28. marca 2019 parlament schválil predložený ústavný zákon, ktorým sa zavádza horná hranica (tzv. strop) dôchodkového veku na 64 rokov a zároveň sa znižuje dôchodkový vek žien v závislosti od počtu vychovaných detí, maximálne o 18 mesiacov.

Vzhľadom na viaceré dopyty seniorov k tejto problematike požiadali sme o podrobnejší výklad generálnu riaditeľku sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani Janu Kolesárovú

Dôchodkový strop

Od l. januára 2004 sa ustanovil jednotný d.chodkový vek (62 rokov) pre všetkých poistencov. U mužov tento jednotný d.chodkový vek začal platiť už od 1. júla 2007 a postupné predlžovanie dôchodkového veku žien nadviazalo na pôvodne určený dôchodkový vek, ktorý bol diferencovaný podľa počtu vychovaných detí. Jednotný vek odchodu do dôchodku žien a mužov sa mal v plnej miere prejaviť v roku 2024.

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa zaviedla automatická úprava dôchodkového vekuv závislosti od zmeny v priemernej strednej dÍžke života v dôchodkovom veku. V roku 2017 sa d.chodkový vek predlžil o 76 dní, t. j . na 62 rokov a 76 dní. V roku 2018 sa predlžil o 63 dní, t. j. na 62 rokov a 139 dní. Od 1. januára 2019 predlžovanie dôchodkového veku ostalo naďalej zachované zmenil sa však spôsob určovania dôchodkového veku, a to tak, že dôchodkový vek sa stanovuje v rokoch a kalendárnych mesiacoch a je známy na päť rokov dopredu.

Vzhľadom na systém každoročného predlžovania dôchodkového veku ako aj trendy voblastiach, ktoré majú vplyv na dÍžku dožitia (napr. v oblasti lekárskej vedy a výskumu) bolo možné predpokladať, že d.chodkový vek sa bude v najbližších rokoch zvyšovať. Z uvedeného dôvodu strana Smer – SD v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložila do parlamentu návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústava“), ktorý reflektuje práve potrebu ústavného vyjadrenia hranice dôchodkového veku po dosiahnutí ktorého štát garantuje hmotné zabezpečenie na primeranej úrovni. Dňa 28. marca 2019 parlament schválil predložený .stavný zákon, ktorým sa zavádza horná hranica (tzv. strop) dôchodkového veku na 64 rokov, a zároveň sa znižuje dôchodkový vek žien v závislosti od počtu vychovaných detí, maximálne o 18 mesiacov.

Ako to teda celé bude fungovať a ktorí poistenci a kedy reálne pocítia právne účinkyzavedenia dôchodkového stropu?

Predovšetkým poistenci, ktorí majú ísť do dôchodku v nadchádzajúcich rokoch sa často krátmylne domnievajú, že ich d.chodkový vek sa v dôsledku zmeny ústavy zvyšuje na 64 rokov. Cieľom zavedenia dôchodkového stropu nie je zvyšovanie aktuálneho dôchodkového veku ale garantovanie maxim4lnej hranice, ktorej dosiahnutie znamená zastavenie predlžovania dôchodkového veku. V praxi to teda znamená, že d.chodkový vek sa aj naďalej bude automaticky predlžovať podľa súčasne nastavených pravidiel až pokým nedosiahne stanovenú hranicu 64 rokov, resp. v prípade žien s jedným vychovaným dieťaťom 63,5 rokov, žien s dvoma vychovanými deťmi 63 rokov a žien s troma a viac vychovanými deťmi 62,5 rokov.

Poistencov, ktorých d.chodkový vek nepresiahne d.chodkový strop sa prijatie dôchodkovéhostropu nijako netýka, ich d.chodkový vek sa žiadnym spôsobom nezmení.

Pre lepšiu ilustráciu prikladáme tabuľku, z ktorej vyplýva, ktoré ročníky poistencov budú akoprvé ovplyvnené zavedením dôchodkového stropu.

