Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás požiadať o darovanie 2 % – ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2018 a budeme veľmi radi, ak odporučíte darovať  2 % nášmu občianskemu združeniu aj Vaším priateľom a známym.

Jednota dôchodcov na Slovensku je samostatná právnická osoba,  v zmysle zákona č. 83/1990/ Zb. zo dňa 27.03.1990

Naše občianske združenie ponúka voľnočasové aktivity pre 98 684 členov Jednoty. Základným cieľom nášho združenia je príprava občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Vytvárať podmienky na realizáciu záujmov starších občanov – dôchodcov.

Každoročne usporadúvame množstvo rôznych  akcií na úrovni základných, okresných,  krajských organizácií, ale aj celoslovenské stretnutia.

V roku 2018 sme usporiadali tieto celoslovenské podujatia: Prehliadku ručných prác v Trenčíne – 6. ročník, XIX. roč. prehliadky speváckych súborov seniorov v Komárne, 5. roč. prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov v Bratislave a 21. roč. celoslovenských športových hier JDS v Bardejove.

Všetky tieto podujatia mali mimoriadny úspech tak u našich členov ako aj v širokej verejnosti.

V roku 2019 sme rozšírili tieto aktivity aj o preteky v slalome seniorov v Nižnej na Orave a máme pripravené ďalšie podujatia pre aktivizáciu seniorov.

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť nás, v daňovom priznaní za rok 2018 v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby„ prosíme uviesť naše identifikačné údaje: 

Obchodné meno: Jednota dôchodcov na Slovensku

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 00897019

Sídlo: Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Ďakujeme za podporu.

                                                                                                Ing. Ján Lipiansky, PhD.

predseda JDS

2%