ľudí, seniorov, žijúcich v násilníckych vzťahoch, ktorí sa obrátili na informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) s prosbou o pomoc.

V niektorých prípadoch sú seniori týraní blízkou rodinou. Podať trestné oznámenie je pre nich často neprijateľné a zo subjektívnych dôvodov (pocity viny a hanby) ho ťažko realizujú.

1/ Prípad dlhodobého týrania ženy – seniorky vo veku  65 rokov zo strany jej manžela

Ide o klientku, ktorá prišla oznámiť uvedený skutok osobne na IK s tým, že v minulosti už bolo v predmetnej veci vedené trestné stíhanie na polícii, ktoré však bolo ukončené v prospech páchateľa, teda jej manžela. Týranie zo strany manžela však pokračuje, a to v súčasnosti najmä vo forme psychického týrania (dennodenného vulgárneho nadávania, ponižovania a vyhrážania sa zo strany manžela). Klientka  mala pocit, že ju manžel sleduje, kontroluje a zasahuje jej do mobilu.

Proces pomoci:

Ø  Obeti bola poskytnutá právna podpora a usmernenie zo strany experta na právo a súčasne bolo obratom zo strany IK zaslané  Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu  v zmysle § 3 ods 2 Tr. por. na príslušné OKP OR PZ v mieste kraja. Na základe podnetu IK vo veci už koná príslušný vyšetrovateľ PZ.

2/ Prípad psychického týrania matky – seniorky vo veku  60 rokov a jej manžela 

Na IK sa obrátila klientka, ktorá oznámila uvedený skutok telefonicky z dôvodu, že sa nemôže dostaviť osobne, nakoľko sa permanentne stará o svojho manžela – invalidného dôchodcu, ktorý je na vozíku a je plne odkázaný na jej starostlivosť. Syn je drogovo závislý, v minulosti sa aj neúspešne liečil. Obaja rodičia tak žijú v permanentnom strachu  o svoj život, nakoľko sa syna boja. V minulosti im syn aj kradol veci, za ktoré si kupoval drogy.

Proces pomoci:

Zo strany IK bolo obratom zaslané Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu v zmysle § 3 ods 2 Tr. por. na príslušné OKP OR PZ,  kde vo veci už tiež koná príslušný vyšetrovateľ PZ. Klientke bolo súčasne poskytnuté psychologické poradenstvo, pričom bolasúčasne informovaná o tom, aby v prípade opakovaného ataku zo strany jej syna neváhala a okamžite kontaktovala linku 112/158, čo  klientka aj urobila (keďže od nej máme spätnú väzbu).

Odporúčania:

Ø  V prípadoch domáceho násilia je vhodné využiť právomoc policajta uplatniť inštitút vykázania páchateľa z obydlia  na 10 dní, a informovať sa o možnosti túto lehotu predĺžiť podaním návrhu na súd, ale aj o možnosti zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu, a to aj vlastnému rodinnému príslušníkovi (pokiaľ však páchateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti).

3/Prípad ženy v násilníckom vzťahu – medzigeneračné násilie – násilie v partnerských vzťahoch.

Na IK  prišla chorá a nešťastná seniorka. Po veľmi ťažkom a niekoľko rokov trvajúcom násilí sa rozhodla oslobodiť. K tomuto kroku sa odhodlávala veľmi dlho, ako opora je slúžili priatelia. 

Mnohé obete sa boja, hanbia alebo kryjú násilníka, pretože je členom rodiny.

Ak sa násilník vracia do spoločnej domácnosti, násilie väčšinou pokračuje ďalej. Mnohé ženy sa práve počas pandémie, kedy sa násilie stupňovalo, rozhodli vyhľadať pomoc. 

Odporúčania:

 1. Ak obeť násilia nemá odvahu zavolať políciu, alebo niektorú z pomáhajúcich organizácií, je vhodné sa zdôveriť niekomu, komu dôveruje.
 2. Ak obeti hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, alebo sa stala obeťou útoku, je dôležité, aby sa  obrátila  na políciu (158) alebo tiesňovú linku 112.
 3. Je dôležité si všímať všetky signály možného páchaného násilia, nápomocná by mala byť rodina, priatelia, okolie.
 4. Rozhodne je dôležité konať a nečakať.

Ak poznáte niekoho, kto zažíva násilie:

 1. skúste ho vypočuť, nezľahčovať situáciu, poradiť mu/jej, aby vyhľadal(a) pomoc;
 2. skúste ho ubezpečiť, že v situácii nie je klient/ka sám/sama;
 3. skúste vysvetliť obeti, že násilie nezmizne samo od seba;
 4. skúste pomôcť  obeti vytvoriť plán postupných krokov, ktoré by mohla urobiť;
 5. pripomeňte obeti, že je jedinečná, aké má schopnosti, a že má vždy možnosť voľby zmeniť svoj život.

Kde vyhľadať pomoc:

 • informačné kancelárie pre obete trestných činov v krajských mestách a vybraných okresných mestách alebo on-line poradňa v pravom spodnom rohu:  https://prevenciakriminality.sk;
 • bezplatná Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Všetky informácie a kontakty sú dostupné na webe https://prevenciakriminality.sk/. Aktuálne informácie pravidelne zverejňujeme aj na FacebookuPrevencia kriminality.

Domáce násilie u seniorov