Priniesť pohodu, dobrú náladu, posolstvo ústretových múdrych slov – opäť sa to podarilo obľúbenej osobnosti, známej nielen z televíznych obrazoviek RTVS – Gizke Oňovej. Neodmietla pozvanie na snem Obvodnej organizácie JDS Bratislava – Staré Mesto a osviežila nielen jeho začiatok, ale aj ukončenie svojím speváckym vystúpením. Popri známych a obľúbených evergreenoch  pridala aj ústretové i žartovné komentáre, veď aj ona je seniorka. 

Veru, platí, že seniorskému veku najlepšie rozumejú práve seniori – hoci jedni komentujú toto obdobie života skôr v sivých a čiernych farbách. Gizkine slová mali doslova všetky farby a k nim typický úsmev a pri krátkych neformálnych rozhovoroch ešte pred samotným snemom i po jeho skončení príslovečnú empatiu a humor.

Obvodný snem JDS Bratislava – Staré Mesto sa konal 20. apríla 2022 v krásnych priestoroch obradnej siene MČ Bratislava I v Zichyho paláci. Jeho rokovanie viedla podpredsedníčka OO JDS Mária Hájková a správu o bohatej činnosti tejto organizácie spolu s prislúchajúcimi ZO JDS predniesla predsedníčka Valéria Pokorná. Odzneli aj ďalšie správy – o hospodárení a činnosti revíznej komisie ako aj návrh plánu činnosti a hospodárenia na nasledovné obdobie. Z prostredia revíznej komisie odznel aj dôležitý návrh o potrebe navýšenia členského poplatku JDS, ktorý účastníci snemu uznesením posunuli na vyššie rokovania, teda do krajského a celoslovenského snemu.

V diskusii odzneli nielen rôzne témy k vnútornému na aktivity bohatému životu obvodnej organizácie, ale aj dôležité požiadavky a posolstvá k sociálnej aj zdravotníckej politike štátnych orgánov. Veď predsedníčka tejto OO JDS V. Pokorná má z pozície svojej funkcie v ústredí JDS vítanú príležitosť ich predkladať za celú seniorskú obec. V tomto smere jej obvodný snem JDS Bratislava I vyslovil plnú podporu.

Na rokovaní snemu nechýbali a v diskusii sa aj radi prihovorili tak povediac, „domáci“ hostia, a to starostka MČ Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, zást. starostky Mgr. M. Uličná aj PhDr. J. Langová, vedúca odd. inklúzie a soc. vecí. Za ústredie JDS boli prítomní: podpredseda pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. A. Luknár, Mgr. A. Királyová, predsedníčka KO JDS Bratislava, aj šéfredaktorka časopisu 3. vek Mgr. D. Luknárová.

Po skončení pracovnej časti rokovania účastníci snemu aj hostia ešte dlhší čas zotrvali v útulných priestoroch paláca pri pestrom sladkom aj slanom pohostení, ktoré si vzájomne pripravili.

  • red.-
Na obvodnom sneme JDS v Bratislave I sa najprv spievalo