25. okt. 2022 bol a aj ostane pre ZO JDS v Oščadnici slávnostným  dátumom Otvoreniaklubu dôchodcov, zatiaľ jediného na Kysuciach.

Nádherné priestory, prerobené z hostinca, kompletné vybavenie cca pre 70 osôb + zdravot-nícke pomôcky, ako napr. masažné kreslo,  tlakomer, nymfodrenáž, biolampa, tablety a pod.Touto cestou ĎAKUJEME  starostovi obce Ing. Márianovi Plevkovi, obecnému zastupiteľ-stvu, projektovému manažerov i JUDr. Matejovi Šimašekovi, pracovníkom obecného úradu – všetkým, čo sa zaslúžili  o tieto krásne priestory  i o tento nezabudnuteľný deň.

Ale i vzácnym hosťom: dôstojnému p. farárovi a p. kaplánovi, ktorí požehnali tieto krásne priestory a darovali nám obraz Panny Márie do našich klubových priestorov. Tiež podpred-sedovi  JDS p. Fr. Jedinákovi  s manželkou, poslancom MZ, predsedníčke ZO JDS v Čadci I.Krkoškovej, T. Turiakovej, KTV Čadca, členom výboru a členom ZO JDS v Oščadnici,starostovi obce Ing. Plevkovi, JUDr. M. Šimašekovi.

Bol to výnimočný deň v Mesiaci úcty k starším a navždy sa zapíše do sŕdc  našich členov.Klub je dar k 15. jubileu založenia našej ZO JDS  ale je i pre ostatných seniorov našej obce či občanov ZTP. V ňom  budeme organizovať rôzne krúžky, besedy, sociálne poradenstvo ajrôzne podujatia pre skrášlenie života seniorov. Tak budeme naďalej napĺňať myšlienku, aby nikto nebol sám a prišiel medzi nás.                  

S úctou a vďakou výbor ZO JDS v Oščadnici

O dare, ktorý teší