Na nedávnej výročnej členskej schôdzi predseda Július Sokol  privítal prítomných a hostí : predsedu OO JDS L. Mikuláš a KO JDS Žilina Dr. Michala Kotiana, predsedu LKPS  v Partizánskej Ľupči Ing. Štefana Banerta, podpredsedníčku LKPS Katarínu Bellovú, Mgr. Pavla Murtína za ZO SZPB, Ing. Ľubomíra Rybáka za Jednotu COOP. Prítomní si uctili minutou ticha zosnulých členov. 

V úvode vystúpili žiaci zo ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča, ktorí pripravili seniorom pekný program pod vedením p. uč. Mgr. Haličkovej, prítomný bol aj riaditeľ ZŠ s MŠ  Mgr. Hošala.  V oficiálnej časti schôdze boli  vyhodnotené správy o činnosti za roky 2017-2021, správa o hospodárení aj správa revíznej komisie za r. 2021. Schválený bol Plán práce aj rozpočet na rok 2022. Potom sa uskutočnili voľby výboru aj Revíznej komisie ZO JDS. 

V diskusii vystúpili: Dr. M. Kotian, ktorý o. i.  informoval prítomných o jednaniach ohľadom zľavneného kúpania v Tatralandii a Ginoparadise Bešeňová, valorizácii dôchodkov, možnosti využívania RLP so štátnou účelovou dotáciou, o štatistike aj pláne činnosti OO JDS a KO JDS. Odovzdal J. Sokolovi Vyznamenanie III. stupňa za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v prospech JDS a starších občanov. Ing. Š. Banert, poďakoval  výboru aj celej ZO JDS za činnosť v r. 202l a prisľúbil od LKPS finančnú, resp. materiálnu pomoc aj naďalej. Rokovanie VČS pozdravil aj predseda ZO SZPB Mgr. P. Murtín. 

Predseda J. Sokol vo svojom diskusnom príspevku pripomenul, že činnosť organizácie je úzko prepojená so ZO SZTP, nakoľko 90% členov je organizovaných v oboch organizáciách. Skonštatoval, že aj napriek neľahkej situácii spôsobenej pandémiou Covid 19 a následne prijatými karanténnymi patreniami, sa výboru  ZO JDS podarilo zabezpečiť v r. 2021 v zmysle Plánu činnosti mnohé  akcie pre svojich členov: boli to pravidelné zasadnutia výboru  ZO JDS,  VČS sa uskutočnila spojená s posedením pri guláši v areáli OFK, zúčastnili sme sa spomienky na 77.výr.SNP, kladenia vencov v obci a na regionálnych oslavách na Podbanskom, organizovaná bola pedikúra, uskutočnili sme poznávací výlet na Oravu spojený s plavbou loďou po Oravskej priehrade, bola aj prehliadka Oravského zámku, Múzea oravskej dediny v Zuberci spolu so ZO SZTP. Predseda pravidelne propagoval činnosť našej ZO JDS príspevkami v celoslovenskom  časopise 3.vek aj v obecných novinách Ľupčasopis. 

V závere príhovoru poďakoval za prácu členom  Rady, Obecnému úradu Partizánska Ľupča na čele so starostom  Bc. Ladislavom Balážecom. Pracovníkom OcÚ:  M. Adamčiakovej za priestory, ktoré nám pripravovala po celý rok, M. Hladišovi s pracovníkmi za technické zabezpečenie priestorov na akciu VČS, ako aj aktívnym členom ZO JDS, ktorí pomáhali výboru pri akciách, a tiež za dotáciu na činnosť v zmysle podanej žiadosti a Lesnému komposesorátu PS v Partizánskej Ľupči za finančnú podporu. Poďakoval aj predsedovi ZO SZPB Mgr. P. Murtínovi a celému výboru ZO SZTP za spoluprácu. 

Po skončení oficiálnej časti si prítomní pripomenuli marcový Sviatok žien. Okrem veršov a piesní v podaní predsedu ZO JDS J. Sokola a predsedu OO JDS aj KO JDS Dr. M. Kotiana každá členka ZO JDS dostala na znak úcty ružičku. Pri podanej večeri, koláčikoch a káve vládla ešte dlho príjemná priateľská pohoda.

J. Sokol, predseda ZO JDS Partizánska Ľupča

Členovia ZO JDS Partizánska Ľupča zhodnotili rok 2021 a zvolili si vedenie na ďalšie obdobie