18. mája 2022 sa už rozbehol prúd krajských snemov ako príprava na 12. snem JDS, ktorý sa bude konať 22. júna t. r.

KO JDS v Nitre si pre svoj snem dohodla, na základe dlhoročných dobrých vzťahov spolu-práce s miestnou samosprávou, útulné priestory Domu kultúry v Lužiankach. Vyzdobená sála privítala krátko pred desiatou hodinou delegátov snemu aj hostí: M. Kéryho, poslanca NR SR, M. Belicu, predsedu NSK, A. Luknára, podpredsedu Ú JDS, J. Bojdu,  starostu obce, M. Bor-sa, predsedu ÚRK JDS, D. Luknárovú, šéfredaktorku časopisu Tretí vek, Oľgu Csákayovú, čestnú predsedníčku KO JDS Nitra a ďalších.

Úvodné minúty snemu spestril kultúrny program – báseň Andreja Plávku recitoval Ján Galaba a spevácke skupiny Lúč a Lužiančanka venovali delegátom pestrý veniec ľudových piesní.

Ďalší časový priestor patril na príhovory hostí a ako prvý požiadal o slovo predseda NSK Milan Belica. Poďakoval členom a funkcionárom JDS za ich aktivity v prospech seniorov celého kraja, aj ich vlastné, lebo prinášajú všeobecný prospech. Orgány miestnej samosprávy vrátane  VÚC ústretovo a sústavne podporujú činnosť JDS, lebo oblasť sociálnej politiky patrí na prvé miesto v širokej poslaneckej i správnej agende Nitrianskeho kraja.  A tak to bude aj do budúcna. M. Kéry, poslanec NR SR, sa prihováral delegátom snemu ako k svojim dobrým priateľom, lebo sa s mnohými osobne pozná z rôznych podujatí JDS, na ktorých sa rád priamo zúčastňuje. Prisľúbil, že v rámci svojho poslaneckého mandátu sa bude aj naďalej zasadzovať za všetky ústretové kroky parlamentu v prospech seniorov, hoci priznal, že to nebýva v súčasnej dobe také ľahké. A. Luknár, podpredseda Ú JDS, vyzdvihol nielen vysokú početnosť členov v KO JDS Nitra, ale aj jej bohatú a pestrú činnosť. Poďakoval za príkladné zvládnutie celoslovenských podujatí JDS, ktoré sa konali práve v tomto kraji Komárne a Topoľčiankach. Vyslovil presvedčenie, že po dvoch útlmových rokoch pod vplyvom COVID 19 sa činnosť JDS po celom Slovensku čoskoro naplno oživí. J. Bojda, starosta obce Lužianky, sa nielen prihovoril, ale aj počas celého pracovného rokovania snemu naplno potvrdil svoj post „domáceho pána“, ktorý má k seniorom a ich požiadavkám nielen v danej chvíli, ale celkovo vo svojej starostovskej agende ústretový vzťah. 

Rokovanie krajského snemu malo aktívny priebeh podľa schválených rokovacích dokumentov JDS. Správa o činnosti za roky 2018 – 2021, ktorú predniesla predsedníčka KO JDS Anna Oťapková, prehľadne pripomenula aktivity základných, okresných aj krajských podujatí, ale aj bohatý vnútro spoločenský život seniorov, členov JDS v kraji. Vyzdvihla dobrovoľnícku činnosť seniorov v období karanténnych opatrení a v mene celej KO JDS sa poďakovala poslancom, miestnym samosprávam a menovite prítomným hosťom za ich všestrannú podporu a pomoc pri realizácii aktivít v JDS.

V slávnostnej časti snemu nechýbalo poďakovanie zaslúžilým funkcionárov JDS a rovnako privítanie nových, ktorí povedú KO JDS Nitra v ďalšom funkčnom období na čele s predsedníčkou Mgr. A. Oťapkovou, lebo bola voľbou opätovne potvrdená do tejto funkcie. Členmi novozvoleného predsedníctva sú: Anna Oťapková, Pavel Drienovský, Anna Grácová.

Marta Nováková, Mária Vargová, Renata Supuková a predsedovia príslušných OO JDS. V revíznej komisii: Mária Černáková, Gabriela Ďurišková a Valéria Horváthová.

Záverečným poetickým slovom sa prihovorila čestná predsedníčka KO JDS Oľga Csákayová. Počas spoločného obeda, ktorý nasledoval po rokovaní snemu, ostalo dosť príležitostí na vzájomné neformálne priateľské rozhovory aj na odovzdávanie skúseností a plánovanie činnosti JDS.

-red.-

Nitrianska KO JDS snemovala v Lužiankach