Po uvoľnení epidemiologickej situácie na Slovensku sme mohli – a veľmi radi – 13. marca 2022  uskutočniť  za účasti 100 členov výročnú schôdzu organizácií Slovenského zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov na Slovensku v Oščadnici. Privítali sme medzi sebou i predsedníčku OO JDS v Čadci Mgr. Margitu Ďurišovú. 

Pri hodnotení našich aktivít za rok 2021 sme mohli konštatovať, že nám priaznivé podmienky, čo sa týka počasia, umožnili zorganizovať napr.  12.júna 2021  9. roč. Športových hier osôb so zdravotným postihnutím a seniorov za účasti 115 členov. V mesiaci august  sme sa zúčastnili  Pútnického zájazdu „Fatimská Sobota – Staré Hory“, kde sme mohli v modlitbách spomenúť i na našich  členov, ktorí nás opustili aj v rámci ťažkej choroby COVIDu 19. Na spiatočnej ceste  sme pookriali v Aqparku Turčianské Teplice a pripomenuli sme si i históriu mesta. Zorganizovali sme aj 15. benefičný koncert „Od srdca k srdcu“, kde z dobrovoľného vstupného istú časť vždy venujeme na charitatívny účel. V 14. roč. sme napr. zakúpili pre našich občanov DEFIBRILÁTOR, ktorý slúži na ochranu života a zdravia občanov Oščadnice. V 15. jubilejnom ročníku sme jednu časť výťažku darovali na POMOC PRE MORAVU, obci, ktorá bola postihnutá tornádom a druhú časť zdravotne postihnutej rodine. Tradične každý rok si pripomíname i Mesiac úcty k starším – stretnutie s jubilantmi v r. 2021 sa konalo pre 31 jubilantov. V KD sme uskutočnili toto krásne podujatie v úzkej spolupráci s naším starostom Ing. Mariánom Plevkom a za finančnej pomoci VÚC ŽSK. V programe vystúpil významný spevák a komik Štefan Hruštinec. Naši členovia sa zúčastňovali i družobných podujatí, ktoré organizovali OC SZTP v Dolnom Kubíne spolu so ZO SZTP Zborov nad Bystricou. Využili sme možnosť rekondično-rehabilitačných pobytov v kúpeľoch Piešťany, Nimnica aj Tatranská Lomnica.

Touto cestou ĎAKUJEME obecnému úradu v našej obci a zvlášť starostovi obce Ing. M. Plevkovi za jeho pomoc pre našich členov v ZO SZTP aj ZO JDS.                                        

Dnešná doba nás všetkých obmedzuje a najhorší je pocit osamelosti, lebo často vedie k depresii. Preto nezabúdame na starú dobrú zásadu,  že človek je tvor spoločenský a nechce byť sám. Preto sa neustále snažíme rozvíjať našu činnosť. V súčasnom roku 2022 máme 125 členov a oplatí sa im zo srdca poďakovať za záujem aj ústretový prístup k jednotlivým organizovaným podujatiam. VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí i členom výboru, ktorí spoločne organizovali naše podujatia i na úkor svojho pohodlia, rodiny, voľného času a pochopiteľne bez nároku na finančné prostriedky.  

Na schôdzi si výbor oboch organizácií uctil v rámci MDŽ svoje členky k ich sviatku sladkosťou a samozrejme obdržali ju i muži pre svoje manželky. Každý člen obdržal k ochrane svojej bezpečnosti a zdravia pri cestnej premávke reflexnú pásku ako dar od Ministerstva vnútra SR.

Veríme, že rok 2022, ktorý sme výročnou schôdzou slávnostne otvorili, nám prinesie veľa spoločnej radosti. 

Jozef Křivánek, predseda ZO SZTP a ZO JDS Oščadnici 

Seniori v Oščadnici hodnotili svoju činnosť