V dňoch 1. a 2. októbra 2021 sa podarilo uskutočniť vo výstavných sieňach Pistoriho paláca v Bratislave Celoslovenskú výstavu ručných prác a výtvarnej tvorby seniorov – členov JDS pod už tradičným názvom Zlaté ruky 2021. 

Toto  podujatie, ktoré svojou náplňou dokumentuje tvorivý potenciál seniorov,  nadviazalo na svoje predošlé ročníky. Tie sa postupne konali od r. 2013 – tri prvé v Bratislave, jedno v Bardejove a ďalšie tri v širšom rozsahu na Výstavisku v Trenčíne. 

Na vernisáži výstavy sa jej tvorcom zo všetkých ôsmich krajských organizácií JDS prihovorili Valéria Pokorná a  Alojz Luknár, členovia ústredia JDS, z pozvaných hostí predseda Vlády SR Eduard Heger, ako aj starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  Zuzana Aufrichtová. Prezidentskú kanceláriu zastupovaliOľga Gyárfášová a Lucia Ďuranová. 

Hosťovské vystúpenie legendy československej populárnej hudby Dušana Grúňa len umocnilo srdečnú atmosféru tohto podujatia. Panovala od skorého rána, keď sa s inštaláciou výstavy práve začínalo. Počas vernisáže bola príležitosť zaspievať si aj zatancovať, ale aj dostatok priestoru na otázky a krátke rozhovory so všetkými vzácnymi hosťami.

Napriek krátkosti trvania výstavy stihlo ju navštíviť množstvo návštevníkov z Bratislavy a jej okolia, a nielen v seniorskom veku. Pre samotné delegácie zo všet-kých KO JDS bola výstava opätovne vďačným priestorom na priateľskú výmenu skúseností a hlavne vzájomnou tvorivou inšpiráciou.

Za organizačné zabezpečenie výstavy patrí vďaka členom ústredia JDS, aktivistom z KO JDS Bratislava a OO JDS Bratislava – Staré Mesto. Za poskytnutie výstavných priestorov  MÚ Bratislava – Staré Mesto a za organizačnú súčinnosť s prí-pravou výstavných priestorov pracovníčkam Staromestského centra kultúry a vzde-lávania.

Red. – 

„Zlaté ruky“ v Bratislave odštartovali Mesiac úcty k starším