Začiatkom augusta sa dožila  predsedníčka OO JDS Veľký Krtíš, členka predsedníctva KO JDS Banská Bystrica a vzácna osobnosť v regióne Modrého Kameňa a Veľkého Krtíša 

Mgr. Mária HRONCOVÁ 

vzácneho životného jubilea.

naša oslávenkyňa pochádza zo slovenskej osady  Horná Baba, časť Trebeľovce, ale prevažná časť jej doterajšieho života sa viaže k Modrému Kameňu a jeho okoliu. Už počas vysokoškolských štúdií pôsobila ako učiteľka na základnej a neskôr po úspešných promóciách na stredných školách, vo funkcii riaditeľky  gymnázia odišla do dôchodku v r. 1998. 

V mladých rokoch sa rada venovala popri učiteľskej profesii ochotníckemu divadlu: réžii, dramaturgii, nácvikom, kultúrno-osvetovej práci s vidieckou mládežou, literárnej tvorbe, ale aj cestovaniu. Pracovala v čase prázdnin v mládežníckych táboroch v ZSSR na Kryme, v NDR. Ako sprievodkyňa  CKM sprevádzala skupiny turistov do Bulharska, Maďarska a Rumunska, vďaka Pražskej jari a Dubčekovi v r. 1967 navštívila s mládežníckou delegáciou Francúzsko a v r. 1968 Belgicko.

V r. 1973 sa vydala a spolu s manželom O. Hroncom vychovali dve dcéry. 

Odchod do dôchodku v r. 1998 neznamenal pre ňu prerušenie jej bohatých kultúrno-osvetových a spoločenských aktivít, skôr naopak. Tak ako rada  viedla  divadlo MJF a celých 20 rokov ochotnícke divadlo dospelých pri MO MS, Hradnému divadlu v Modrom Kameni sa venovala až do roku 2010. Vybudovala na  dvoch základných umeleckých školách – v Modrom Kameni aj Veľkom Krtíši literárno-dramatický odbor, kde učila plných 10 rokov. 

Stále aktívne pracuje v rôznych funkciách v Matici slovenskej, založila  OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho, ktorá  od r. 1994 vyvíja bohatú činnosť.  Aktívne pôsobí aj v kruhu seniorov v meste i  okrese Veľký Krtíš, kde je už od r. 1999 predsedníčkou OO JDS a tak aj jednou z najstarších zaslúžilých funkcionárok JDS v Banskobystrickom kraji. 

Milá naša Majka, 

úprimne Ti ďakujeme za obetavú prácu, ktorú si venovala seniorom v našej JDS a do ďalších plodných rokov Ti všetci prajeme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte aj veľa tvorivých nápadov.

OO JDS Veľký Krtíš

KO JDS Banská Bystrica

Ústredie JDS

BLAHOŽELANIE