Predsedníctvo JDS aj v zastúpení za mnohé svoje základné, okresné aj krajské organizácie JDS úprimne ďakuje všetkým známym aj nemenovaným darcom 2 % z dane fyzickej osoby na našu činnosť.

Prostriedky, ktoré sa nám darí získať či už z dotácií, 2 % z daní alebo formou sponzorských darov radi využívame na našu rôznorodú činnosť v prospech členskej základne. Vedieme o nich požadovanú dokumentáciu a pravidelne vyhodnocujeme v ročných správach o hospo-dárení tej ktorej organizácie. 

Milí darcovia, naši priaznivci, ďakujeme, že nezištne podporujete našu činnosť.

Predsedníctvo JDS

Poďakovanie za 2 % z daní