Aj vtedy keď sa zjesenieva

je veľa pekných záujmov, 

keď s ústami aj srdce spieva,

pre pohodu je zárukou“.

​Veľa múdrosti a pravdy sa ukrýva v týchto slovách a platí to pre veľa ľudí v dôchodkovom veku. Denne sa z médií dozvedáme o ich voľnočasových aktivitách.

Organizácia pre seniorov vo Veľkých Uherciach vznikla v r.1986 ako nevyhnutnosť a požiadavka ľudí, ktorí aj vzhľadom na svoj vek chceli byť užitoční nielen rodine, ale i miestu kde žijú. Podarilo sa! Vznikla organizácia, ktorá združovala ľudí, spájala ich záujmy, umožnila, aby nežili svoju starobu v nečinnosti. S veľkou podporou OÚ a nadšencov zapálených pripravovať aktivity pre starších sa organizácia rozvíjala. Jej členovia pridávali ruku k dielu, a tak spolu strávili pekné chvíle, na ktoré aj po rokoch radi spomínajú.

Píše sa rok 2023 a naša ZO JDS v obci naplno žije a medzi spoločenskými organizáciami zaujala popredné miesto.

​Na tohtoročnej výročnej členskej schôdzi bola zhodnotená činnosť, a veru toho bolo dosť. Za obec sa na rokovaní zúčastnila starostka Lýdia Korcová a za OO JDS Mária Parikrupová. Obe poďakovali za dosiahnuté výsledky a do nového volebného obdobia popriali veľa zdravia a nápadov k spokojnosti členov.

​Naša činnosť v uplynulom období bola pestrá, preto si každý člen mohol v programe  nájsť niečo, čo ho potešilo a naplnilo. Napr. v športe – mnohí sa zúčastnili olympiád, kde povyhrávali viaceré disciplíny. Vybudovali sme si petangové ihrisko a pravidelne sa tam stretávame na súťažiach. V petangu nám patrí prvé miesto na 5. ročníku okresného turnaja. V chladnom počasí záujemci hrajú v klube šípky a už teraz trénujú na súťaže. 

Nezaostávame ani na poli kultúry. Účasť speváckej skupiny „Fialka“ na Dňoch Medzihoria, Jeseň je dar je vždy istá. Za poznávaním kultúrno-historických pamiatok organizujú jednodňové zájazdy, dôchodcovské týždňové rekreácie tiež nie sú výnimkou. Nie je to však len o zábave. Pravidelne čistia okolie kostola , cintorína i kalvárie, či verejných priestranstiev na požiadanie obce. Pomáhajú aj pri farskom guláši, či väčších akciách organizovanýchobcou.

​Pravidelne sa stretávajú v klube, stretávajú sa aj s oslávencami. Nezabúdajú na zvyky a tradície kalendárneho roka na dedine a tieto zahrňujú do programu. Tak nedajú zabudnúť na zvyky, ktoré boli kedysi súčasťou života našich predkov. Rok má 365 dní a vo Veľkých Uherciach ich seniori nežijú nadarmo. Činnosť je pestrá. Nie je to premárnený čas ničnerobením, ale je to čas, kde každý člen podľa svojich možností dáva zo seba myšlienky, nápady, rady mladším, podáva výkony v športe, realizuje svoje schopnosti a plní si možno to, čo v produktívnom živote nestihol.

​Rok 2023 sa len začal, plán práce organizácie je bohatý, tak hor´ sa do práce pre radosť a potešenie! Spoločne zaháňať samotu i smútok, nemyslieť na choroby, ale tešiť sa z každého prežitého dňa. Novozvolený výbor sa bude usilovať o naplnenie stanovenéhobohatého programu.

​Život meriame skutkami a nie časom a život každého dôchodcu je bohatou studnicou dobrých skutkov, ktoré denne vykonávajú pre svojich najbližších. Ale i pre svoju obec, bydlisko, ktoré aj ich pričinením krásnie a zviditeľňuje sa svetu.

Elena FoltánováVeľké Uherce

Tak si tu žijeme