V r. 1997 členovia KO JDS oslovili naše mesto a  primátorku p. Oľgu Úradníčkovú, aby sa založila vlastná organizácia JDS. Tejto úlohy sa ujali pp. Viliam Martinek, Ľudovít Koločányi, Magdaléna Zuzulová a Anna Martineková spolu s pracovníčkou Mestského rozhlasu p. Boženou Števčíkovou. Prostredníctvom rozhlasu zvolali dôchodcov na stretnutie, kde p. Martinek prítomným vysvetlil význam a ciele tejto organizácie. Zakladajúci členovia, ktorých bolo 367, si za predsedu zvolili p. Pavla Kopála. 

Za uplynulé obdobie sa vo funkcii predsedu vystriedali pp. Tibor Halmo, Eduard Mosor a Ivan Haluška. Od r. 2008 vykonáva funkciu Anna Martineková.Naša organizácia patrí k najpočetnejším organizáciám na Slovensku. Je zrejmé, že takéto zoskupenie seniorov potrebuje aktívnych a obetavých dobrovoľníkov – členov výboru a ich predĺžené ruky „dvadsiatkarov“, ktorí zabezpečujú užší kontakt so širokou členskou základňou.Pri činnosti vychádzame z programového zamerania. Organizovali sme osvedčené, obľúbené podujatia, ale i nové. Každý si mohol vybrať z bohatej ponuky aktivít a spríjemniť si tak voľný čas. 

Dávame členom príležitosť na stretnutie s rovesníkmi počas rôznych kultúrnych a športových podujatí. Pripomeňme si ich. Niektorými akciami sme oživili ľudovú tradíciu. Sú to páračky, fašiangové zábavy spojené s pochovávaním basy, Moreny, ďalej akcia pod názvom „Kvetná nedeľa – kde si kľúče podela“, kedy veľkonočnými vajíčkami a stuhami zdobíme vetvičky. Obľúbená je i Mikulášska zábava s bohatou nádielkou a Anna bál. Obidve dopĺňa tombola s množstvom lákavých cien. Už tradíciou sa stali stretnutia milovníkov poézie – Poézia moja. Odzneli na nej diela klasikov, ale i vlastná tvorba. Pravidelne sa stretávame pri stavaní seniorskeho mája spoločne so súborom Jánošík senior, žiakmi III. ZŠ Radovana Kaufmana a žiakmi IV. ZŠ. Doprevádza nás harmonikár p. Halák. K činnosti JDS patria poznávacie a oddychové zájazdy po Slovensku, napr. Skalica, Topoľčianky, Stupava, Podhájska, Veľký Meder, Vysoké Tatry – Ľadové sochy a ďalšie. Príjemné chvíle aj s vnúčatami trávime na Salaši Kostrín, pri Jánskych ohňoch a na hvezdárni pri lúčení sa s letom. V r. 2018 sme nadviazali družbu s MsO JDS vo Svite a navzájom sme sa navštívili. 

Do našej organizácie patria dva súbory Jeseň a Nádej, ktoré nás úspešne reprezentujú i mimo mesta a okresu. Obidva súbory sa pravidelne zúčastňujú regionálnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov „Jeseň je dar“. So súborom Nádej sme sedem rokov pripravovali pesničkovú súťaž „Modrá ruža“. Od r. 2016 sme zorganizovali nový galaprogram „Spevom k srdcu“. Vystupovali v ňom speváci-amatéri i profesionáli a vyvolal nadšenú odozvu. Všetci účinkujúci, moderátor p. Ivanovič, muzikanti, sólisti, muži i ženy v seniorskom veku i mladé talenty z miestnej ZUŠ svojím nasadením otvárali srdcia poslucháčov. 

Nezabúdame ani na našich jubilantov, ktorí prekročili prah osemdesiatky. Mnohí naši členovia JDS prejavili záujem o podujatia ako sú: lúštenie krížoviek, zdobenie medovníkov, prípravu studených mís a šalátov. Členovia našej organizácie však nevyhľadávajú len zábavu. Stále majú snahu vzdelávať sa, prijímať ďalšie informácie, kladú si nové výzvy. A tak sa viacerí seniori zúčastňovali počítačových kurzov a tiež navštevovali Univerzitu tretieho veku. 

Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je šport. Vrcholným podujatím bývajú športové hry dôchodcov s medzinárodnou účasťou. S pôvodným návrhom prišiel p. Július Kovačik, ktorý je zároveň aj autorom propozícií s p. Ivanovičom. Naši seniori sa zúčastňujú krajských, celoslovenských a medzinárodných hier a skončili na popredných miestach. Na stupňoch víťazov najčastejšie stáli Valika Surovičová, Miroslav Šakový, Milka Badinská, Jozefína Šrámková. Od r. 2011 začal písať tradíciu petang, populárna hra mladšej i staršej generácie. Okrem petangovej ligy družstiev organizujeme aj súťaž jednotlivcov „Seniorska sedmička“ a „Jesenné dvojky“. Dvakrát ročne pripravíme stretnutie s našimi „dvadsiatkarmi“, ktoré je gestom poďakovania sa za ich prácu, napr. výlet „Za krásami Oravy“. Nezabúdame ani na našich členov, ktorým už zdravie neslúži a osobne ich navštevujeme. Výbor okrem uvedenej činnosti v rámci spolupráce s Mestskou umeleckou agentúrou zabezpečuje služby na výstavách. 

Na záver mi dovoľte poďakovať primátorovi mesta Partizánske Jozefovi Božikovi, sponzorom, Základnej umeleckej škole, osobitne p. riad. Renáte Andrejovej, súboru Jánošík senior, pod vedením pp. Ivanoviča a Broďániho, Erikovi Dvončovi a všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú. Ďalšie poďakovanie patrí súborom Jeseň a Nádej a všetkým športovcom za vynikajúcu reprezentáciu našej organizácie i mesta. 

Bez ochotných a zanietených ľudí by sme sa dnes nemohli pochváliť bohatou činnosťou organizácie JDS. Sme radi, že môžeme ponúknuť spestrenie voľných chvíľ seniorom z mesta i blízkeho okolia. Pre dlhotrvajúcu pandémiu posledné mesiace naše vzájomné stretnutia boli obmedzené. Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že v našej činnosti budeme pokračovať aj naďalej a budeme sa snažiť prichádzať s novými nápadmi a zdokonaľovať už existujúce projekty. Zaželajme si spoločne veľa zdravia, spokojnosti, šťastných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov.

Anna Martineková, foto Mária Hubinská

Jubileum MsO JDS Partizánske sa v tomto roku nesie v znamení čísla 25