Máj a jún 2022 sa stali  pre celé naše občianske združenie JDS obdobím dôležitých stretnutí, nakoľko na nedávne hodnotiace schôdze v ZO JDS nadviazal prúd okresných a po nich aj krajských snemov. Prvý sa konal v Nitre 18. mája a ôsmy v Trnave 7. júna. Na každom z nich sa dôkladne hodnotila činnosť od základných cez okresné až po krajské organizácie a súčasne sa tvorila perspektíva na nastávajúce štyri roky.

Každý snem KO JDS mal svoje špecifiká, ale možno hovoriť aj o styčných bodoch – členská základňa JDS v zastúpení svojich funkcionárov – delegátov snemov – s patričnou dávkou nielen uspokojenia, ale aj hrdosti zhodnotila rôznorodé aktivity predošlých rokov.   Avšak rovnako konštatovali aj ich nečakané a nežiadúce pribrzdenie kvôli pandémii COVID 19. Hovorilo sa aj o zhoršujúcej sa sociálnej a zdravotnej situácii nielen na Slovensku v súčasnom r. 2022. Veď celá seniorská obec, nielen členovia JDS, s údivom a značným rozčarovaním aj smútkom (či tichým hnevom) vnímajú aktuálne rozpory medzi poslancami NR SR aj vo Vláde SR v súvislosti s nutnou aj požadovanou pomocou štátu svojim občanom (teda i seniorom) v súvislosti s citeľným zdražovaním cien základných životných produktov a cien energií, s následným poklesom životnej úrovne obyvateľstva.

Ostatné dva roky – 2020, 2021 – vytvorili nezvyčajnú situáciu: z jednej strany vybudila nebývalý rast prejavov občianskej solidarity a disciplíny v nadväznosti na pandémiu COVID 19,  na druhej strane, žiaľ, odhalila aj rozporuplné postoje členov politických strán aj mladších generačných vrstiev obyvateľstva k riešeniu dôležitých otázok v sociálnej a zdravotnej politike štátu.

JDS si už v zárodkoch vzniku položila jeden zo základných pilierov svojich snáh – a to povinnosť „chrániť a obhajovať spoločenské záujmy a práva fyzických osôb v dôchodkovom veku, presadzovať ich oprávnené požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, Ústavou SR zaručené práva na zdravotnú a sociálnu starostlivosť“ (viď Stanovy JDS, časť I., čl. 3, bod 2) Preto na každom zo svojich vrcholných  rokovaní – snemoch JDS – zúčastnení delegáti prehodnocovali plnenie tohto záväzku.

Tak sa bude diať aj o pár dní – 22. a 23. júna 2022, keď sa zvolení zástupcovia JDS z celého Slovenska stretnú ako delegáti na XII. sneme JDS.

Jeho bezprostrednou prípravou sa zapodievalo 9. júna 2022 predsedníctvo JDS a 15. júna 2022 rokovanie republikovej rady. Konalo sa v Liptovskom Mikuláši a o jeho technicko-organizačné zabezpečenie sa postarali aktivisti z OO JDS Lipt. Mikuláš pod vedením Dr. Michala Kotiana, predsedu KO JDS Žilina. V rokovacej sále MsÚ sa zišlo v tvorivom pracovnom ovzduší 82 členov RR, žiaľ, bez zástupcov z KO JDS Nitra (kvôli aktuálnej havárii na železničnej trati nemohli pricestovať) a niekoľkých ďalších členov RR, ktorí sa z vážnych príčin (väčšinou zdravotných) ospravedlnili. 

V úvode rokovania RR sa jej členom prihovoril Ing. Rudolf Urbanovič, zást. primátora mesta. Vyjadril svoj obdiv nad početnosťou, históriou a hlavne činorodosťou JDS a súčasne potvrdil, že v podmienkach mesta aj okresu Lipt. Mikuláš majú seniori vrátane organizácií JDS vždy pochopenie a všestrannú podporu. Nezabudol pripomenúť auditóriu RR možnosť spoznávať krásy prírody aj spoločensko-kultúrneho bohatstva tohto regiónu.

Rokovanie RR viedla podpredsedníčka JDS pre ekonomiku a súčasne predsedníčka KO JDS Prešov Mgr. Anna Petričová. Po predložení správ o činnosti a hospodárení JDS za rok 2021, správy o činnosti revíznej komisie, návrhu rozpočtu na rok 2022 a informácie o príprave XII. snemu JDS sa rozvinula diskusia. Odzneli v nej aj pripomienky k návrhu inovácie súčasných Stanov JDS, nakoľko tento bude aj predmetom snemového rokovania. V závere diskusie zastupujúca predsedníčka JDS Valéria Pokorná v mene celej členskej základne JDS poďakovala členom RR za ich aktívnu a obetavú prácu vo volebnom období 2018 – 2021. Menovite poďakovala tým členom RR, ktorí v nasledujúcom období už nebudú pracovať v tomto orgáne JDS. Minútou ticha si účastníci rokovania s vďakou a pietou uctili nielen funkcionárov, ale aj radových členov JDS, ktorým sa za uplynulé štyri roky naplnila ich životná dráha.

V popoludňajších hodinách, keď sa účastníci RR rozchádzali do svojich domovov, zaznelo pri vzájomnej rozlúčke nielen veľa srdečných prianí  dobrého zdravia, ale aj budúcich možných stretnutí jednak na snemovom rokovaní, potom však aj na tradičných záujmových celoslovenských  podujatiach.

Red  –  

Blíži sa náš XII. snem JDS