Dňa 27. apríla 2022 v zasadačke Mestského  kultúrneho strediska vo Svidníku sa uskutočnil  Okresný snem JDS. Seniori okresu zhodnotili  svoju činnosť za 4-ročné obdobie, keď sa počet členov tejto OO JDS zvýšil za 4 roky zo 416 členov na 537.                                                                                                   

OO JDS koordinovala činnosť všetkých svojich ZO JDS a prenášala aj úlohy a aktivity z ústredia JDS cez KO JDS Prešov. Uvádzame aspoň najpodstatnejšie: V r.  2018 naša OO JDS reprezentovala Prešovský kraj na celoštátnej prehliadke ručných prác seniorov „Zlaté ruky“ na výstavisku v Trenčíne. Poďakovanie za celú expozíciu patrí najmä I. Lacíkovej, ako aj J. Pacoľákovi a J. Kmiťovi. S exponátmi prispeli aj ZO JDS Cernina, Giraltovce a Kračúnovce. Veľmi úspešný bol novozaložený hudobno-spevácky súbor „Svidnícki heligonkári“ na 1. krajskej prehliadke speváckych zborov v Zamutove.                                                                                                                                                                        

Usporiadali sme okresné športové hry za účasti 5 seniorských družstiev. Víťazi z OŠH vytvorili 8-členné družstvo, ktoré nás reprezentovalo na krajských športových hrách v Poprade. V septembri sa najaktívnejší seniori okresu zúčastnili zaujímavého výletu do Poľska. Navštívili „Golgotu“ v Tyliczi, starý drevený, ale aj  nový kostol, potom kúpeľné mesto Krynica aj s jeho múzeom hračiek. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Goru Parkovu. Tento výlet končil v Muszyne návštevou Biblickej záhrady. Naši seniori sa vracali domov nadšení, plní dojmov. 

V roku 2019  OO JDS  usporiadala krajskú prehliadku v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. Jej víťazi postúpili do celoštátneho kola. 

Uskutočnili sa OŠH za účasti 5 družstiev a družstvo  najúspešnejších senioriek a seniorov sa zúčastnilo KŠH v Starej Ľubovni. Spevácky súbor Svidníčanka vystúpil na krajskej prehliadke  speváckych súborov v Kamenici nad Cirochou. V októbri sa 48 seniorov z jednotlivých ZO JDS zúčastnilo zájazdu na Ukrajinu do  Užhorodu. Tam sme si prezreli hrad, oboznámili sa s mestom a na záver sme navštívili aj miestne trhy.                                                                                                                                                     

Za najvýznamnejšiu akciu r. 2019 považujeme  vypracovanie a realizáciu projektu na zabezpečenie OO JDS Svidník výpočtovou technikou.  Úrad vlády SR nám poskytol dotáciu 4.500 €, a tak bolo zakúpených 9 počí-tačov, 2 fotoaparáty, televízor, tlačiareň, laminátor, USB-kľúče a iný spotrebný materiál, súvisiaci s infor-mačnými technológiami. Výpočtová technika  uľahčila a skvalitnila činnosť jednotlivých ZO JDS  aj OO JDS najmä v oblasti komunikácie. V roku 2020 bola  pre pandemickú situáciu činnosť OO JDS  aj základných organizácií veľmi obmedzená, akcie sa konali len v letných mesiacoch. Nemohli sa uskutočniť OŠH, ani ďalšie plánované akcie. Činnosť v ZO JDS bola väčšinou organizovaná v prírode (opekačka, severská chôdza…). Žiaľ, počet 

