Katarína Roth Neveďalová

Pani Roth Neveďalová, aký význam má pre Slovensko jeho členstvo v EÚ? V čom vidíte hlavné dôvody pre širokú účasť voličov v týchto voľbách?

Myslím si, že členstvo v Európskej únii je pre nás prospešné. I keď sa radi porovnávame so západoeurópskymi krajinami vo výške platov a životnej úrovne, a v tejto oblasti je stále ešte kus práce pred nami, verím, že sa život na Slovensku za posledných 15 rokov vďaka EÚ zlepšil. 

Vďaka peniazom z eurofondov sme dokázali zmierniť regionálne rozdiely, postavili cesty a diaľnice, podporili sme študentskú moblitu v rámci programu Erasmus, či zrekonštruovali a zmodernizovali 80 nemocníc a polikliník. Napríklad vďaka Fondu solidarity sme mohli zmierniť následky ničivej víchrice v roku 2004 alebo rozsiahlych povodní pred desiatimi rokmi. Tieto peniaze sme využili na rekonštrukciu verejných priestranstiev v mestách a obciach, vo viac ako 600 obciach sme vymenili osvetlenie. Ľudia aj na Slovensku vďaka opatreniam EÚ vedia, čo obsahujú výrobky, ktoré jedia, lebo výrobcovia sú povinní uvádzať tieto informácie na obaloch. A takto môžeme pokračovať ešte dlho, ale som presvedčená, že obyvatelia Slovenska si všetky tieto benefity uvedomujú a určite o ne nechcú prísť.

Samozrejme ani Európska únia nie je dokonalým spoločenstvom. Je to unikátny projekt, aký ešte nikdy predtým nebol vytvorený a potrebuje aj zmeny aj kritiku, aby sa neustále zlepšoval. Dnes ale počúvame od niektorých politikov, že treba z únie odísť, pretože nám kradne identitu a dováža na Slovensko migrantov. Nie je to pravda. EÚ žiadnych migrantov na Slovensko nedoviezla, pretože jej to vláda nedovolila. A reči o vystúpení vôbec nehovoria o tom, čo by nás to prípadne stálo a čo by nám to prinieslo. Naše okolité krajiny sú všetky v EÚ a tie, ktoré ešte nie, ako napríklad Srbsko, Ukrajina a ďalšie, tie sa o toto členstvo snažia. V dnešnom rýchlom svete krajina samotná nezmôže veľa, ale ak je v spoločenstve s 27 ďalšími, prináša to nesporné výhody. 

Akým spôsobom a v ktorých aktivitách JDS by bolo možné z pozície europoslankyne podať nám pomocnú ruku?

Najdlhšiu spoluprácu vo svojom pracovnom živote som nadviazala práve s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Od roku 2005 som pomáhala zabezpečovať jej zahraničné aktivity a veľakrát som sprevádzala jej predstaviteľov na rokovaniach mimo Slovenska. Táto spolupráca je mi blízka a prirodzená, preto som v nej pokračovala aj keď som už nebola europoslankyňou. V začatej práci sme pokračovali a ostala som v kontakte s členmi nielen pri pracovných záležitostiach, ale predovšetkým ako priateľka ľudí, ktorých si vážim a rešpektujem ich životnú múdrosť a skúsenosti. Som pripravená, v súlade s prijatou Chartou základných práv EÚ, ktorá okrem iného zakotvuje aj práva starších a stala sa orientačným bodom bežne používaným pri rozvoji politík EÚ, podporovať všetky aktivity JDS a informovať verejnosť o uplatňovaní a presadzovaní týchto práv v praxi. Starnutie totiž ešte stále prináša rôzne obmedzenia, ktoré bránia starším obyvateľom Slovenska v prístupe k tovarom, službám, či samostatnému bývaniu a slušnému životu celkovo. To považujem za absolútne neprijateľné. Zabezpečenie dostupnosti všetkých práv je nevyhnutnosťou k  čo možno najlepšiemu využitiu potenciálu našich seniorov. Aby sme to vedeli dosiahnuť a najmä uplatniť v praxi, je nevyhnutné, aby naši seniori aktívne prispievali nielen do diskusie, ale predovšetkým sa aktívne zúčastňovali na politickom živote a tvorbe budúcnosti európskeho spoločenstva. Seniori majú právo na kvalitný a plnohodnotný život. Chcem preto verejne prisľúbiť, že v prípade môjho zvolenia budem podporovať a zastupovať slovenských seniorov a vytvorím mechanizmus aj na financovanie niektorých vašich voľnočasových aktivít.

