sa konal v krásny slnečný deň 19. 5. 2022 v kine Tatra v Starej Ľubovni. Jeho delegáti a hostia si súčasne pripomenuli, že si ich OO JDS  pripomína 20. výročie svojho založenia.

Všetkých pozvaných vítali pri prezentácii členky predsedníctva K. Gerjáková a V. Pokriv-čáková, v rokovacej sieni tajomníčka mestskej organizácie V. Mojcherová a predsedníčka okresnej revíznej komisie J. Danková.

Pozvanie na snem prijali predseda Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí PaedDr. Ľ. Rešetár, primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľ. Tomko, starostovia obcí, za KO JDS Prešov PaedDr. M. Korkobec a J. Chalupa, riad. Ľubovnianskeho osvetového strediska Ing. M. Karaš, riad. Ľubovnianskej knižnice Mgr. E. Vranovská a predseda OO SZPB Ing. V. Homišan.

V úvode snemu vystúpili v kultúrnom programe J. Karašová so svojím otcom M. Karašom  a básňou J. Kmeťa Raz sa prihovorila členka predsedníctva PhDr. L. Hricíková, ktorá aj rokovanie snemu viedla. Podrobnú správu o bohatej činnosti za ostatné 4 roky predniesol predseda OO JDS Ing. J. Barilla. Pripomenul, že spolu s predsedom Ľubov-nianskeho regionálneho združenia miest a obcí p. Ľ. Rešetárom podpísali MEMORANDUM o vzájomnej spolupráci týchto dvoch dôležitých subjektov. Predseda OO JDS v závere správy ocenil  diplomami dlhoročných funkcionárov JDS a tiež niektoré ZO JDS z okresu za aktívnu dlhoročnú a svedomitú prácu pre JDS.

Rokovanie snemu pozdravili viacerí hostia. V diskusii rezonovali vo veľkej miere otázky  nutnosti  zabezpečenia dôstojného života všetkých seniorov v nastávajúcom ťažkom období ekonomickej krízy zo strany  štátnych orgánov. 

Delegáti snemu si na nastávajúce volebné obdobie zvolili za predsedu OO JDS staronového predsedu  Ing. J. Barillu.

Rokovanie snemu sa ukončilo chutným obedom v Reštavrácii  u Jeleňa v Starej Ľubovni. Za poskytnutie dôstojných priestorov v kine Tatra patrí poďakovanie Centru voľného času v Starej Ľubovni a za profesionálnu pomoc pri technickom zabezpečení podujatia p. P. Mrugovi.

Text: Lýdia Hricíková, tajomníčka OO JDS

Foto:  Viera Mojcherová, Michal Petriľák

VII. okresný snem JDS v Starej Ľubovni