UPOZORNENIE pre seniorov, ktorí boli v roku 2018 v pracovnom pomere

Vrátenie dane z príjmu seniorom

Mnoho starobných dôchodcov si privyrába k penzii prácou na dohodu alebo pracovnou zmluvou na dobu určitú. V prípade ak ide o príjem do 200 eur brutto mesačne, vzťahuje sa na nich daňovo- odvodové oslobodenie. 

Pokiaľ však prijmú ponuku na dočasnú prácu na riadnu pracovnú zmluvu, alebo dohodu o vykonaní práce, alebo dohodu o pracovnej činnosti, zamestnávateľ im zo zárobku zráža odvody aj preddavok na daň z príjmu. Ak ich celkový pracovný príjem v uplynulom roku 2018 bol vyšší ako 1915,01 eura brutto, je potrebné vyplniť z ich strany tlačivo ročného zúčtovania dane z príjmu a podať ho do konca marca 2019  príslušnému daňovému úradu podľa miesta bydliska. O ročné zúčtovanie dane síce mohli požiadať aj posledného zamestnávateľa u ktorého v uplynulom roku pracovali,  ale o takéto zúradovanie svojich príjmov museli požiadať najneskôr do februára 2019. 

Vrátenie dane z príjmu je zaujímavé pre seniorov, ktorí zarobili v jednotlivých mesiacoch viac ako dvesto eur mesačne a zamestnávateľ im z dosiahnutého príjmu vykonal zrážku preddavku na daň z príjmu. V takomto prípade si môžu dobrovoľne  zaslať do konca marca 2019 na daňový úrad vyplnené tlačivo ročného zúčtovania dane z príjmu „typu A“ bez ohľadu na výšku starobného dôchodku. Dobrovoľné podanie ročného zúčtovania sa týka len seniorov, ktorí zarobili celkom za rok 2018 menej ako 1915,01 eura. Pokiaľ zarobili brutto viac ako táto hranica príjmu, je vyplnenie a odovzdanie daňového zúčtovania za rok 2018 už pre nich povinné. 

Vyplnenie daňového tlačiva nie je zložité, pretože k jeho vyplneniu je možné využiť internetový formulár Finančného riaditeľstva SR. Pokyny k vyplneniu ročného zúčtovania dane z príjmu za rok 2018 je možné nájsť na webovej stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/dochodcovia a to vrátane vzorových príkladov: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Obcania/Dan_z_prijmov/2019/2019.02.22_prikl_dochodca.pdf

Daňový úrad vráti seniorom preplatok na dani  z príjmu v priebehu mesiaca máj 2019.  Návod na vyplnenie daňového priznania seniorov bol zverejnený aj v prílohe denníka Pravda dňa 27.2. 2019. Pre vrátenie preplatku je potrebné v ročnom zúčtovaní požiadať priamo v predloženom tlačive s uvedením čísla bankového účtu, kde má byť preplatok vrátený. Uvedený účet môže byť aj číslom vkladnej knižky vedenej v hociktorej banke. Číslo účtu je potrebné uviesť vo formáte IBAN. V prípade bankového účtu je tento formát uvedený automaticky v zmluve o otvorení účtu. V prípade vkladnej knižky vydanej pred niekoľkými rokmi v ktorej je uvedené meno, adresa a dátum narodenia jej majiteľa (tzv. neanonymná vkladná knižka), je možné o preklopenie čísla účtu do nového formátu bezplatne požiadať pracovníkov banky, prípadne priamo zistiť novú verziu účtu na internete. Seniori tiež majú možnosť nechať si preplatok na dani poslať poštovou poukážkou. 

Ako prílohu k daňovému zúčtovaniu seniori prikladajú kópiu potvrdenia zamestnávateľa o príjme a zrazených preddavkov na daň a odvodoch, alebo  potvrdenia viacerých zamestnávateľov u ktorých pracovali uplynulý rok a dosiahli zdaniteľný príjem. Do sumy 1915,01 eura maximálneho zárobku za rok 2018, z ktorého je možné dostať vrátenie preddavku dane z príjmu, sa započítavajú aj prípadné iné príjmy. Môže ísť o príjmy z prenájmu ornej pôdy, prenájmu nehnuteľnosti (garáže, bytu, domu a pod.) V prípade prenájmu nehnuteľnosti  je potrebné vybaviť si daňového identifikačné číslo (DIČ) na daňovom úrade podľa miesta bydliska seniora najneskôr do 30 dní po začatí prenájmu. DIČ nie je potrebné v prípade prenájmu  poľnohospodárskej pôdy, lúk, alebo pasienkov. 

Povinnosť podať daňové priznanie(zúčtovanie) v prípade seniora, ktorý nedosiahol vlani pracovný príjem(nebrigádoval)  platí až v prípade, ak z prenájmu dosiahol príjem  za rok 2018 nad 1915,01 eura. Pokiaľ sa jedná o pracujúceho starobného dôchodcu, ktorý pracoval v riadnom pracovnom pomere popri penzii a zároveň  prenajímal napríklad nehnuteľnosť, platí povinnosť zahrnúť do daňového priznania príjmy z prenájmu  za rok 2018 nad 500 eur. To v praxi znamená, že väčšina  nepracujúcich starobných dôchodcov s príjmami z prenájmu ornej pôdy žiadne daňové priznanie vôbec nepodáva.  Pokiaľ sa jedná o nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môže si nezdaniteľnú sumu odpočítať každý z nich rovným dielom, alebo podľa dohody až do výšky nezdaniteľnej sumy. Ak nepracujúci seniori prenajímajú nehnuteľnosť, ide o celkovú nezdaniteľnú sumu spoločne dosiahnutého príjmu za rok 2018  vo výške do 3830 eur.

 Doc. Ing. Ľuboš Pavelka,PhD. člen Sociálnej komisie JDS 

UPOZORNENIE