21. mája 2022 oslávila v rodinnom kruhu vzácne životné jubileum predsedníčka KO JDS Prešov a podpred-sedníčka JDS pre ekonomiku, významná osobnosť v regióne Bardejova 

Mgr. Anna Petričová

Narodila sa v čase vojny a jej detstvo bolo poznačené vojnovými aj povojnovými útrapami, na ktoré nerada spomína. Napriek nim bola výbornou žiačkou a hoci musela zvládnuť väčšie zdravotné problémy, úspešne zmaturovala na JSŠ. Vrelý záujem o učiteľské povolanie zrealizovala hneď po maturite a celé vysokoškolské štúdium na PF v Prešove absolvovala popri zamestnaní. Nielenže úspešne vyštu-dovala odbor Sj – Dej, súčasne si založila rodinu a porodila dvoch synov a dcéru.

Trpké skúsenosti z detských a mladých rokov rozvinuli jej sociálne empatické cítenie, o čom neraz a vlastne do dnešných čias prekvapuje a často teší svoje blízke okolie i širšiu občiansku komunitu.

Popri práci v škole bola dlhé roky  činná v Zbore pre občianske záležitosti a 4 volebné obdobia bola poslankyňou MZ v Bardejove. Vo svojom volebnom obvode docielila zlepšenie občianskej vybavenosti a pomohla v núdzi mnohým rodinám.

Jej spolupracovníci o nej hovoria ako o človeku, ktorý nepozná vetu, že sa niečo nedá. Statočne stála pri svojich najbližších v ťažkých zdravot-ných skúškach, obetavo sa o nich starala a súčasne dokázala časť svojej energie a empatie venovať žiakom v škole aj občianskej verejnosti.

Od r. 2003, už ako dôchodkyňa, začala aktívne pôsobiť v JDS. Najprv ako predsedníčka OO JDS v Bardejove a čoskoro aj podpredsedníčka KO JDS Prešov prejavila výborné organizačné schopnosti, invenciu a empatiu. Vie pracovať s ľuďmi a získavať ich pre spoločné dielo. Dokáže získať spolupracovníkov, ale aj donátorov pri organizovaní podujatí  okres-ného, krajského i celoslovenského významu. Od r. 2018 zastáva funkciu predsedníčky KO JDS Prešov, je členkou predsedníctva JDS a v súčas-nosti aj podpredsedníčkou JDS pre ekonomickú oblasť.

V r. 2012 bola vyhlásená za Seniorku roka na Slovensku, za svoju aktívnu prácu bola viackrát ocenená nielen na úrovni mesta Bardejov.

Milá naša Anka, 

obdivujeme Tvoju neskrotnú životnú energiu, vážime si Ťa pre Tvoju obetavosť, ďakujeme za pracovitosť. Ctíme si Tvoj hlboko ľudský prístup nielen k Tvojim najbližším, ale i k širokému spoločenstvu členov JDS. 

K Tvojej krásnej 8O-ke Ti srdečne blahoželáme, prajeme dobré zdravie a všestrannú pohodu.                                                                     

OO JDS Bardejov

KO JDS Prešov

Predsedníctvo a ústredie JDS

BLAHOŽELANIE