Snem bol slávnostne otvorený o 14:00 hod. za prítomnosti vzácnych hostí: ministra PSVaR SR Ing. J. Richtera,  ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD a predsedu Rady seniorov Českej republiky RSDr. Zdeňka Pernesa.

Po odznení hymny SR a veršoch V. Klesniakovej predsedajúci snemu Ing. I. Fabián požiadal o úvodný príhovor predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho a po ňom každého z hostí:

Minister Ján Richter sa vo svojom príhovore venoval sociálnym krokom Vlády SR, ktoré priaznivo posunuli za ostatné tri roky kvalitu života seniorov, ale zdôraznil aj nevyhnutnosť starostlivosti o mladé rodiny. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa sústredila na najhorúcejšie témy, ktoré musí ministerstvo v súčasnom období riešiť a niekoľkokrát zdôraznila, že starostlivosť o seniorov, ako mimoriadne zraniteľnú súčasť našej spoločnosti, vníma s maximálnou vážnosťou. Predseda Rady seniorov Českej republiky Z. Pernes pozdravil delegátov XI. snemu v mene 2,4 mil. českých dôchodcov, ale hlavne v mene 300 tisícovej základne členov, organizovaných v základných organizáciách Rady seniorov. S uznaním aj vďakou sa vyslovil o rozbiehajúcej sa spolupráci viacerých českých seniorských organizácií  so slovenskými pri športových, kultúrnych aj turistických aktivitách a vyzval na ich rozširovanie.

Pracovné rokovanie XI. snemu prebiehalo v súlade so stanovami JDS podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku v odpoludňajších hodinách 27. júna a pokračovalo aj v skorších dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa. Podľa informácie mandátovej komisie prišlo na snem 97delegátov, t.j. 95,10 %, piati svoju neúčasť riadne ospravedlnili. Teda snem bol uznášaniaschopný. Všetky prejednávané dokumenty si vyzdvihli delegáti aj v písomnej podobe hneď pri svojej prezencii. V rozprave k jednotlivým bodom programu odzneli súhlasné aj kritické stanoviská s cieľom čo najviac precizovať nielen znenie aktuálnych stanov JDS, ale hlavne vnášať do jej každodennej činnosti veľa dobrých nápadov, nadšenie a empatiu. Viaceré vznesené námietky, pripomienky, otázky vyžadovali okamžité vysvetlenie, najzávažnejšie požiadavky zapracovala návrhová komisia do záverečných uznesení snemu. 

Volebná komisia riadila priebeh volieb do ústredia JDS, pričom na funkciu predsedu a 1. podpredsedu JDS boli prihlásení vždy dvaja kandidáti. Ich voľba prebiehala tajne. Snem hlasovaním potvrdil aktuálne zloženie Republikovej rady JDS, najvýznamnejšieho orgánu JDS v medzi snemovom období, nakoľko vo viacerých okresných ale aj v troch krajských organizáciách JDS boli na snemoch zvolení noví predsedovia.

Na základe volieb je aktuálne zloženie ústredia JDS nasledovné:

Predseda JDS – Ing. Ján Lipiansky

1.podpredseda – Ing. Augustín Ukropec

Podpredsedovia – Valéria Pokorná a PhDr. Alojz Luknár

Do predsedníctva JDS patria popri členoch ústredia JDS aj predsedovia všetkých ôsmich KO JDS: M. Fabiánová, A. Oťapková, A. Prokešová, M, Kotian, J. Hlaváč, A. Petričová, A. Királyová a J. Matúško. 

Za dlhoročnú aktívnu prácu v predsedníctve JDS prevzal poďakovanie P. Guman a za rôznorodú a obetavú prácu v ústredí JDS jej doterajší 1. podpredseda Ing. Igor Fabián.

Východiskovým dokumentom, ktorý bol na sneme prerokovaný a s doplnkami prijatý, sú Programové ciele medzi XI. a XII. snemom JDS. Ich podrobné rozpracovanie aj časový harmonogram úloh budú utvárať základnú os činnosti v každej organizácii JDS v nasledujúcich štyroch rokoch. Ročná hodnotiaca úloha vrátane ročných správ o hospodárení JDS ostáva v kompetencii Republikovej rady.

Hneď po skončení rokovania XI. snemu prebehlo prvé rokovanie novo schválenej Republikovej rady JDS aj ústrednej  revíznej komisie: 

Za predsedu ÚRK bol zvolený Ing. Štefan Eler, členmi ÚRK sú: Ing. Ladislav Dula, podpredseda, Zlatica Šumajová, tajomníčka. Ďalšími členmi komisie sú: Ing. Michal Bors, Eliška Fedorová, Mária Hajná, Emma Žišková a Anna Gracová.

–red.–
Z rokovania XI. snemu JDS – 27. a 28. júna 2018