Aplikácia ústavného zákona o stropeStrop dôchodkového veku. Prvý ročník ovplyvnený stropomOdchod do dôchodku najneskôr od roku
muži a bezdetné ženy64 r.19652029
žena s 1 dieťaťom63 r. a 6 m.19632026
žena s 2 deťmi63 r.19602023
žena s 3 a 4 deťmi62 r. a 6 m.19602022
žena s 5 a viac deťmi62 r. a 6 m.19622024

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že prvý ročník, na ktorý sa garantovaná hranica dôchodkového veku 64 rokov začne vzťahovat‘ ústavou

  • v prípade mužov a bezdetných žien ročník narodenia 1965,
  • žien s 1 dieťaťom ročník narodenia 1963,
  • žien s 2 det’mi ročník narodenia 1960,
  • žien s troma a 4 deťmi ročník narodenial 960,
  • a žien s 5 a viac det’mi ročník narodenia 1962.

Až tieto ročníky poistencov by v zmysle automatického predlžovania dôchodkového vekuprekročili ústavou garantovanú hranicu 64 rokov, resp. 63,5 rokov, 63 rokov a 62,5 rokov.

Na ktoré ženy – matky sa vzt’ahuje zníženie maximálneho dôchodkového veku v závislosti odpočtu vychovaných detí?

Zákon síce je účinný odl.júla 2019, to však neznamená, že už od 1.júla 2019 si budú môcť ženy – matky uplatňovať tento nárok a pôjdu do dôchodku skôr. Z vyššieho uvedenej tabuľky jasne vyplýva, ktoré ročníky žien – matiek ako prvé pocítia d.chodkový strop. V súvislosti so znížením maximálneho dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí je totiž nevyhnutné podotknút‘, že ide o právo na zníženie maximálneho dôchodkového veku stanoveného ústavou, t.j. 64 rokov. To znamená, že pokiaľ d.chodkový vek poistenkyni, ktorá vychovala dieťa/deti je určený podľa súčasne nastavených pravidiel a je nižší ako ústavou garantovaný strop 63,5 roka, 63 rokov a 62,5 rokov, d.chodkový vek jej zostáva zachovaný, avšak,bez nároku na jeho zníženie z dôvodu výchovy detí.

To, či, v akom rozsahu a za akých podmienok si budú môct‘ uplatňovať právo na zníženie maximálneho dôchodkového veku aj muži bude upravené vykonávacím predpisom (zákonom č. 461 /2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Zákonom sa tiež upraví definícia výchovy dieťa.

Praktické príklady určovania dôchodkového veku:

1. Aký bude d.chodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1962, ktorá vychovala 4 deti?

Podľa platnej a účinnej právnej úpravy dôchodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1962 zatiaľ nie je možné presne určiť. V súčasnosti je určený d.chodkový vek pre tých po istencov, ktorí najneskôr v roku 2023 dovŕšia vek 63 rokov, teda poistencov narodených do 31. decembra 1960. D.chodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1962 sa bude d’alej upravovať. Pri štandardnom dvojmesačnom náraste dôchodkového veku však možno očakávať, že by dôchodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1962 predstavoval 63,5 roka. S účinnosťou od 1. júla 2019 však d.chodkový vek ženy, ktorá vychovala 3 a viac detí nesmie presiahnuť ústavou stanovený strop 62 rokov a 6 mesiacov. Z ti vedeného vyplýva, že d.chodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1962, ktorá vychovala 4 deti bude 62 rokov a 6 inesiacov.

2. Aký bude d.chodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1959, ktorá vychovala 2 deti?

Dôchodkový vek poistenkyne narodenej v roku 1959 je podľa platnej a účinnej právnej úpravy 62 rokov a 1 O mesiacov. S účinnosťou od 1. júla 2019 d.chodkový vek ženy, ktorá vychovala dve deti, nesmie presiahnut‘ 63 rokov. Vzhľadom na to, že jej d.chodkový vek nepresiahne ústavou stanovený strop 63 rokov, jej d.chodkový vek sa ani po nadobudnutí účinnosti novely ústavy od 1. júla 2019 nemení a bude 62 rokov a 10 mesiacov.

3. Prečo sa poistenky ni uvedenej v príklade č. 2 neznižuje dôchodkový vek 62 rokov a 10 mesiacov, ked‘ vychovala 2 deti?

Právo na primerané zníženie maximálneho dôchodkového veku potrebného na vznik nároku, na starobný dôchodok pre ženy garantované novelou Ustavy SR, účinnou od l. júla 2019, predstavuje právo na zníženie maximálneho dôchodkového veku stanoveného ústavou – 64 rokov, nie individuálneho dôchodkového veku.

Aktuálne o dôchodkovom strope