Po uplynutí 5-ročného funkčného obdobia Ing. J. Lipianskeho v Dozornej rade SP bol za člena tohto dôležitého orgánu navrhnutý Predsedníctvom JDS Dr. Michal Kotian, predseda KO JDS Žilina.

Výbor NR SR pre sociálne veci súhlasil s predloženým návrhom P JDS uznesením  č. 171 z 9. febr. 2022 a NR SR na svojej schôdzi dňa 15. febr. 2022 zvolila p. M. Kotiana do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie piatich rokov.

Vyslovujeme presvedčenie, že Dr. M. Kotian bude záujmy širokej seniorskej obce, reprezentovanej našou JDS, s prehľadom a dôsledne zastupovať. Má našu všestrannú podporu a dôveru.                                               

Predsedníctvo JDS

Náš zástupca v Dozornej rade Sociálnej poisťovne