Plných 24 rokov pôsobí vo Veľkom Klíži, okr. Partizánske, Základná organizácia JDS. Je to pekne dlhá doba života organizácie, jednej z viacerých, ktoré pôsobia v tejto obci Horného Ponitria. Nepochybne veľkou mierou obohacuje kultúrno – spoločenský život nielen Veľkého Klíža ale aj susednej Ješkovej Vsi, keďže aj odtiaľ majú svojich členov. Vo februári mali svoju výročnú schôdzu. 

V zasadačke Obecného úradu sa stretlo 20 členiek a členov. Prišli medzi nich aj čestní hostia. Okrem iných podpredsedníčka OO JDS v Partizánskom Anna Martineková a starosta obce Ing. Anton Stanko. Všetkých na úvod privítala a oboznámila s programom predsedníčka Irena Bujnová. V jej referáte odznelo všetko podstatné a dôležité, čím sa ZO JDS, ktorá má v súčasnosti 31 členov, prezentovala na verejnosti.

Členovia ZO mali možnosť návštevy divadelných predstavení v Nitre a na jeseň aj v Prievidzi. Pomáhali pri výzdobe obce pred veľkonočnými sviatkami, zorganizovali výlet na pútnické miesto Butkov, osem členov sa zúčastnilo Okresnej olympiády seniorov.

Aktívne sa zapájali do obecných podujatí a podujatí organizovaných v spolupráci s OZ Tu žijeme, akými boli Cesta rozprávkovým lesom, Poďakovanie za úrodu, Jesenná či Vianočná výstava.

Podporili a zapojili sa do celoslovenskej petície JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ Využili ponuku rekondičných pobytov v Trenčianskych Tepliciach. Kultúrnym programom spestrili návštevu predsedu TSK Jaroslava Bašku vo Veľkom Klíži. Tradične sa spolupodieľali na spoločenskom podujatí v Mesiaci úcty k starším. Pripravili si slávnostné vianočné posedenie a v závere roka zorganizovali stretnutie so seniormi z Kolačna pri kaplnke na rozhraní hradišského a kolačianskeho chotára.

Seniori z Veľkého Klíža určite nechcú poľaviť a v ničom ubrať vo svojej činnosti ani v tomto roku. Predsedníčka predostrela plán činnosti, v ktorom ich onedlho čaká zdravotná prednáška, chcú sa opäť aktívne podieľať na organizácií výstav v miestom kultúrnom dome, svoje aktivity plánujú zamerať aj do prírody – na výlet sa chystajú do neďalekého Skýcova, kde si chcú pozrieť nielen vápenky, miestnu kalváriu, ale aj vystúpiť na tamojšiu rozhľadňu. Určite nechcú chýbať na seniorskej olympiáde, zatancovať by si chceli na Ľubianke a okrem inéhochcú záver roka spoločne prežiť tak, ako v predchádzajúcom – družne a veselo.

Keď už odzneli aj správy o hospodárení či revíznej komisie, nasledovala diskusia. Anna Martineková zdôrazňovala význam členstva v organizácií, lebo ako povedala: „…keď by ona nejestvovala, kto by sa zastal dôchodcov?!“ Zamerala sa aj na plánované okresné seniorské podujatia. Už v máji bude napr. zrealizovaná prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. Na jeseň sa chystá podujatie Spevom k srdcu. V diskusií sa riešilo aj možné zvýšenie členského. Do debaty sa zapojil a prácu Klubu dôchodcov, teda miestnej ZO JDS, ocenil aj starosta obce Ing. Anton Stanko.

Po rokovaní nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom členky klubu  krátkou scénkou priblížili fašiangové zvyky. 

Vtipné a nápadité vystúpenie výborne zapadlo do neformálnych rozhovorov pri milom posedení s pohostením, ktoré trvalo do skorých večerných hodín.                          

Text a foto: Peter Maťašeje

Vo Veľkom Klíži sa klub dôchodcov ZO JDS prezentuje už vyše dvadsať rokov