Členovia ZO JDS Prakovce v jesenných mesiacoch 2021 pri dodržiavaní pandemických opatrení v rámci COVIDU – 19 zamerali svoju činnosť na kultúrne, náučno- poznávacie a prezentačné využitie svojho seniorského času. 

Pri príležitosti 201. výročia nar. A. Sládkoviča sa konalo dňa 24.9.2021 2. kolo Okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. Všetkých prítomných privítala a zároveň celú prehliadku  viedla podpredsedníčka ZO JDS p. M. Mrázová. Tejto prehliadky sa zúčastnili seniori zo ZO JDS Margecany, Jaklovce, Mária Huta, Gelnica a Prakovce. Na Prehliadke odznelo celkom 9 prednesov, účasť ďalších seniorov bola ovplyvnená pandémickou situáciou v rámci COVID-19. Všetci  účastníci prehliadky obdržali diplom za účasť a malú pozornosť od sponzorov. Boli to OcÚ Prakovce, MsÚ Gelnica, Bridge, s r.o. Prakovce, Fermat Prakovce a reštaurácia „ Pod vlekom“. Celé dopoludnie sa nieslo v krásnej ľubozvučnej slovenčine a príjemnom prostredí sobášnej siene OcÚ v Prakovciach. Medzi vystúpeniami prítomným seniorom spríjemnila čas aj ľudová hudba Prakovčanka a členovia  MJF Prakovce. 

Na pozvanie predsedu VÚC Ing. Rastislava Trnku sa 18.10.2021 v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutočnilo  k mesiacu „Úcty k starším“ oceňovanie seniorov za ich aktivity a prínos pre spoločnosť v ich seniorskom živote. V spolupráci s predsedom KO JDS p. Jánom Matuškom boli seniori kraja oceňovaní vyznamenaniami 1. a 2. stupňa a medailou k 30. výročiu založenia JDS. Na tejto akcii boli ocenené aj dlhoročné členky našej ZO JDS:

  • 1. stupňom p. Magdaléna Mrázová
  • 2. stupňom p. Anna Kuchárová
  • medailou k 30. výročiu založenia JDS p. Gertrúda Šimková

25.10.2021 sme sa zúčastnili výletu do oblasti Tokaja na tzv. “Vínnu cestu“. I napriek covidovej situácii sa na  výlet prihlásilo 20 členov, spĺňajúcich podmienku OTP. Na „vínnej ceste“ sme navštívili najprv rodinnú firmu „Ostrožovič“ vo Veľkej Tŕni, kde nás šéf vínnej pivnice (má dĺžku 500 metrov) oboznámil s jej zaujímavou históriou. Oboznámil nás s druhmi sudov, vytváraním vinných plesní, ale aj so sochárskou výzdobou pivnice. Po obhliadke sme sa v podzemí usadili do degustačnej miestnosti, kde nám sprievodca podrobne vysvetlil zvláštnosti jednotlivých dorábaných vín. Degustovali sme až osem druhov vín rodinnej  firmy „ Ostrožovič“. 

Po bohatom zážitku v spomínanej pivnici sme priamo v Malej Tŕni navštívili  vyhliadkovú vežu v tvare suda. Po zdolaní 60 schodov sme mali možnosť za krásneho jesenného počasia rozhliadnuť sa po celej slovenskej tokajskej oblasti. Zájazd bol naozaj veľmi zaujímavý a uskutočnil sa vďaka finančnej podpore obce Prakovce, za ktorú úprimne ďakujeme.

Veľkým prekvapením pre našich členov bol deň 26.10.2021. Na pôde OO JDS Gelnica nám boli pracovníkmi VÚC Košice odovzdané osobné listy s darčekom

 (včelí med) z príležitosti „ Mesiaca  úcty k starším“. List s darčekom členovia výboru osobne doručili našim členom. 

10.11.2021 sa naši tvoriví seniori: pp. E. Slezáková, Mgr. E. Kačírová, Mgr. E. Koczurová, Mgr. M. Blaškovanová, V. Černický, J. Kuchta, M. Šmijovský a J. Topoly prezentovali svojimi výrobkami na II. roč. Okresnej prehliadky ručných prác seniorov okr. Gelnica pod názvom „ Zlaté ruky 2021“. Prehliadky sa zúčastnili aj členovia ZO JDS z Margecian, Kojšova, Jakloviec, Mária Huty, Gelnice a Mníška nad Hnilcom. Prehliadku  ručných prác seniorov si prišli pozrieť aj starostovia obcí Margecany, Jaklovce, Žakarovce a tiež predseda KO JDS Košice p. J. Matúško. 

Na záver výpočtu našich aktivít radi znova zdôrazňujeme, že uskutočnené akcie by sme bez našich sponzorov, a to  firmy BRIDGE-EU, s.r.o., Reštaurácie pod vlekom a s finančnou podporou obce Prakovce nezvládli. Dúfame, že i do budúcna sa na našich sponzorov budeme môcť obrátiť a s účasťou našich členov ZO JDS počítať. Veď takto spoločne reprezentujeme hrdosť, že sme z Prakoviec a máme našu obec radi. 

Bc. Jaroslav Blaškovan, predseda ZO JDS Prakovce

Jesenné aktivity v roku 2021