účastníkov na týchto podujatiach sa kvôli strachu z pandémie a stresu podstatne znížil. V septembri sme ešte stihli zorganizovať  jednodňový  poznávací výlet do Kežmarku, kde nás sprievodcovia oboznámili s Kežmarským hradom, dreveným artikulárnym kostolom a novým evanjelickým kostolom. Na spiatočnej ceste sme si mohli prezrieť park pri kaštieli v Strážkach aj rekonštruovaný Plavečský hrad. V roku 2021 bola naša činnosť kvôli covidu a následným zákazom  stretávania sa obmedzená. OŠH sa ne-konali, ale bolo vytvorené družstvo (3 muži a 2  ženy), ktoré úspešne reprezentovalo našu OO JDS na KŠH v Šarišských Michaľanoch (obsadili 3. miesto). Za poskytnutie dopravného  prostriedku na túto akciu patrí poďakovanie primátorke mesta Svidník  Marcele Ivančovej. Koncom augusta 49 seniorov podniklo jednodňový  poznávací výlet do Zamaguria, Pienín. Navštívili sme múzeum v Červenom Kláštore, škoda, že sa pre zlé počasie nemohla realizovať aj objednaná plavba na pl-tiach po Dunajci. Ako náhradu sme si vybavili návštevu Nestville Parku v Hniezdnom aj s múzeom starých remesiel a prevádzkou na výrobu whisky. Stihli sme aj plánovanú prehliadku Ľubovnianského hradu a skan-zenu pod ním.                                                                                    

Za 4 roky bolo v OO JDS rozdelených 124 liečebno-rekreačných poukazov. Kvôli covidu však neboli všetky využité.

Naša KO JDS Prešov má podpísané memorandum o porozumení s PSK. Na jeho základe VÚC poskytuje  po 1 € na každého nášho člena. Z toho sa 15% združuje pre činnosť KO JDS. Vďaka týmto financiám, spro-stredkovaným prostredníctvom Podduklianskej knižnice, si pomôžeme pri organizovaní  OŠH aj poznáva-cích výletoch. Takže naša vďaka patrí vedeniu PKS a jeho poslancom. Činnosť našich ZO JDS bola za prvé dva roky pestrá a rôznorodá. No za minulé dva roky bola už zo spo-mínaných dôvodov obmedzená. Jedine v mesiacoch jún – september sa dalo organizovať aspoň niečo: napr. stretnutia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, pre zachovanie tradícií  tzv. Andrejovské resp. Katarínske popoludnia, rôzne besedy, najčastejšie s lekármi, tvorivé dieln,e atď. Seniori sa stretávali aj v prírode pri športe, turistike, či opekačke. Uskutočnili sa aj nejaké poznávacie výlety, návštevy divadelných predstavení v Košiciach alebo v Prešove, návštevy múzeí, kultúr. pamiatok, botanickej záhrady, rôznych výstav, trhov atď. Naši  seniori pomáhali samospráve pri ochrane životného prostredia, pri skrášľovaní obcí vianočnou resp. veľkonočnou výzdobou, starostlivosťou o vojnové hroby. Veľkú pozornosť  sme venovali  aj zdravotnej starostlivosti a sociálnej oblasti. Pri spomínaných akciách výdatne pomáhali našim ZO JDS obce a to aj finančne, za čo im patrí poďako-vanie. Najväčšiu finančnú pomoc pre činnosť ZO JDS vyše 1.000 € ročne poskytli Giraltovce, Kračúnovce a Kuková.                                                                                           

Poďakovanie patrí aj zastupiteľstvu mesta Svidník za prenájom Senior klubu iba za symbolické 1€. V ňom má svoje stabilné sídlo aj naša OO JDS. Tu sa konajú naše zasadnutia.

Poďakovanie patrí všetkým predsedom a ďalším funkcionárom ZO  ako aj OO JDS za ich dobrovoľnú obetavú činnosť a ešte raz PSK a miestnym samosprávam, kde máme ZO JDS, za všestrannú pomoc a spoluprácu. 

Okresného snemu sa  zúčastnilo 26 delegátov a hostia: primátorka Svidníka Marcela Ivančová, podpredsedníčka ústredia JDS a krajská predsedníčka Anna Petričová, prednosta OÚ Michal Iľkanin, prednosta MÚ Giraltovce Pavol Tchurík.  Boli zvolené nové orgány OO JDS (rada, predsedníctvo, revízna komisia) aj delegáti na krajský snem. Za predsedu OO  JDS Svidník bol opäť zvolený Anton Berežňák a za podpredsedníčkou Anna Hužvejová. Snem schválil programové zameranie činnosti OO JDS na ďalšie štvorročné volebné obdobie 2022-2025. 

Veríme, že aj v ďalších rokoch budeme úspešní a už nebudeme stresovaní covidom, ani vojnou u našich susedov.

 Anton Berežňák, predseda OO JDS Svidník

Seniori z okresu Svidník bilancovali