16. novembra 2022 sa v Trnave zišlo Predsedníctvo JDS na svojom pravidelnom rokovaní, aby zhodnotilo priebeh všetkých uskutočnených celoslovenských podujatí a pripravilo program aj potrebné dokumenty na rokovanie Republikovej rady JDS. Rokovalo sa aj o operatívnych úlohách súvisiacich s činnosťou ústredia JDS, plnení hlavných úloh JDS v roku 2022, o stave členskej základne i príprave rozpočtu na rok 2023.

V súlade s plánom úloh na rok 2023 sa členovia P JDS dohodli na predbežnom časovom harmonograme aj mieste konania svojich pracovných stretnutí i realizácie celoslovenských podujatí. Vyjadrili sa k prvým dvom číslam časopisu 3. vek / 27. roč. aj k rozšíreniu jeho redakčnej rady o zástupcov všetkých KO JDS. Predseda ÚRK Július Sokol podal informáciu o priebežnej činnosti revíznej komisie.

Rokovanie Predsedníctva JDS viedol predseda JDS Dr. Michal Kotian, o priestory na rokovanie a jeho organizačné zabezpečenie sa postarala predsedníčka KO JDS Trnava pani M. Fabiánová.

Rokovanie Republikovej rady JDS sa uskutoční 23. novembra 2022 v Liptovskom Mikuláši. 

– red. –

Zasadalo predsedníctvo JDS