Ktoré otázky a problémy zo seniorskej agendy sú považované na celoeurópskom fóre za mimoriadne dôležité a akútne?

Senori a ich potreby predstavujú neoddeliteľnú a stále narastajúcu časť našej ekonomiky, kultúry a predovšetkým našich životov. Na tomto mieste sa ponúka otázka, ako čo najlepšie začleniť našich obyvateľov do systému, aby mohli naplno a bez obmedzení byť jeho súčasťou. Rok 2012 vyhlásila Európska komisia za „Európsky rok aktívneho starnutia“, čo naznačuje silný politický záväzok k presadzovaniu práv a k sociálnemu začleňovaniu starších obyvateľov Európy do aktívneho každodenného života. Keď v ostatných rokoch došlo pred národnými orgánmi, ako aj pred Súdnym dvorom EÚ, k postupnému nárastu prípadov týkajúcich sa vekovej diskriminácie v zamestnaní, boli to práve orgány EÚ a nimi prijaté antidiskriminačné právne predpisy, ktoré výrazne prispeli k zvýšeniu povedomia o diskriminácii na základe veku a právach seniorov. A v tomto trende chcem pokračovať, aby som prispela k plnohodnotnému a naplnenému starnutiu aj v našich podmienkach. 

Keďže zväčšujúca sa skupina seniorov je a musí byť dôležitou súčasťou ekonomiky, hovorí sa stále viac o tzv. striebornej ekonomike – službách a produktoch pre aktívny život seniorov, ako sú napríklad vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Musíme teda prenastaviť aj vzdelávací systém škôl na nové odbory, ktoré sa seniorom budú venovať, nielen po sociálnej stránke, ale hlavne voľnočasovej. 

Kde vidíte najciteľnejší prienik medzi riešením sociálnych otázok u nás na Slovensku v prepojení na agendu EÚ?

V súčasnosti som už 15. rok vedúca Medzinárodného oddelenia strany SMER – SD a v roku 2009 som bola zvolená do Európskeho parlamentu ako najmladšia slovenská europoslankyňa. Mala som vtedy len 26 rokov, ale počas piatich rokov pôsobenia som dosiahla výrazné úspechy v oblastiach podpory mládeže, vzdelávania a podpory žien a v neposlednom rade aj seniorov. Ako som už spomínala, najdlhšiu a rozsahom najväčšiu časť mojej agendy tvorila práve spolupráca s Jednotou dôchodcov na Slovensku. V práci pre našich seniorov chcem pokračovať, a preto sa uchádzam o ich dôveru vo voľbách do Európskeho parlamentu. Spoločne tak budeme môcť pokračovať v príprave a realizácii dobrých projektov, ktoré budú podporovať naše aktivity na zlepšenie sociálneho postavenia a kvality života slovenských seniorov. Ako nám to krásne ukazuje moja obľúbená rozprávka O troch grošoch, musíme si podporiť našu jedinú istotu do budúcnosti v podobe našich detí, ale takisto splácať dlh svojim rodičom a starým rodičom za výchovu a starostlivosť. Pre mňa je to prirodzená vec, ktorej skutočne verím a podľa nej aj žijem. Ďakujem za každý váš hlas a podporu.

Rozhovor: Katarína Roth Neveďalová